Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Zostań Policjantem - pomagaj innym

Kto może zostać funkcjonariuszem Policji?

MŚ: Służbę w Policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych. Kandydat powinien mieć co najmniej średnie wykształcenie. Jeżeli chodzi o predyspozycje, to oczywiście kandydat powinien posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Dodatkowo, w przypadku mężczyzn, obowiązkowo uregulowany stosunek do służby wojskowej, potwierdzony odpowiednim wpisem w książeczce wojskowej.

 

Jakie są preferencje kandydata do służby w Policji?

 

MŚ: Nabór do służby odbywa się w ramach procedury konkursowej, czyli kończy się listą rankingową, która zawiera sumę punktów zgromadzonych przez kandydata podczas procesu rekrutacji. Punkty przyznawane są za poszczególne etapy rekrutacji oraz za dodatkowe preferencje.. I tak: osoba z wykształceniem wyższym (magistra lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji np. prawo, administracja, bezpieczeństwo itp., otrzymuje dodatkowo 8 punktów; o kierunku innym – 6 punktów; posiadająca wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera – 4 punkty, a wykształcenie średnie – 4 punkty. Dodatkowo, premiowane są posiadane umiejętności np. tytuł ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego czy ratownika wodnego, czy też posiadanie prawa jazdy kategorii „A” lub „C”. Za każdym razem zachęcamy zgłaszających się do nas kandydatów do przedstawienia nam informacji dotyczącej także innych posiadanych i potwierdzonych certyfikatami umiejętności – wtedy następuje ich weryfikacja pod kątem przydatności w służbie i można otrzymać dodatkowe punkty.

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby rozpocząć procedurę kwalifikacyjną?

 

MŚ: Po pierwsze kandydat do służby musi napisać podanie o przyjęcie do służby w Policji.  W przypadku województwa podlaskiego, kierowane jest ono do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. W podaniu podaje się konkretną jednostkę, w której kandydat chce pełnić służbę – np. Komenda Miejska Policji w Łomży. Dodatkowo wypełnia się kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Druk kwestionariusza zamieszczony jest na stronach internetowych Policji, bądź można otrzymać na prowadzonych przez komendę spotkaniach promocyjnych czy też osobiście po zgłoszeniu się do jednostki. Potrzebne są również kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu), książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby podlega kwalifikacji wojskowej.

 

 

Z jakich etapów składa się rekrutacja do służby w Policji?

 

MŚ: W momencie złożenia kompletu dokumentów rozpoczyna się już postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z kilku etapów. Ważne jest, aby na każdym etapie postępowania mieć ze sobą dowód osobisty, gdyż brak tego dokumentu nie pozwoli na dalszy udział w procedurze. Pierwszym etapem jest test wiedzy, który składa się z 40 pytań. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje się 1 punkt. Pytania obejmują zakres wiedzy dotyczącej funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz bezpieczeństwo publiczne. Należy mieć na uwadze, że liczba punktów będzie miała wpływ na miejsce w ostatecznym rankingu. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Drugi etap to test sprawności fizycznej. Przystępując do testu kandydat musi mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym  14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego oraz strój i obuwie sportowe. Zaliczenie tego etapu następuje wtedy, gdy kandydat pokona tor przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Celem testu jest sprawdzenie szybkości, zwinności i siły kandydata oraz jego wytrzymałości. Wyniki zostają przeliczone na punkty, które dodawane są do osiągnięć kandydata w całym procesie rekrutacji.

Trzecim etapem jest test psychologiczny prowadzony przez psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Badanie to określa predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Test MultiSelect składa się z badania psychologicznego w formie testu komputerowego, za który można uzyskać maksymalnie 60 punktów. W przypadku uzyskania wyniku negatywnego -  do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

Czwarty etap rozmowa kwalifikacyjna. Jego celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Pomyślny wynik rozmowy to przepustka do kolejnego etapu jakim jest postępowanie sprawdzające, które ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa".

Kolejnym etapem jest komisja lekarska, gdzie kandydat zostaje poddany badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

Proces rekrutacji zamyka lista rankingowa. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście rankingowej w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów. Jeżeli  kandydat zaliczy wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego, zostaje przyjęty do służby w Policji w najbliższym możliwym terminie. Szczegółowa punktacja dostępna jest w „Informatorze dla kandydat”,, który można znaleźć na stronie internetowej podlaskiej Policji w zakładce REKRUTACJA.

Jakie szkolenia odbywa funkcjonariusz Policji po przyjęciu do służby?

MŚ: Funkcjonariusz po przyjęciu do służby kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe, które trwa około 6,5 miesiąca. Takie szkolenie odbywa się w jednej ze szkół policyjnych. Po jego zakończeniu, w ramach adaptacji zawodowej funkcjonariusz oddelegowany jest do służby w Oddziale Prewencji Policji. Oddelegowanie takie wynosi 52 dni. Podczas odbywania adaptacji zawodowej funkcjonariusz m.in. podnosi umiejętności praktyczne nabyte podczas szkolenia podstawowego.

Gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru do służby w Policji?

: Wszelkie informacje dotyczące naboru umieszczane są na stronach internetowych komend Policji. Takie informacje znajdują się zarówno na stronie Komendy Miejskiej Policji w Łomży, jak i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Zachęcam również do kontaktu osobistego w Zespole Prezydialnym Kadr i Szkolenia w budynku Komendy Miejskiej przy  ul. Wojska Polskiego 9 codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00, a w poniedziałki dodatkowo do godziny 18:00.

Dziękuję za rozmowę.

asp. Ewelina Szlesińska

Zespół Komunikacji Społecznej

Komendy Miejskiej Policji w Łomży

 

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO