Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
DORADCA DS. OSÓB POKRZYWDZONYCH
DORADCA DS. OSÓB POKRZYWDZONYCH

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych w Gminie Nowogród

 

W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu dokumentacji Gmina Nowogród unieważnia postępowanie zawarte w ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych w Gminie Nowogród

z dnia 07 lutego 2017 godz.11:06:07.

Aktualne ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na budynkach indywidualnych w Gminie Nowogród znajduje się pod adresem:

http://um-nowogrod.p-bip.pl/?event=informacja&id=4388

 

Zastępca Burmistrza Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka

Jak ustrzec się grypy?
Jak ustrzec się grypy?

 

SPOT SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE
Ostrzeżenie Meteorologiczne - woj. podlaskie, 2017-02-09
Ostrzeżenie Meteorologiczne - woj. podlaskie, 2017-02-09

KOMUNIKAT Izby Administracji Skarbowej
1 marca 2017 r. rozpocznie działalność Krajowa Administracja Skarbowa, która połączy dotychczasową Administrację Podatkową, Służbę Celną oraz Kontrolę Skarbową

ZARZĄDZENIE NR 8/17
OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE NR 8/17

w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza VIII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nowogrodu ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogród

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W NOWOGRODZIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W NOWOGRODZIE W ROKU SZK. 2017/2018

"Wsparcie w aktywnym starcie"
Wsparcie w aktywnym starcie

  

„Wsparcie w aktywnym starcie”

Rozpoczynamy rekrutację do ciekawego projektu szkoleniowo-stażowego dla ludzi młodych do 29 roku życia, nie zarejestrowanych w urzędach pracy.

Projekt pt. „Wsparcie w aktywnym starcie” jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy to znaczy:

- nie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy,

- nie uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu,

- zamieszkujących na terenie powiatów kolneńskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego oraz Miasta Łomża,

- w wieku od 15 do 29 lat.

Projekt przewiduje szkolenia dla 52 osób, w następujących zawodach:

 1. Kierowca samochodu ciężarowego z kwalifikacjami do przewozu towarów oraz ładunków niebezpiecznych – 12 osób.
 2. Operator koparko-ładowarki z uprawnieniami do obsługi zagęszczarko-ubijaki i przecinarki do betonu – 5 osób.
 3. Pracownik obróbki metali ( spawacz z uprawnieniami do obsługi obrabiarek numerycznych ) – 5 osób.
 4. Kadry i płace – 10 osób.
 5. Księgowy – 10 osób.
 6. Opiekun dzieci do lat 3 – 5 os.
 7. Sprzedawca – 5 os.

Cel projektu: Przygotowanie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2018 roku na rynek pracy 52 w tym 29 kobiet i 23 mężczyzn, osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 15-29 lat , a następnie uzyskanie zatrudnienia przez min. 31 osoby, zamieszkałe na terenie powiatów m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego oraz zambrowskiego.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Uzyskanie kwalifikacji przez 38 uczestników/uczestniczek projektu poniżej 30 roku życia.
 • Uzyskanie zatrudnienia przez 10 osób o niskich kwalifikacjach.
 • Uzyskanie zatrudnienia łącznie przez  31 uczestników/uczestniczek po ukończeniu udziały w projekcie.
 • Zakończenie udziału w projekcie przez 16 osób o niskich kwalifikacjach.
 • Zakończenie udziału w projekcie łącznie przez 50 uczestników/uczestniczek.

Wartość projektu: 958 075,67zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 807 466,17 zł.

Każdy uczestnik po przeszkoleniu i uzyskaniu twardych kwalifikacji po egzaminie państwowym lub ukończeniu szkolenia z kwalifikowanym certyfikatem zostanie skierowany na 6 miesięczny staż, po którym ma mieć gwarantowane dalsze zatrudnienie.

Biuro projektu mieści się w budynku Dom Technika NOT w Łomży, ul. Polowa 45 pok. 208 ( II piętro ). Dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia można pobierać bezpośrednio w biurze projektu każdego dnia roboczego w godzinach 7.30 – 18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub ze strony internetowej www.notlomza.pl ( zakładka aktualności lub szkolenia ). Informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu w Łomży pod tel. 86 216 41 29 lub drogą mailową: biuro@notlomza.pl oraz w Punktach Animacji Lokalnej :

Kolno: Pani Dorota Łynko tel. 510 276 101 – Urząd Miasta w Kolnie, ul, Woj. Polskiego 20, pok. 116 ( I piętro ),

Zambrów: Pani Bogusława Kołakowska tel. 601 070 602 – PUP w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pok. 318 ( III piętro ).

Nie obowiązuje kolejność zgłoszeń. W okresie rekrutacji biuro projektu będzie przyjmowało dokumenty od każdego kto spełnia powyżej opisane podstawowe kryteria. Po zakończeniu rekrutacji, powołana Komisja zgodnie z ustalonymi kryteriami wyłoni osoby, które zostaną skierowane do udziału w projekcie. Projekt przewiduje przeszkolenie 52 osoby z tego:

 • z miasta Łomża maksymalnie 15 % czyli maksimum 7 osób.
 • z powiatu łomżyńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób,
 • z powiatu kolneńskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób,
 • z powiatu zambrowskiego co najmniej 15 % czyli minimum 7 osób.

 

Terminy rekrutacji:

Kierowca samochodu ciężarowego, Operator koparko-ładowarki – od 01.01.2017 do 28.02.2017

Pracownik obróbki metali, Specjalista ds. kadr i płac – od 01.01.2017 do 31.03.2017

Księgowy, Opiekun dzieci do lat 3, Sprzedawca – od 01.01.2017 do 30.04.2017

W przypadku zrekrutowania do  poszczególnych modułów szkolenia odpowiedniej ilości osób w terminie wcześniejszym, po zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronie internetowej rekrutacja zostanie zakończona.

 

Po zakończeniu rekrutacji z każdą osobą przyjętą do projektu zostanie podpisana Deklaracja uczestnictwa . Podczas realizacji szkoleń uczestnicy będą ubezpieczeni. Dla osób dojeżdżających na zajęcia przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy są zmotywowani zdobyciem konkretnych kwalifikacji potwierdzonych egzaminem państwowym lub kwalifikowanym certyfikatem co powinno ułatwić wejście na rynek pracy i podjęcie atrakcyjnej pracy zawodowej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie NOT
Formularz Uczestnictwa
Ankieta badająca profil BO.
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
Oświadczenie o kryteriach projektowych
Oświadczenie  - dane wrażliwe 

 

Strona 4 z 87 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO