Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Zgłoś swój obiekt do nowego wydawnictwa "Gospodarstwa i kwatery agroturystyczne województwa podlaskiego”

Zgłoś swój obiekt do nowego wydawnictwa "Gospodarstwa i kwatery agroturystyczne województwa podlaskiego”

Informujemy wszystkich właścicieli gospodarstw i kwater agroturystycznych, iż trwają prace nad opracowywaniem nowego wydawnictwa Urzędu Marszałkowkiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku „Gospodarstwa i kwatery agroturystyczne województwa podlaskiego”.

Wydanie będzie miało ok. 150 stron, nakład wyniesie 6000 - 8000 egzemplarzy. Dodatkowo zostanie wydana wersja angielska.

Jest to pierwsze tej wielkości wydawnictwo w historii województwa. Wpisy informacji o obiektach są bezpłatne. Stan prac nad wpisami do wydawnictwa można śledzić na poniższej stronie.

http://www.wpisy-obiektow.podlaskieonline.pl/ Prezentujemy kilka plików roboczych, które pomogą zilustrowac Państwu charakter opracowywanego wydawnictwa:
1. Legenda - piktogramy
2. Jak czytać wpis gospodarstwa?

Warunkiem zgłoszenia obiektu do opracowywanego katalogu jest:

1. Wypełnienie i podpisanie (najlepiej elektroniczne) ankiety . Ankieta potrzebna będzie do aktualizacji i weryfikacji informacji o obiekcie, które powinny się znaleźć w wydawnictwie. Dane muszą zawierać imię i nazwisko. Nazwa obiektu dodatkowo będzie mile widziana.

2. Przekazanie dobrej jakości zdjęcia obiektu z zewnątrz (najlepiej z wiosny, lata lub jesieni) wyłącznie w układzie poziomym, dłuższy bok minimum 1000 pixeli

Przekazanie materiałów powinno nastąpić w terminie maksymalnym do 5 listopada 2009 r. na adres: elkam@home.pl

Na pytania i wątpliwości odpowiadamy 7 dni w tygodniu, w godz. 08.00 - 20.00 pod tel. 502-282-274 lub (85) 876-40-97

Materiały pochodzą ze strony www.wrotapodlasia.pl

Odbiór odpodów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych
Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Szkół Gminnych

„Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkoły Podstawowej w Sławcu”.

W dniu 18 września 2009 r. Gmina Nowogród podpisała umowę na realizację zadania pn.
„Zagospodarowanie terenu zieleni wokół Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i Szkoły Podstawowej w Sławcu”.
W trakcie realizacji zadania wokół szkół z terenu gminy Nowogród nasadzone zostały gatunki krzewów iglastych średnich i niskich, co spowoduje osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zwiększenia powierzchni terenów zielonych, a także wpłynie na poprawę estetyki otoczenia.
Koszt całkowity zadania wynosi 7 745,00 zł i w 60% zostanie sfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a pozostałe 40% pochodzi z budżetu Gminy Nowogród.

egroeduko
Nocna inscenizacja obrony Nowogrodu 12 września 2009 r.

Schron nad Narwią w Nowogrodzie, zapada wieczór, część żołnierzy odpoczywa, sprawdza broń, część pracuje przy wykończaniu umocnień. Atmosfera wieczornego trwania na pozycjach, wypełnionego rutynowymi czynnościami: warta, obserwacja drugiego brzegu rzeki, wysyłanie i odbieranie meldunków za pośrednictwem gońców.
W rejonie schronu i pobliskich umocnień polowych oddział polskiej piechoty zajmuje umocnienia polowe, żołnierze na przedpiersiu okopu przygotowują stanowiska ogniowe.
Przed schron dociera goniec z meldunkiem. Dowódca wydaje rozkazy i żołnierze w okopach przerywają pracę, zajmują stanowiska bojowe. Po kilku minutach na drugim brzegu rzeki pojawiają się Niemcy. Na rzece, w zapadającym zmroku widać niemieckie łodzie desantowe. Początkowo poruszają się w kompletnej ciszy, jednak wystrzelona w powietrze flara zdradza ich obecność na wodzie, ze strony polskiej padają strzały i jeden z Niemców, trafiony, wypada za burtę. Polska artyleria rozpoczyna ostrzał środków przeprawowych, jedna z łodzi otrzymuje bezpośrednie trafienie i wylatuje w powietrze. Z polskich okopów i schronu prowadzony jest ogień ciągły. Desant dobija do ...

OBCHODY 70 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ 12 września 2009 r. Nowogród

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00 mszą św. w kościele parafialnym, którą celebrował ks. biskup Tadeusz Bronakowski. Po mszy kolumna prowadzona przez Zastępcę Komendanta Miejskiego PSP w Łomży st. bryg. Jana Chludzińskiego z towarzyszeniem orkiestry dętej przemaszerowała do miejsc a pamięci przy ul. Miastkowskiej, pomnika „Młodym Bohaterom”

Przed rozpoczęciem uroczystości młodzież szkolna oraz Burmistrz Józef Piątek i przedstawiciel Marszałka Maciej Borysewicz złożyli wiązanki kwiatów na mogiłach poległych żołnierzy na cmentarzu oraz pod pomnikiem upamiętniającym Obrońców Nowogrodu w 1939 r.

Drogi na osiedlu SKARPA w Nowogrodzie przekazane do użytku

W dniu 27 sierpnia dokonano odbioru robót drogowych na osiedlu SKARPA w Nowogrodzie. Asfaltowe nawierzchnie będą służyły mieszkańcom przez wiele dziesięcioleci.

Projekt „Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa, został zrealizowany w całości. Całkowity koszt tej części przebudowy ulic wyniósł 744 056,39 zł.
Dofinansowanie z RPOWP wynosi 381 808,09 zł.

Napotkaliśmy sporo problemów, ale udało się je w większości rozwiązać:
- na trasie ulicy Tońskiego, poniżej istniejącego terenu znajdowały się fundamenty wagi samochodowej, nie zaewidencjonowane na mapach do projektowania. Niezbędne było wydobycie tych elementów, ich skruszenie i wywiezienie.
- w okresie pomiędzy wykonaniem projektu i rozpoczęciem robót drogowych powstały nowe wjazdy na posesje (do nowowybudowanych domów i przebudowanych ogrodzeń) i do garaży. Na osiedlu większość garaży musi mieć oddzielne wjazdy bramowe, ponieważ garaże znajdują się w części piwnic budynków. W związku z zamianą części chodników na wjazdy wystąpiły różnice w ich powierzchni.
- na odcinku ok. 30 mb zmienione zostało odwodnienie ul. Tońskiego.
Spowodowane jest to nierealizowaniem przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich przebudowy drogi wojewódzkiej 645 (ul. Stacha Konwy) i niemożliwe stało się zgodne z planem odprowadzenie wód opadowych do rowów odwadniających tej drogi wojewódzkiej. Część wód została skierowana w kierunku ul. Poległych, co spowodowało konieczność wykonania wpustów kanalizacji burzowej i niewielkiego odcinka kanału odprowadzającego wody opadowe do rowu odwadniającego. Koszt robót dodatkowych wyniósł 47 225,53 zł.

W tym samym dniu dokonano odbioru robót na ul. Mickiewicza i sięgaczu bez nazwy łączącym ul. Tońskiego z ul. Stacha Konwy. Przebudowę tych ulic wykonano w ramach zamówienia uzupełniającego, zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Koszt robót na tych ulicach wyniósł 114 611,16 zł.

Kolejna długo oczekiwana inwestycja rozpoczęta

W dniu 24 sierpnia podpisana została umowa na modernizację oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Nowogród.

Wykonawca – firma Energo – Inwest Jacek Mielczarek z Dębe wejdzie na teren robót 1 września. Ustalony zostanie harmonogram prac i wyłączeń prądu w poszczególnych miejscowościach gminy. Od połowy września zgodnie z tym harmonogramem dokonywana będzie sukcesywna wymiana zużytych latarni na nowe energooszczędne. Zakończenie modernizacji oświetlenia planowane jest na 30 listopada bieżącego roku.

Koszt inwestycji wynosi 491 088,61zł, sfinansowany zostanie w 80% z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku pozostałe 20% pochodzi z budżetu Gminy Nowogród.

Warsztaty rękodzielnicze

Forum Inicjatyw Rozwojowych wraz z partnerem Stowarzyszeniem „Narwiańskie Przysmaki” mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w projekcie Podlaskie Warsztaty Rękodzielnictwa II edycja

Projekt jest skierowany do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. powiatu białostockiego oraz powiatów ościennych. Celem projektu jest m.in.

Droga z Chmielewa do Sławca przez Grądy już otwarta

Droga z Chmielewa do Sławca przez Grądy już otwarta

12 sierpnia uroczyście oddano do użytku drogę powiatową Sławiec-Grądy-Chmielewo. Budowa blisko 4,5 kilometrowej drogi trwała ok. 2 miesięcy. Kosztowała ponad 3 mln zł. Jej realizację umożliwił Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych 2009-2011. Projekt budowlany przygotowała i sfinansowała Gmina Nowogród. Starostwo Powiatowe w Łomży złożyło wniosek o dofinansowanie.

50% dofinansowania inwestycji zapewniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Było to 1 512 650 zł. Gmina Nowogród – dołożyła 832 000 zł, Powiat Łomżyński – 708 573 zł.

Jak mówili dziennikarzom uczestniczący w otwarciu mieszkańcy Grąd, Chmielewa i Sławca:

– To droga na miarę XXI wieku. - Wcześniej ciężko było jeździć po niej zarówno samochodami jak też maszynami rolniczymi.

Bitumiczna „schetynówka” zastąpiła drogę żwirową, która przez kilkadziesiąt lat stanowiła połączenie wsi Grądy z innymi miejscowościami naszej gminy i ze światem. Dziś jest wreszcie nowa droga! Oby służyła jak najlepiej nam wszystkim.

496 Urodziny Województwa Podlaskiego w Rajgrodzie

W sobotę 8 sierpnia w Rajgrodzie obchodzono 496 rocznicę powstania województwa Podlaskiego. Burmistrz Nowogrodu po roku dzierżenia buławy przekazał je następcy – Burmistrzowi Rajgrodu. Jak przystało na urodziny był również tort który został podzielony przez zaproszonych gości.

Gmina Nowogród prezentowała swoje stoisko wraz ze Starostwem Powiatowym w Łomży i Gminą Łomża. Znalazły się tu ...

Strona 93 z 97 << < 90 91 92 93 94 95 96 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO