Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Łomży wpływają informacje, dotyczące wylewania nawozów naturalnych płynnych w okresie zabronionym, na zamarzniętą i pokrytą śniegiem ziemię, przez rolników gminy Nowogród.  

  Informujemy, że aktualne terminy i warunki stosowania nawozów  określone są w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020r.  w sprawie przyjęcia  „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (t.j. Dz. U. 2020, poz. 243).

Terminy stosowania nawozów naturalnych płynnych:

Grunty orne – 1 marca – 20 października

Uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone – 1 marca – 31 października

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 310 z póź. zm), kontrola stosowania powyższego Programu azotanowego przez podmioty prowadzące produkcję rolną, wykonywana jest przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Dodatkowo wymagania Programu azotanowego wchodzą w zakres zasady wzajemnej zgodności (cross-compliance), dlatego wszyscy rolnicy korzystający z płatności bezpośrednich oraz obszarowych mogą być w tym zakresie kontrolowani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Informujemy, że w przypadku nieprzestrzegania terminów stosowania nawozów, wykorzystania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem, stosowane będą sankcje karne:

  • opłaty za naruszenie Programu azotanowego wymierzane na podstawie art. 109 ust. 1, pkt.2 Prawa wodnego
  • mandaty karne za naruszenie 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 76).
  • Zmniejszenie płatności bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa