Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Ogłoszenie
Poszukuję lokalu o przeznaczeniu handlowym na terenie Nowogrodu

tel. 0 500 089 355
inf. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie tel. 086 217 55 28 wew.19

SCALENIE GRUNTÓW


Pobierz cały dokument

Zbliżamy się do końca prac drogowych na osiedlu SKARPA

Ku końcowi mają się prace drogowe na osiedlu SKARPA. Mieszkańcy mogą już od kilku tygodni korzystać z utwardzonych asfaltowych jezdni i chodników z polbruku. W trakcie realizacji robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych w następującym zakresie:
- na ulicy Tońskiego, poniżej istniejącego terenu znajdowały się fundamenty wagi samochodowej, nie zaewidencjonowane na mapach do projektowania. Niezbędne było wydobycie tych elementów, ich skruszenie i wywiezienie.
- w okresie pomiędzy wykonaniem projektu i rozpoczęciem robót drogowych w kilku przypadkach powstały nowe wjazdy na posesje do nowowybudowanych domów i przebudowanych ogrodzeń oraz do garaży (na osiedlu większość garaży musi mieć oddzielne wjazdy bramowe, ponieważ garaże znajdują się w podpiwniczeniach budynków).
- na odcinku ok. 30 mb należało zmienić spadek ul. Tońskiego, ponieważ nie realizowana jest planowana wcześniej przebudowa drogi wojewódzkiej 645 i niemożliwe jest planowane odprowadzenie wód powierzchniowych do rowów odwadniających tej drogi wojewódzkiej. Część wód opadowych została skierowana w kierunku ul. Poległych - wykonano wpusty kanalizacyjne i niewielki (ok. 25 m) odcinek kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu odwadniającego. Realizacja w sposób wymieniony powyżej poprawi odwodnienie pasa drogowego w końcowym odcinku ul. Tońskiego.
- ze względu na płytkie posadowienie fundamentów ogrodzeń potrzebne było ustawienie obrzeży oddzielających chodnik od istniejących ogrodzeń aby w ten sposób zabezpieczyć fundamenty przed opadnięciem i pokruszeniem.
Jeszcze tylko niewielkie prace porządkowe i kosmetyka i ulice na SKARPIE zostaną oficjalnie oddane do użytku.
Inwestycja „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie” w 55% - 381 808,09 zł dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. Umowa nr UDA-RPPD.02.01.02-20-106/08-00 z dnia 23 stycznia 2009 r.

Ankieta

Urząd Miejski w Nowogrodzie przygotowuje „Program rozwoju turystyki Gminy Nowogród” do roku 2020. Ankieta, która Państwu przedstawiamy pomoże we właściwym określeniu i umiejscowieniu potrzeb, oczekiwań, możliwości w zakresie turystyki na terenie naszej gminy. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane do opracowania „Programu rozwoju turystyki Gminy Nowogród”.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie białych pól kwestionariusza i odesłanie drogą elektroniczną (umnowogrod@wp.pl), pocztą lub dostarczenie osobiście niniejszego kwestionariusza ankiety do dn. 20 sierpnia 2009r. .
Adres: ul. Łomżyńska 41; 18-414 Nowogród z dopiskiem Ankieta turystyka.

ANKIETA <--- kliknij w celu pobrania i wypełnienia
Minister w Nowogrodzie

9 lipca br. odwiedził naszą gminę Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, któremu towarzyszył wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski.
Powitaliśmy Pana Ministra w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie, tu odbyła się rozmowa z burmistrzem, radnymi, sołtysami, kierownikiem M-GOK oraz pracownikami Urzędu podczas której zapoznaliśmy gości z działalnością kulturalną i turystyczną w naszej Gminie - przedstawiono problemy i plany na przyszłość.
Spod siedziby gminy udaliśmy się na cmentarz w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach Adama Chętnika i obrońców Nowogrodu, tutaj dołączył ks. biskup Tadeusz Bronakowski oraz ...

Nowogród dawniej, dziś i jutro

W dniu 21 czerwca 2009 r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej o. w Nowogrodzie dzięki życzliwości KS. PROBOSZCZA CZESŁAWA MAŁŻA otworzyło w nawie bocznej kościoła pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie wystawę pn. „Nowogród wczoraj, dziś i jutro”.
Wystawa to efekt pracy członków TPZŁ o w Nowogrodzie, a szczególnie Pana Piotra Kulczyka który był pomysłodawcą oraz głównym wykonawcą ekpozycji.

Wystawa przedstawia historie Nowogrodu na 8 tablicach:
- lata I wojny światowej (tablica nr. 1),
- okres przed II wojną światową (tablica nr. 2),
- II wojna światowa (tablica nr. 3),
- Nowogród po wojnie (tablica nr. 4),
- odbudowa kościoła (tablica nr. 5),
- budynki z lat 1960 (tablica nr. 6),
- wydarzenia (tablica nr. 7),
- Nowogród dziś i jutro (tablica nr. 8).

Przy jednej z tablic jest księga pamiątkowa do której wpisali się m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Piotr Żuchowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego - Jacek Piorunek, Wicewojewoda - Wojciech Dzierzgowski, Wiceprezydent Łomży – Krzysztof Choiński.

Wystawa można obejrzeć w Kościele pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie do 30 sierpnia br. .

Noc świętojańska

Podobnie jak w poprzednich latach w Nowogrodzie odbyła się Noc Świętojańska. Zaczęliśmy z lekkim opóźnieniem - zespół ”Żubry” z Hajnówki spotkał się ze smutną rzeczywistością na polskich drogach. Mijamy remontowany odcinek jezdni po czym kawałek dalej znowu czerwone światło, 15 min oczekiwania… Jazda???Nie na długo-znów czerwone. Ale dojechali, widocznie wypoczęli podczas oczekiwania na zielone, bo już na samym początku dali ostro czadu. Nogi same rwały się do tańca.
W przerwie M-GOK zrobił nam niespodziankę – nasze piękne kurpianeczki w cywilnym ubranku przedstawiły swoje drugie oblicze (muzyka współczesna) i rzuciły cień na zespół z Hajnówki. Pięknie zaprezentowała się Kinia Estkowska, której śpiew spowodował że na chwilę wszyscy jakby zamarli i z zapartym tchem słuchali – nie zabrakło bisu o który wręcz błagała publiczność.
Po przerwie na scenę powróciły ”Żubry” które musiały...

Ogónopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej
W czerwcowy weekend 20 - 21 odbyły się już XVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, Komisja w składzie: mgr Dorota Sroczyńska - Akademia Muzyczna w Warszawie - przewodniczący komisji, dr Tomasz Marek Nowak - adiunkt Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Teresa Pardo – specjalista ds. folkloru kurpiowskiego postanowiła przyznać:
III KURPIOWSKI BIEG O PUCHAR BURMISTRZA NOWOGRODU

W dniu 24 maja 2009 roku odbył się już "III Kurpiowski Bieg o Puchar Burmistrza Nowogrodu", zorganizowany przy współudziale TPZŁ O/Nowogród. Tegoroczny bieg był jednak wyjątkowy dlatego, że objęty patronatem akcji „POLSKA BIEGA”.

Na starcie, który miał miejsce o godz. 14:00 przy parku miejskim w Nowogrodzie zebrała się duża grupa entuzjastów biegania.

Zawodnicy zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe:
• Dzieci do lat 12-stu
• Młodzież 12-18 lat
• Dorośli powyżej 18-go roku

Trasa biegu wiodła jak w latach ubiegłych ul. Łomżyńską, 11-go listopada, następnie tzw. groblą oraz nad rzeką, z metą przy scenie obok Skansenu Kurpiowskiego.

Dla zwycięzców biegu Burmistrz Nowogrodu przygotował puchary oraz medale, dla pozostałych uczestników dyplomy i drobne upominki.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Kategoria I - wiek do lat 12-stu
1. Rafał Chętnik
2. Paweł Żelazek
3. Maksymilian Dardziński
Kategoria II - wiek 12-18 lat
1. Kamil Fit
2. Arkadiusz Chętnik
3. Marcin Zawalich
Kategoria III - wiek powyżej 18-stu lat
1. Dariusz Cymek
2. Kamila Musiak
3. Gilbert Cwalina
Najmłodszy uczestnik:
Jakub Banach
Najstarszy uczestnik
Jerzy Lesiecki

Po ogłoszeniu wyników, wręczono nagrody i drobne upominki dla uczestników biegu.

Kolejny sukces naszych dziewczyn

SZTAFETA POLSKA BIEGA W NOWOGRODZIE

SZTAFETA POLSKA BIEGA W NOWOGRODZIE

7 maja w naszym miasteczku gościliśmy uczestników Sztafety Polska Biega czyli ekipę złożoną z entuzjastów biegania i znanych osób ze świata mediów, sportu i filmu.
Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.:
- Przemysław Babiarz
- Justyna Kowalczyk
- Anna Balbus
- Aleksander Dzięciołowski
- Paweł Kącki
- Sabina Mirlak
- Anna Pawłowska-Pojawa

O 15:26 powitaliśmy uczestnika sztafety na teranie naszej gminy, któremu przez cały odcinek trasy towarzyszyła młodzież, nauczyciele oraz ...

Strona 92 z 94 << < 89 90 91 92 93 94 >
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO