Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Rodzina 500+
Karta Dużej Rodziny
Zamówienia publiczne OPS
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
WIDOWISKO HISTORYCZNE - INSCENIZACJA WALK O NOWOGRÓD Z WRZEŚNIA 1939 ROKU - 28 SIERPNIA 2016
OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

BURMISTRZ NOWOGRODU

Nowogród, 19 sierpnia 2016 r.

RG.6220.05.2014

OBWIESZCZENIE
w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 22.09.2014 r. wpłynął wniosek, Pana Zenona Stanisława Makowskiego, zam. Sławiec, ul. Dworna 11, 18-414 Nowogród, do którego w dn. 25.07.2016 r. dołączono raport o oddziaływaniu na środowisko, uzupełniony pismami z dn. 10.08 i 16.08.2016 r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich na 900 szt. tuczników każdy w technologii rusztowej – bezściołowej z kanałami podrusztowymi o pojemności ok. 1800 m3, z fundamentami pod 2 silosy o pojemności ok. 29,60 m3 każdy oraz 2 studni wierconych o wydajności nie mniejszej niż 0,7 m3 na godzinę, na terenie działki nr 113 w miejscowości Sławiec, gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie.
Mając na uwadze, że Postanowieniem RRG.6220.05.2014 z dnia 26.04.2016 r. Burmistrz Nowogrodu nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, w ramach której sporządzony został raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Nowogrodu, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych II w Łomży. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 23.08.2016 r. do dnia 13.09.2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, w pokoju nr 11, w godzinach pracy urzędu, tj. od 800 do 1600 w poniedziałki oraz od 7.30 do 15.30 od wtorku do piątku.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Nowogrodu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Łomżyńskiej 41 oraz przekazane sołtysom wsi Sławiec.

Z-ca Burmistrza

Grzegorz Andrzej Palka

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie), nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Zgłoszenia te zapewnią możliwość zbadania zakupionych świń i mogą być kluczowe dla zahamowania rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Ponadto, Główny Lekarz Weterynarii wzywa każdego posiadacza świń, który w wyżej wymienionym okresie dokonał zakupu świń bez wymaganego oznakowania oraz świadectwa zdrowia, w jakimkolwiek innym miejscu sprzedaży niepodlegającym nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej, aby również niezwłocznie powiadomił o tym fakcie powiatowych lekarzy weterynarii lub z najbliższą lecznicę dla zwierząt.

Jednocześnie, Główny Lekarz Weterynarii stanowczo podkreśla i przypomina, że zakup zwierząt bez wymaganego oznakowania lub dokumentów albo z niepewnego źródła, może doprowadzić do olbrzymich strat finansowych państwa, a tym samym strat, które zostaną poniesione przez wszystkich hodowców w Polsce.

Rolniku jeśli masz działkę rolną z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa? Złóż oświadczenie do 31 sierpnia

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży przypomina:
Rolniku jeśli masz działkę rolną z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?
Złóż oświadczenie do 31 sierpnia

Wszyscy rolnicy, którzy we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej, płatności ekologicznej (PROW 2014-2020) lub płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013) na rok 2016 zadeklarowali działki rolne położone na działkach ewidencyjnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinni złożyć w ARiMR oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do tych działek. Czasu na to pozostało niewiele, bo tylko do 31 sierpnia 2016 roku.

Od 2016 roku bowiem ww. płatności przysługują rolnikowi do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa tylko pod warunkiem, że posiada on do tej działki tytuł prawny. Wzór oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej ARiMR w zakładce „Pobierz wniosek/2016 - Wniosek o przyznanie płatności”

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

Źródło: ARiMR

Spotkanie rolników zajmujących się chowem i hodowlą trzody chlewnej z Panem Krzysztofem Jurgielem- Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Biebrzańskie Sianokosy 2016
Biebrzańskie Sianokosy 2016

10 września 2016 r. w Biebrzańskim Parku Narodowym (BbPN) już po raz 15 odbędą się Mistrzoswa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy. Kosiarze z kraju i zagranicy stoczą walkę o tytuł Mistrza Świata w koszeniu cennych przyrodniczo, bagiennych łąk. To święto tych, którzy od stuleci kosząc biebrzańskie łąki sprzyjają przyrodniczemu bogactwu, w szczególności rzadkim gatunkom ptaków i roślinności. Impreza promuje czynną ochronę bagien, rolnictwo przyjazne przyrodzie, walory turystyczne i krajoznawcze Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz biznes oparty o działalność rolniczą zgodną z potrzebami ochrony przyrody. Dodatkową atrakcją będą stoiska edukacyjne, rękodzieła lokalnych artystów oraz występy zespołów folklorystycznych. Zapraszamy, wstęp wolny!

UWAGA

BEZPŁATNY PROJEKT „Obudź swój potencjał – EFS”

Ogólnopolski Konkurs - Gmina Przyjazna Rowerzystom

Przekazujemy informację o Ogólnopolskim Konkursie Gmina Przyjazna Rowerzystom organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze od 2012 roku. Celem, Konkursu jest między innymi zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniły potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub włączają się w organizowanie rowerowych imprez i akcji, wydają rowerowe mapy i przewodniki, stają się coraz bardziej przyjazne dla rowerowych podróżników.

Więcej informacji (regulamin i karta zgłoszenia) w załączeniu oraz na stronie www.narowerze.pttk.pl

KONKURS JEST NIEODPŁATNYTERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ MIJA 10 SIERPNIA.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Malmeda 6; 15-440 Białystok
tel. 85 653 77 97


www.podlaskieit.pl
www.odkryjpodlaskie.pl
www.podlaskiszlakbociani.pl

Niedziela Św. Rocha - linia specjalna MPK

14 sierpnia w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie odbędą się doroczne obchody Niedzieli Św. Rocha. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży wychodząc naprzeciw potrzebom łomżan, podobnie jak w ubiegłym roku uruchomi linię specjalną, którą wszyscy chętni będą mogli bezpiecznie dojechać do Nowogrodu i wrócić po zakończeniu imprezy. Koszt biletu w obie strony, niezależnie od miejsca wsiadania wyniesie 5 zł. Będzie go można kupić u kierowcy (uprawnia do przejazdu do Nowogrodu i z powrotem, dlatego trzeba go zachować), a dla osób, które zgłoszą się wcześniej wypełniając formularz na naszej stronie (www.mpklomza.pl ) - tylko 4 zł.

Każda osoba, która się zgłosi i poda adres e-mail otrzyma kod, który uprawnia do zniżki na przejazd. Pasażer musi go powiedzieć kierowcy - wtedy za bilet zapłaci o złotówkę taniej ( w obie strony). Dodatkowo wśród pasażerów odbędzie się losowanie różnych upominków ufundowanych przez organizatorów i wystawców Niedzieli Św. Rocha.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

W załączeniu przesyłamy mapkę i rozkład kursowania autobusów.

Pozdrawiamy; MPK ZB w Łomży

Pokaz animacji filmowych, animowanych ekspozycji muzealnych oraz ilustracji dziecięcych

Muzeum Przyrody w Drozdowie zaprasza
dzieci, młodzież i dorosłych na pokaz

"W kręgu ilustracji i animacji"
w wykonaniu Jana Rusińskiego

(Pracownia Ilustracji, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Pokaz będzie dotyczył animacji filmowych, animowanych ekspozycji muzealnych oraz ilustracji dziecięcych.

Muzeum Przyrody w Drozdowie
9 sierpnia 2016 roku (wtorek), godzina 17:00

Strona 1 z 75 1 2 3 4 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO