Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Informacja dotycząca płatności bezpośrednich na rok 2018

Oświadczenie

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  •  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020), 

  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013), 

  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017.

Termin składania oświadczeń od 15 lutego do 14 marca nie ulega przywróceniu.

Rolnicy którzy kwalifikują się do złożenia oświadczeń a nie złoży go w terminie będzie składał wniosek. W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, lub chce wystąpić od dodatkowe płatności niż w/w wtedy należy złożyć zmianę do wniosku .

Oświadczenie będzie można pobrać ze strony internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl., w biurach powiatowych: ARiMR, ODR oraz w UG Nowogród lub ze strony internetowej urzędu z chwila opublikowania przez ARiMR.

Wypełnione oświadczenie rolnik składa w biurze powiatowym ARiMR.

Przy składaniu oświadczenia rolnik powinien złożyć wniosek o nadanie loginu i hasła lub wcześniej założyć sobie hasło poprzez stronę wg zasad poniżej. Pozwoli to na bezproblemowe obsłużenie wniosku jeśli wynikną zmiany we wniosku lub zachce skorzystać z innych płatności.

 

Wniosek w formie elektronicznej

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl. Aplikacja będzie dostępna od 15 marca.

Aby złożyć taki wniosek rolnik musi posiadać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR w postaci hasła i loginu. ARiMR przewidziała dwie możliwości uzyskania dostępu :

1 . Złożenie odpowiedniego wniosku o wydanie hasła i loginu wzory wniosków z załącznikach: - zał. nr 1 dotyczy osób które nie posiadały zwierząt i nie mają zarejestrowanej siedziby stada ubiegają się tylko o dopłaty do powierzchni gruntów w gospodarstwie.

- zał. nr 2 dotyczy osób które posiadają zwierzęta i maja zarejestrowaną siedzibę stada lub chcą zarejestrować siedzibę stada i utrzymywać przynajmniej jedną sztukę zwierząt podlegających systemowi rejestracji w ARiMR lub tez chcą zaktualizować swoje dane w systemie jednocześnie ubiegają się o płatności do powierzchni gruntów w gospodarstwie. Złożenie tego załącznika o nadanie hasła i loginu pozwoli również na dostęp do systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt polegającego na wykonywanie zgłoszeń do ARiMR ( urodzenia przemieszczenia itp. oraz sprawdzanie stanu).

Wypełniony wniosek o nadanie loginu i hasła składa się w biurze powiatowym ARiMR w Łomży ul. Nowa 2, pok. 405. Wydawanie hasła i loginu odbywa się na bieżąco.

2. Rolnik może również bezpośrednio poprzez stronę ARiMR uzyskać hasło i login do systemu bezpośredni link poniżej https://interop.doplaty.gov.pl/ewniosek/nowe_konto/nadanieLoginu.xhtml

Przy tym sposobie przed przystąpieniem do tworzenia swojego konta wymagane są następujące dane weryfikacyjne:

  • numer identyfikacyjny producenta (numer EP) 9 cyfrowy,

  • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów),

  • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku – tj. w roku 2017* (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Przy korzystaniu z tego wariantu prosimy o zapoznanie się z wytycznymi umieszczonymi na stronie ARiMR gdzie opisano krok po kroku tworzenie konta.

ARiMR zaleca utworzenie konta przed rozpoczęciem naboru wniosków w roku 2018.

Po uzyskaniu hasła i loginu będzie można przystąpić do wypełnienia wniosku o przyznanie płatności. Wniosek będzie wypełniany w aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej ARiMR od 15 marca 2018 r.

Termin składania wniosków przez internet od 15 marca do 15 maja.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków o płatności bezpośrednie znajdują się na stronach internetowych ARiMR.


 

Informujemy również że w dniu 16 luty 2018r o godz. 10.30 odbędzie się szkolenie informacyjne w MGOK w Nowogrodzie na temat płatności w 2018. Organizatorem szkolenia jest Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łomży przy udziale ARiMR. Serdecznie zapraszamy na to szkolenie.

 

W każdy piątek w godzinach od 8.30 do 14.00 w UMG Nowogród odbywa się dyżur pracownika PZDR w Łomży – Michał Zdrodowski tel. 509940093, u którego można uzyskać informacji nt. wypełniania wniosków i inne tematy związane z rolnictwem. W pozostałe dni zapraszamy do biura PZDR w Łomży ul Nowa 2 III piętro.

 

Autor Michał Zdrodowski

Kierownik PZDR w Łomży

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO