Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
INFORMACJA
AZBEST 2018

GMINA NOWOGRÓD

Nowogród, 19.02.2018 r.

INFORMACJA

 

Mieszkańcy Gminy Nowogród zainteresowani dofinansowaniem zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (eternitu) w roku 2018 proszeni są o złożenie w terminie do 5 marca 2018 r. ankiety dotyczącej wyrobów azbestowych.

Na podstawie ankiet złożonych przez zainteresowane osoby Gmina Nowogród wystąpi o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nowego pokrycia dachowego.

Dokumenty niezbędne do wypełnienia (ankieta wraz z załącznikami) dostępne w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie oraz na stronie BIP tut. urzędu (zakładka Poradnik interesanta – druki, formularze – ankieta azbest)

 

Osoba prowadząca sprawę – Marta Grądzka, pokój nr 9, Urząd Miejski w Nowogrodzie, tel. 86 217 55 28 wew. 21.

 

 

BURMISTRZ

Grzegorz Andrzej Palka

 

 

>>> INFORMACJE I ZAŁĄCZNIKI <<<

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza nabór pisemnych ofert na zakup drewna topolowego w ilości 17 sztuk. Ścięte i przygotowane do transportu. Oględzin można dokonać przy ul. Obrońców Nowgrodu ( w pobliżu Mostu na rz. Narew). Szczegółowe informacje dostępne pod nr. telefonu: 602 318 404. Oferta powinna zawierać cenę za 1m3

Termin składanie ofert do 21 lutego 2018 roku do godziny 14.00.

Ofery składać elektronicznie na adres e-mail: kzbnowogrod@wp.pl , lub osobiście (papierowo) w siedzibie 

Komunalnego Zakładu Budżetowego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród.

 

Burmistrz Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka

Informacja dotycząca płatności bezpośrednich na rok 2018

Uwaga rolnicy !!!

Zmiany w płatnościach na rok 2018

W 2018 roku uległy zmianie podstawowe zasady dotyczące sposobu składania wniosku o przyznanie płatności

 

  1. Możliwość złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

  2. Obowiązek złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

  3. Możliwość złożenia wniosku w wersji papierowej, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę biurze powiatowym ARiMR, wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

 

WNIOSEK O NADANIE LOGINU I KODU DOSTĘPU DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 

 

WNIOSEK PRODUCENTA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

SZKOLENIE INFORMACYJNE

16 lutego 2018 r., o godz. 10:30 odbędzie się szkolenie informacyjne w MGOK w Nowogrodzie na temat płatności w 2018 roku. Organizatorem szkolenia jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży przy udziale ARiMR.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie

Dzienny Dom Senior+ w Sławcu

Od lutego rozpoczął działalność Dzienny Dom Senior + w Sławcu koło Nowogrodu. Mieszkańcy z gminy, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie będą mieli zapewnioną 8 godzinną ofertę zajęć od poniedziałku do piątku. W ramach pobytu będą mogli korzystać z usług socjalnych w tym wyżywienia – jeden ciepły posiłek, a także zajęć terapeutycznych i fizjoterapeutycznych. Do dyspozycji są dwa pomieszczenia do zwiększania aktywności ruchowej, kinezyterapii, wyposażone w odpowiedni sprzęt dostosowany do potrzeb i sprawności seniorów, a także pokój dzienny ze sprzętem RTV, biblioteczkę, pokój relaksacyjny i kuchnię.

  • W wolnym czasie prowadzone będą kółka zainteresowań, szydełkowanie, szycie na maszynie mówi Ewa Fiega ze Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego, które będzie prowadzić Dzienny Dom Senior +. Będziemy starać się aby seniorzy spędzili ten czas w ciekawy sposób, dopowiada.

Seniorzy będą pod stałą opieką pielęgniarki. Dzięki temu skorzystają z edukacji zdrowotnej, a ich stan zdrowia będzie monitorowany poprzez mierzenie ciśnienia, tętna oraz poziomu cukru. Ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty pozwolą dbać o swoją kondycję fizyczną i zdrowie.

  • Bardzo mi się tu podoba, będzie można tu miło spędzić dzień, a przy okazji skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych, mówi jedna z pań uczestnicząca w projekcie.

Dzienny Dom Senior + w Sławcu powstał dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 300 tysięcy złotych, a także budżetu gminy Nowogród - prawie 100 tysięcy.

 

<<GALERIA>>

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Obwieszczenie
Komunikat

Konsorcjum firm PBK sp. z o.o., Unibep S.A. oraz BIK-Projekt sp. z o.o. informuje, że przystępuje do realizacji zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski”.

Prowadzone roboty drogowe mogą powodować utrudnienia w ruchu. Na czas budowy odcinek robót będzie oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

REALIZACJĘ ROBÓT PRZEWIDUJE SIĘ OD 1.02.2018 R. DO 06.09.2019 R.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

 

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 19.02.2018r. w godzinach od 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.
Następnie po zajęciach będą wydawane artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.


Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za poprzedni miesiąc do tutejszego Ośrodka w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
tel. kont. (86) 217-55-61Komunikat
ZARZĄDZENIE NR 7/18
ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR 7/18

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nowogród, przeznaczonej do sprzedaży

Strona 1 z 97 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO