Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Rozpoczęcie przebudowy drogi 645 Nowogród – Łomża

Dnia 17 stycznia w Mątwicy odbyło się oficjalne przekazanie terenu budowy inwestycji pn.” Budowa i rozbudowa odcinka drogi 645 Nowogród - Łomża wraz z obwodnicą Starych Kupisk”. Koszt inwestycji to ponad pięćdziesiąt milionów złotych, jest ona dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz budżetu województwa podlaskiego. Inwestycja to ponad 10 kilometrów. Obejmie ona wykonanie jezdni o szerokości 7 metrów, a także m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3m na całej długości od Łomży do Nowogrodu.

Pierwszy etap to wycinka drzew, którą wykonawca przewiduję wykonać do końca lutego. Od marca/kwietnia możemy spodziewać się większych utrudnień na drodze chociaż jak zapewnia wykonawca dołoży wszelkich starań aby jak najmniej utrudniać ruch na przebudowywanym odcinku. Cała inwestycja powinna być gotowa w listopadzie 2019 roku. 

GALERIA ZDJĘĆ

Remont Nowogrodzkiej w Łomży i drogi wojewódzkiej nr 645 Nowogród-Łomża

W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy ulicy Nowogrodzkiej, czyli drogi wojewódzkiej numer 645 w granicach Łomży na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta. 

Wkrótce rozpocznie się także przebudowa całego odcinka drogi wojewódzkiej nr 645 od Łomży do Nowogrodu.
Konsorcjum firm UNIBEP (lider) i Bik - Projekt (partner konsorcjum) zawarło w środę 27 grudnia z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na realizację inwestycji "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem m. Stare Kupiski".
Zakończenie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2019 r.
W związku z tym przez blisko 2 lata należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu samochodów pomiędzy Nowogrodem a Łomżą.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą realizowanych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 w Gminie Nowogród

 

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1.      Termin składania ofert: do 15  stycznia 2018 r.

2.      Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Nowogrodzie

3.      Wyboru ofert dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.      Oferta powinna zawierać:

·         Temat, formę zajęć, program, cel zajęć (zachęcamy do korzystania z programów rekomendowanych www.programyrekomendowane.pl)

·         Imię i nazwisko prowadzącego, adres

·         Potwierdzenie kwalifikacji uprawniających do pracy z dziećmi i młodzieżą

·         Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminarz zajęć

·         Proponowaną stawkę godzinową brutto

·         Liczbę godzin zajęć, łączną wartość projektu

5.      W przypadku rezygnacji oferenta lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zajęć Komisja może ponownie rozpatrzyć złożone oferty w lutym lub ogłosić ponowny nabór ofert.

6.      Z oferentem będą zawierane umowy cywilno- prawne na realizację zajęć.

Harmonogram odbioru odpadów – Gmina Nowogród (od 02.01.2018r. do 31.12.2018r.)

>> POBIERZ <<

Boże Narodzenie!
Boże Narodzenie 2017

Gazetka Nowogrodzka!
Gazetka Nowogrodzka 2017

Po dłuższej przerwie wznawiamy wydawanie Gazety Nowogrodzkiej, która będzie ukazywać się raz na kwartał. W imieniu zespołu redakcyjnego życzę Państwu radosnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia oczekiwań, pragnień, marzeń w Nowym Roku.

>> POBIERZ <<

INFORMACJA

W dniach 22 i 27 grudnia 2017 roku

Hala Sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie będzie nieczynna

NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +” NADAL TRWA

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Dziennym  Domu „Senior+” proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 lub pod nr tel. (86) 217-55-61. Realizacja zajęć rozpocznie się 02 stycznia 2018r. w Sławcu przy ul. Długiej 22 w budynku po byłej szkole podstawowej.

Uczestnikami zajęć „Dziennego Domu Senior+”mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jaki i mężczyźni, będące mieszkańcami miasta i gminy Nowogród. Zakłada się objęcie wsparciem – 15 osób. 
Celem głównym pobytu jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji. Placówka będzie zapewniała 8 godzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku. W ramach pobytu będzie można korzystać z usług socjalnych w tym z wyżywienia – jeden ciepły posiłek, z usług kulturalno-oświatowych, TV, komputera,biblioteki, a także zajęć terapeutycznych, form terapii ruchowej, uczestnictwa w kółkach zainteresowań, treningów umiejętności samoobsługi i podnoszenia sprawności. Korzystanie ze świadczeń „Dziennego Domu Senior+”  może być odpłatne w zależności od posiadanych dochodów uczestnika. Zasady odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” określone zostały w Uchwale  nr LI/184/2017 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 25 października 2017 roku.

Wniosek o przyjęcie wraz z załącznikami do Dziennego Domu „Senior+” można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie lub ze strony www.nowogrod.com zakładka „Senior+”.

Wojewoda Podlaski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na odcinek drogi Łomża- Nowogród

W dniu 18.12.2017 r. Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 – miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 – nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa” w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża, pow. łomżyński, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski”,

w zakresie robót budowlanych obejmujących:
1. budowę jezdni szerokości 7,0 m z konstrukcją nawierzchni przystosowaną do przenoszenia obciążenia ruchem KR5 oraz umocnienie poboczy,
2. przebudowę i budowę przepustów pod drogą wojewódzką, zjazdami i ciągiem pieszo-rowerowym,
3. budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów o nawierzchni żwirowej, bitumicznej oraz z kostki betonowej,
4. budowę dróg serwisowych o nawierzchni bitumicznej,
5. budowę ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie projektowanej trasy o szerokość 3,00 m,
6. budowę nowych i przebudowę istniejących zatok autobusowych,
7. budowę chodników w rejonie zatok autobusowych oraz na terenie zabudowanym 
o szerokość 2,00 m,
8. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
9. budowę zatoki do ważenia pojazdów,
10. przebudowę wodociągu, budowę i przebudowę sieci energetycznej średniego napięcia, niskiego napięcia oraz oświetleniowej, budowę kanalizacji deszczowej 
z wpustami i przykanalikami oraz urządzeniami podczyszczającymi, budowę drenażu,
11. budowę kanału technologicznego,
12. budowę i przebudowę rowów przydrożnych.

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród
Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród

Szanowni Mieszkańcy

Mieszkańcy Gminy Nowogród


Milo nam poinformować ze nasze przedsięwzięcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród" otrzymało dofinansowanie.

Serdecznie zapraszamy w dniu 8/12/2017r. na godz. 10:00 i 16:00 mieszkańców (którzy podpisali umowy dotyczące sporządzenia dokumentacji technicznej) celem podpisania Umów Użyczenia, do sali konferencyjnej budynku (przyszłego Ratusza) przy ul. Rynek 20.

W sprawie spotkania, pracownicy urzędu będą kontaktowali się telefonicznie tel. 86 217 55 20. w. 16.

Zwracam się z prosbą o przybycie we wskazanym terminie. W szczególnych przypadkach proszę o kontakt telefoniczny z urzędem, aby ustalić najbliższy termin podpisania Umowy.

 

Manewry pod Nowogrodem!
Manewry pod Nowogrodem 2017

Na terenie naszej gminy w piątek i sobotę odbyły się I Nocne Ogólnopolskie Manewry Poszukiwawczo-Ratownicze „Nadzieja 2017”. Zaczęło się od wypadku komunikacyjnego za mostem na Pisie w okolicach miejscowości Ptaki. W zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy. Pierwsi na miejscu zjawili się strażacy z JRG Łomża i OSP Nowogród. Okazało się, że w samochodzie znajdują się dwie poszkodowane osoby, kobieta w seicento i mężczyzna w golfie. Ratownicy rozpoczęli działania, aby jak najszybciej pomóc poszkodowanym, po chwili na miejscu zjawili się także strażacy z OSP Zbójna, którzy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Po rozpoznaniu sytuacji okazało się, że w samochodach brakuje pięciu osób, dwójki dzieci i trzech mężczyzn. 

Rozpoczęła się druga, najważniejsza część ćwiczeń, czyli poszukiwania. Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji i ratownicy Grupy Ratowniczej „Nadzieja” utworzyli sztab poszukiwawczy, dzięki któremu zespoły tzw. „szybkie trójki” przy użyciu gps-ów przeszukiwały wyznaczone sektory. Przez kilka godzin kilkudziesięciu policjantów, strażaków i ratowników przeczesywało okoliczne lasy. W działaniach brał udział także śmigłowiec Straży Granicznej. Dzięki wytężonej pracy udało się odnaleźć dwójkę dzieci i dwóch mężczyzn. Akcja została zawieszona około godziny 1 w nocy. Następnego dnia akcję podjęli nurkowie, którzy przeszukiwali dno rzeki w okolicy miejsca zdarzenia.
Dwudniowe ćwiczenia pod Nowogrodem organizatorzy uznali za bardzo udane.

>> GALERIA <<

Strona 2 z 97 < 1 2 3 4 5 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO