Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
SŁAWIEC PAMIĘTAMY!!!
SŁAWIEC PAMIĘTAMY!!!

MIEJSCE UŚWIĘCONE MĘCZEŃSKĄ KRWIĄ 300 OSÓB ZAMORDOWANYCH PRZEZ HITLEROWSKICH OPRAWCÓW

Tak brzmi napis na głazie ustawionym w miejscu egzekucji z 23 lipca 1943 roku.
Mija 74 lat od mordu pod wsią Sławiec. O tej egzekucji Jerzy Smurzyński pisał:
„...Nie ulega wątpliwości, że egzekucja w Sławcu była dziełem grupy Müllera. Podaje to dokument Delegatury Rządu „Przegląd ważniejszych wy¬darzeń w kraju z sierpnia 1943 roku.” O mordowaniu w Sławcu więźniów z łomżyńskiego więzienia mówi także „Meldunek z VI d” i opracowane na jego podstawie depesze dla BBC i Świtu. W dokumentach tych czytamy m.in.: „W tymże czasie z więzienia w Łomży zabrano około 200 osób dawniej aresztowanych, wywieziono do lasu pod wsią Sławiec i tam wymordowano. Wśród wymordowanych pod Sławcem było dużo inteligencji m.in. księża…” Grób w Sławcu jest obecnie otoczony metalowym płotkiem, wewnątrz którego znajduje się na podmurówce naturalny głaz z wyrytym napisem: „Miejsce uświęcone męczeńską krwią 300 osób zamordowanych przez hitlerowskich oprawców”. Z tyłu za głazem znajduje się metalowy krzyż, po obu stronach którego rosną dwa wysokie świerki. Do mogiły można dojść tylko pieszo.

Cześć Ich pamięci!!!

JS@JS
Grafika i zdjęcia: J.Sokołowski, J.Sosnowska

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych
Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja na firmę może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Dotacja może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych
do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania   
i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

 

To już kolejna w tym roku dotacja i nabór wniosków na przetwórstwo produktów rolnych. Tym razem o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, małżonkowie rolników lub ich domownicy, którzy objęci są ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie.

 

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie http://Dofinansowaniedlafirm.pl w artykule Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

 

Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

Łomżyńska Rada FSNT NOT w Łomży realizuje projekt pt. „Kreatywne wsparcie gwarancją aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” skierowany wyłącznie do osób bezrobotnych niezarejestrowanych lub bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1 i 2, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego, należących do co najmniej jednej z grup:

·        osoby 50 +,

·        kobiety,

·        osoby niepełnosprawne,

·        osoby długotrwale bezrobotne rozumiane jako osoby pozostające bez pracy nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy

·        osoby o niskich kwalifikacjach – maksymalnie średnie wykształcenie

Projekt przewiduje szkolenia dla 105 osób, w następujących zawodach:

·        Kierowca samochodu ciężarowego – 22 osoby.

·        Spawacz MAG i TIG– 7 osób

·        Operator obrabiarek CNC – 9 osób

·        Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 7 osób

·        Specjalista ds. kadr i płac – 10 osób

·        Opiekun dzieci do lat 3 – 6 osób

·        Asystent rodziny/Opiekunka domowa – 6 osób

·        Krawiec – 8 osób

·        Operator koparko-ładowarki– 8 osób.

·        Pilarz – drwal – 5 osób

·        Księgowy – 10 osób

·        Sprzedawca/kasjer – 7 os.

Cel projektu: Przygotowanie na rynek pracy 105 osób od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne–w tym zarejestrowane. w PUP o profilu 1 i 2, bierne zawodowo) z grup: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego  oraz zambrowskiego, a następnie uzyskanie zatrudnienia do 31.10.2018.

Planowane efekty realizacji projektu:

Uzyskanie kwalifikacji przez 100 uczestników/uczestniczek projektu

Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez  53 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.

Wartość projektu: 1 932 692,47zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 642 788,60 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl. Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 105 osób z tego:

z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 15 osób.

z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,

z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób,

z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 16 osób.

 

Terminy rekrutacji:

·        Kierowca samochodu ciężarowego  – od 01.05.2017 do 30.06.2017

·        Asystent rodziny/Opiekunka domowa, Opiekun dzieci do lat 3 - od 01.05.2017 do 14.07.2017 (skrócona rekrutacja)

·        Spawacz MAG i TIG, Operator obrabiarek CNC – od 01.05.2017 do 31.07.2017 (wydłużona rekrutacja)

·        Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Specjalista ds. kadr i płac – od 01.05.2017 do 31.08.2017

·        Krawiec, Operator koparko-ładowarki – od 01.05.2017 do 31.10.2017

·        Pilarz – drwal, Księgowy, Sprzedawca/kasjer – od 01.05.2017 do 31.12.2017

W przypadku zrekrutowania do  poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej rekrutacja zostanie zakończona.

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.

Wystawa koni zimnokrwistych premiowanie źrebiąt
Wystawa koni zimnokrwistych premiowanie źrebiąt

Wystawa koni zimnokrwistych premiowanie źrebiąt

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 36

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35

ROZPORZĄDZENIE
Rozpozrądzenie

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1333/1

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Nowogrodzie informuje, że w dniu 28 czerwca 2017r.  firma MPK PURE Home Ostrołęka wypowiedziała Gminie Nowogród umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dniem 30 czerwca 2017 r.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o nie wystawianie w dniu 3 lipca 2017 r. tj. w poniedziałek  powstałych w państwa gospodarstwach domowych odpadów .

W chwili obecnej organizowany jest odbiór zastępczy. O nowych terminach zbiórki odpadów zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość

DZIELNICOWY PODLASIA 2017
MŁ. ASP. AGNIESZKA DWORAKOWSKA

Wybierz najlepszego dzielnicowego!

MŁ. ASP. AGNIESZKA DWORAKOWSKA

 

 

 

 

 

DZIELNICOWY PODLASIA 2017
mł. asp. Agnieszka Dworakowska - wyślij sms o treści dgw.37 na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)


Jednostka Policji:
Komenda Miejska Policji w Łomży

Od ilu lat jestem policjantem: 
10 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód:
Zawód ten pomaga w rozwoju swoich możliwości. Daje też dużo satysfakcji i wdzięczność społeczeństwa.

Dlaczego lubię tę pracę:
Jestem wrażliwa na krzywdę ludzką, jak tez zawsze lubiłam pomagać ludziom. Mam satysfakcję z tego że moja praca jest użyteczna i mogę nieść pomoc innym.

Najbardziej wstrząsające wydarzenie:
Czasem zdarzają się takie chwile i wydarzenia. Nie mogę się jednak tym dzielić, gdyż są one zbyt drastyczne. Trzeba być odpornym na takie sytuacje.

Największy sukces i porażka:
Porażką mogę określić sytuację, kiedy nie zawsze da się pomóc osobom, które tej pomocy potrzebują. Podobnie jest z sukcesem. Cieszę się zawsze , kiedy widzą, że moja praca i chęć niesienia pomocy przynosi wymierne efekty.

Co wyróżnia Pana Jednostkę? 
Moim zadaniem ważne jest, aby w pracy móc liczyć na swoich kolegów. W mojej jednostce nie ma z tym problemów. Kiedy mogę pomagam kolegom. Kiedy ja potrzebuję pomocy również ją otrzymuję.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30

ROWERY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY NOWOGRÓD
ROWERY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY NOWOGRÓD

W dniu 19.06.2017r.w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie odbyło się przekazanie dwóch rowerów rehabilitacyjnych trójkołowych, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Rowery zostały ufundowane przez Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku. Uroczystego przekazania w imieniu tej organizacji dokonał Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie z Prezesem Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Łomży, a osobami obdarowanymi zostały: Magdalena Krajewska z Mątwicy i  Adrian Jankowski z Nowogrodu. W trakcie uroczystości nie zabrakło gorących podziękowań dla darczyńców, a także życzeń, aby takich gestów dobrego serca było więcej. Jest to bardzo szlachetna i potrzebna akcja, bowiem rowery są jedną z istotnych możliwości wielopłaszczyznowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych: pomagają w rehabilitacji zarówno fizycznej (poprawiają sprawność ruchową) oraz ułatwiają rehabilitację społeczną, dając możliwość przemieszczania się i kontaktu z otoczeniem.

 

Strona 4 z 93 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO