W środę 13 stycznia 2021 r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogród
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, których pozbywają się nieczystości ciekłych oraz właścicieli , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 rok
8. Sprawy różne.