Drukuj

 Na podstawie  nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.)

1. Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. po  uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców  realizowane będą zajęcia rewalidacyjne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  w ZSS, w Nowogrodzie. Zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

2. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.  uczniom klasy VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty (z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki), oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 

3. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do  dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice  mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I–III szkoły  podstawowej  i przedszkola. W przypadkach, o których mowa wyżej, rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio: dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

4. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o uczęszczaniu na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze(po złożeniu deklaracji) .

5. Od dnia 1 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o uczęszczaniu na konsultacje z nauczycielami, z wybranych przez siebie przedmiotów (wpisanych w oświadczeniu przesłanym do wychowawcy) .