W poniedziałek 29 czerwca 2020 r. o godz. 11:00 na Hali sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie przy ul. 11 Listopada 12 odbędą się obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/77/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 14 czerwca 2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Ptaki w trybie bezprzetargowym
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Nowogród
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały apelującej o zapewnienie środków na realizację przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogami powiatowymi 1912B, 1913B i 1946B w Chojnach Młodych na terenie Gminy Łomża
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2020 rok
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród
 10. Przedstawienie raportu o stanie gminy Nowogród za 2019 rok
 11. Debata nad raportem o stanie gminy:
 12. a) głosy radnych
 13. b) głosy mieszkańców
 14. Głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania – uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowogrodu wotum zaufania
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu – wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowogrodu oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
 17. Sprawy różne