Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów

jednorodzinnych w Nowogrodzie

Nr sprawy: RG.DR-1/09

Numer ogłoszenia BZP: 35239 - 2009;

data zamieszczenia w BZP: 09.02.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród; Urząd Miejski w Nowogrodzie , ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, tel. 0-86 217 55 20, faks 0-86 217 55 20.
• - Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PEŁNE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE Roboty budowlane

Podpisanie pierwszych umów na realizację inwestycji drogowych

Podpisanie pierwszych umów na realizację inwestycji drogowych

23 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano pierwszych pięć umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. ...

3. Projekt Gminy Nowogród polega na przebudowie układu komunikacyjnego na osiedlu domów jednorodzinnych, położonego w południowej części miasta Nowogrodu. Obejmuje on przedsięwzięcia na:
-ul. Przeskok – odcinek o dł.116,19m,
-ul. Tońskiego – odcinek o dł 465,08 m,
-ul. 550-lecia – odcinek o dł.136,86m.
Całkowita wartość projektu 881 298,32 PLN w tym EFRR 484 512,50 PLN co stanowi 55 % kosztów kwalifikowalnych
...

Konsultacja społeczna

Gmina Nowogród zamierza złożyć wniosek o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie Odnowa i rozwój wsi, na realizację projektu Remont i przebudowa klubokawiarni oraz budowa wielofunkcyjnego placu publicznego w Mątwicy.

Projekt ma następujące cele:
1. poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Mątwica,
2. poprawę dostępu do kultury i rekreacji dzieci wiejskich,
3. zapewnienie odpowiedniego poziomu i jakości infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i społecznej,
4. zapewnienie dostępu mieszkańców do edukacji permanentnej,
5. promowanie miejscowości,
6. ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego,
7. wzmocnienie tożsamości kulturowej i tradycji lokalnej, szacunku dla rodzimego folkloru oraz kultywowania lokalnych obyczajów, zwyczajów, obrzędów.

Inwestycja będzie realizowana w Mątwicy przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 645 Łomża-Myszyniec z drogą gminną nr 105831B Mątwica - Szablak, działki nr 737/1, 737/2, 737/3.

Budynek istniejący pełni funkcje klubokawiarni i sklepu wielobranżowego. Obiekt nie spełnia obecnie warunków do efektywnej działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej. Wysokość pomieszczeń jest zbyt mała, brak jest wentylacji, za mała liczba sanitariatów, aluminiowa instalacja elektryczna powodująca częste awarie, brak oczyszczalni ścieków. Brak jest placu publicznego o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych, zapewniającego możliwość zgromadzeń mieszkańców.

Remont i przebudowa klubokawiarni polegać będzie na:

Milena Lutrzykowska jedną z piękniejszych tego świata

Milena Lutrzykowska mieszkanka Nowogrodu jedną z piękniejszych tego świata

Zazwyczaj tylko jeden mały kroczek dzieli ją od tytułu najpiękniejszej. Była już I Vicemiss Polonia Województwa Podlaskiego, I Vicemiss Wdzięku w Chinach, a teraz została I Vicemiss Intercontinental... Pokonała 58 najpiękniejszych kobiet z całego świata, a przegrała tylko z Kolumbijką.

Dla siebie samej zawsze jestem zwyciężczynią - mówi Milena Lutrzykowska - Każdy start w wyborach to dla mnie kolejna przygoda i kolejne wyzwanie. Jeszcze kilka lat temu absolutnie nie uwierzyłabym komuś, kto by powiedział, że stanę na jednej scenie, w jednym rzędzie z najpiękniejszymi kobietami świata...

Milena była bardzo nieśmiałą nastolatką. Miała dużo kompleksów i niewiele odwagi, by sprawdzić, co inni o niej sądzą. Dopiero usilne namowy chłopaka i licznych przyjaciół doprowadziły ją - w 2006 roku - na casting do organizowanych ...

Źródło:
Gazeta Współczesna
WROTA PODLASIA http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/ludzie/Milena_Lutrzykowska _prawie_najpiekniejsza.htm

DROGA DO GRĄDÓW JUŻ ZAAKCEPTOWANA!
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaakceptowało wnioski złożone w ramach Programu Wieloletniego p.n. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011, w tym przebudowy drogi powiatowej 1909B Sławiec-Grądy-Chmielewo. Projekt inwestycji został opracowany na zlecenie Gminy Nowogród. Gmina Nowogród poniosła także koszty opracowania dokumentacji. Również z budżetu Gminy zostanie sfinansowana część kosztów robót drogowych w kwocie 832 tys. zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży przygotowuje przetarg na wykonanie robót drogowych, który jeszcze w styczniu zostanie ogłoszony. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2009 roku, taki jest wymóg Programu Wieloletniego, który musi zostać spełniony aby otrzymać dofinansowanie. Wreszcie będzie porządna droga, tak ważna i niezbędna dla naszej gminy, a przede wszystkim dla mieszkańców Grądów, Chmielewa i Sławca.


Zabytki Nowogrodu
Inscenizacja walk o Nowogród z 1939r
PRZEBUDOWA DRÓG W 2009 ROKU

PRZEBUDOWA DRÓG W 2009 ROKU

Wszystko wskazuje na to, że w roku 2009 będą realizowane w naszej gminie dwie poważne inwestycje drogowe.

Pierwszą z nich będzie oczekiwana od ponad dwudziestu lat przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie. Gmina, jeżeli nic się nie zmieni, otrzyma dofinansowanie w wysokości 484521.50 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 881298.32 zł. Umowa powinna zostać podpisana do końca bieżącego roku.

Drugą, jakże ważną, inwestycją będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1909B na odcinku Chmielewo-Grądy-Sławiec. Wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przeszedł pozytywnie weryfikację wojewódzką Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011". Oczekujemy na ...

Drogi w Gminie Nowogród

Dnia 28 października 2008 r. zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów ze środków dotacji rozwojowej złożonych w konkursie trwającym od 29 lutego 2008 r. do 25 kwietnia 2008 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

Spośród 139 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 61 wniosków na ogólną wartość 298 972 597,76 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 154 023 381,97 zł.

Gmina Nowogród zgłosiła dwa wnioski na przebudowę dróg:

- Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie – otrzymał 66,5 pkt, 38 pozycja na liście rankingowej.

- Przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica – Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały – Mątwica) w m. Mątwica – otrzymał 58 pkt, 80 pozycja na liście rankingowej,

Powiat Łomżyński zgłosił wniosek Przebudowa drogi powiatowej na odc. Chmielewo-Grądy-Sławiec, który otrzymał 56,5 pkt, 83 pozycja na liście rankingowej.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które otrzymały min. 60 punktów. Wielką szansę na dofinansowanie ma zatem nasz projekt Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w Nowogrodzie.

Na podstawie listy rankingowej projektów pozytywnie ocenionych przez KOP Zarząd Województwa Podlaskiego wybierze projekty do realizacji w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

W związku z nieuzyskaniem wymaganej liczby punktów w RPOWP Gmina Nowogród zgłosi projekt Przebudowa drogi gminnej nr 105831B (Mątwica – Szablak) i drogi gminnej nr 105832B (Grzymały – Mątwica) w m. Mątwica do Programu Wieloletniego pod nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011". Jednocześnie trwają rozmowy ze Starostwem Powiatowym w Łomży o zgłoszenie projektu Przebudowa drogi powiatowej na odc. Chmielewo-Grądy-Sławiec do tego programu.

II PRZETARG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klubu w Mątwicy i świetlicy w Chmielewie
II PRZETARG
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klubu w Mątwicy i świetlicy w Chmielewie
W związku z zapytaniami dotyczącymi zakresu opracowania dokumentacji technicznej "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klubu w Mątwicy i świetlicy w Chmielewie" informujemy, iż w zakres opracowania wchodzi także instalacja C.O.
Poprawka została wprowadzona w załączniku nr. 1 do SIWZ.
Opinia społeczna o wpływie inwestycji na środowisko naturalne

Gmina Nowogród zamierza złożyć wniosek o dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu Rozbudowa oraz przebudowa budynku przedszkola w na bibliotekę i przedszkole artystyczne.

Zadanie ma następujące cele:

Strona 96 z 97 << < 93 94 95 96 97 >
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO