Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 07.12.2017r. w godzinach od 9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica. 

Następnie po zajęciach będą wydawane artykuły żywnościowe z programu FEAD (2014-2020) z magazynu znajdującego się w Kownatach dla osób skierowanych z Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.
Osoby zainteresowane taką formą pomocy proszone są o zgłaszanie się z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny za poprzedni miesiąc do tutejszego Ośrodka w celu wydania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028 zł dla osoby w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
tel. kont. (86) 217-55-61

Bezpłatne warsztaty „Produkty z Podlaskiego w walce z cukrzycą”
Bezpłatne warsztaty „Produkty z Podlaskiego w walce z cukrzycą”

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Burmistrz Nowogrodu serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Nowogród (w szczególności osoby dotknięte cukrzycą oraz ich rodziny) na bezpłatne warsztaty „Produkty z Podlaskiego w walce z cukrzycą”, które odbędą się 4 grudnia w Nowogrodzie. Przedsięwzięcie będzie polegało na przeprowadzeniu wykładu dotyczącego profilaktyki cukrzycy oraz promocji zdrowego stylu życia, następnie zostanie przeprowadzony pokaz kulinarny przygotowania diabetycznych posiłków oraz degustacja. Celem operacji jest „Edukacja mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie promocji zdrowego stylu życia oraz walka z wykluczeniem społecznym związanym z cukrzycą typu II”. 
Osobą do kontaktu w sprawie warsztatów jest Pan Karol Babiel Tel. 86 217 55 28 wew. 28

Warsztaty „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”

W piątek 17 listopada w Nowogrodzie odbyły się warsztaty „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie” realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017.
W części teoretycznej i praktycznej wzięły udział panie z pięciu kół gospodyń działających na terenie gminy.
Uczestniczki mogły zapoznać się z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów. Panie podczas zajęć z pomocą serowara wyprodukowały goudę farmerską, która stanowi najlepsze prawidło do nauki sztuki serowarskiej, ser panir, a także mozzarellę z mleka krowiego. Uczestników warsztatów odwiedził Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego
Osoby zainspirowane tą działalnością będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie takiej działalności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku III od km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z „szosą do Jednaczewa" w obrąbie Stare Kupiski, w gm. Łomża do km 56+272 - granicy miasta Łomża oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża wraz z obejściem miejscowości Stare Kupiski"

 

 

ZAPROSZENIE

>> CZYTAJ WIĘCEJ <<

 

Pomoc finansowa dla jednostek OSP
Pomoc finansowa dla jednostek OSP

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nowogród otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia ratowniczego-gaśniczego. Dotacje pochodzą z Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Grzegorz Andrzej Palka 24 maja 2017 r. podpisał umowę o dotację w kwocie 3 tysięcy złotych. Ze środków zakupiono pilarkę spalinową, prowadnicę i łańcuch i przekazano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie

 

NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +”
NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU "SENIOR+"

Warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”
Warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”

serdecznie zapraszają

przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Przetwarzanie mleka udojowego – warsztaty serowarskie”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (Etap II - 2017).

 

Warsztaty  zostaną zorganizowane w terminie 15 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Małym Płocku, ul. Ks. T. Ciborowskiego 38.

Jest to inicjatywa mająca na celu zapoznanie uczestników z metodami samodzielnego wykonywania w warunkach domowych różnych rodzajów serów, jako dodatkowego źródła dochodu w gospodarstwach rolnych. Osoby zainspirowane tą działalnością będą miały możliwość skorzystania z dofinansowania na założenie takiej działalności ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wydrukowanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, czytelne wypełnienie, podpisanie i odesłanie skanu drogą elektroniczną 
na adres e-mail biuro@krainamlekiemplynaca.pl  lub osobiście do siedziby Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” do 13 listopada 2017 r.

Liczba miejsc ograniczona.

O zakwalifikowaniu się na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.


Osobą do kontaktu w sprawie warsztatów jest Pani Maria Misierewicz  tel.(606 402 621) i Pani Janina Czarnikowska (nr tel. 86 279 13 75)

 

Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
NABÓR UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU „SENIOR +”

Nowogród, dnia 2 listopada 2017r.

>>>  DOKUMENTY   <<<

 

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród

Projekt „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród” otrzymał wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Z przyjemnością informujemy, że projekt Gminy Nowogród „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w gminie Nowogród” RPPD.05.01.00-20-0433/17 został oceniony pozytywnie, otrzymał 63,10 punktów. Oznacza to, że zostanie dofinansowany kwotą 1,3 mln zł. O dalszym postępowaniu będziemy informować naszych mieszkańców na stronie internetowej i poprzez ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Miejskim oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na odcinku I i II od km 45+709,00 - miejscowość Nowogród w gm. Nowogród do km 53+891,65 - nowoprojektowanego skrzyżowania z "szosą do Jednaczewa" w obrębie Stare Kupiski, w gm. Łomża

 

Strona 3 z 97 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO