W środę  31.03.2021r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XXV zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami
3. Interpelacje i zapytania
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Nowogród do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania w 2021 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Nowogród
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogród w 2021r.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2021 rok
9. Sprawy różne