Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM W NOWOGRODZIE

NOWOGRÓD, dnia 22.02.2011 r.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM W NOWOGRODZIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 398 ) ogłaszam

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

GŁÓWNY KSIĘGOWY

W KOMUNALNYM ZAKŁADZIE BUDZETOWYM W NOWOGRODZIE

1. Warunki przystąpienia do konkursu

Do konkursu może przystąpić kandydat, który:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwa: przeciw mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

3)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na niniejszym stanowisku,

4) kandydat posiada co najmniej wykształcenie średnie ekonomiczne - ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 - letnią praktykę w księgowości preferowane jest posiadanie wykształcenia wyższego ekonomicznego - kandydat ukończył jednolite studia magisterskie ekonomiczne, wyższe studia zawodowe o kierunkach ekonomicznych, zarządzanie i finanse uzupełniające studia magisterskie o kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości

2. Wymagania dodatkowe:

Ogólnokrajowy konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" po raz dziewiąty

Ogólnokrajowy konkurs
"Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"
po raz dziewiąty

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr inż. Henryk Smolarz, ogłasza regulamin kolejnego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w kategorii podmiotów prowadzących indywidualną działalność rolniczą. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Nieruchomości Rolnych, która prowadzi eliminacje dla odrębnej kategorii zakładów rolnych.

Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzących indywidualną produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS. W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMER.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i formularzem zgłoszenia.

Zgłoszenia na formularzu Kasa przyjmuje do 15 marca br.

Kryteria oceny uczestników są niezmienne. Regulaminowe punkty zdobywa się m.in. za:

· ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

· stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: stan schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

· wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia,

· stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,

· warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

· stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży roboczej,

· przechowywanie i jakość nawozów chemicznych,

· wyposażenie w sprzęt p.poż.,

· ogólną estetykę gospodarstwa,

· praktyczną znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W minionym roku w konkursie z nagrodami przewidzianymi na każdym etapie eliminacji: regionalnych, wojewódzkich i centralnych, o tytułowe miano: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” rywalizowało 1001 indywidualnych gospodarstw rolnych. Łącznie w ośmiu edycjach uczestniczyło 11 197 podmiotów w kategorii producentów indywidualnych i 812 w kategorii zakładów rolnych.

FERIE W SZKOLE

   W drugim tygodniu ferii zimowych (31.01.2011 – 04.02.2011) Szkoła Podstawowa
im. Hanki Bielickiej w Sławcu tętniła życiem. Grupa dzieci skorzystała z prowadzonych
w szkole zajęć i miło spędziła wolny czas.

   Zajęcia były ciekawe i  urozmaicone, każdy znalazł coś dla siebie. Dzieciom bardzo podobały się zajęcia taneczne – opanowały kroki walca angielskiego i cha-cha oraz układ taneczny w zespole. Były również zajęcia sportowe i plastyczne. Największy jednak entuzjazm i zainteresowanie wzbudzało własnoręczne przygotowywanie posiłków,
a następnie spożywanie ich. Uczestnicy FERII W SZKOLE nauczyli się robić pyszne kanapki, pasty jajeczne, pizzę, sałatki owocowe oraz drożdżowe rogaliki. Po tych wyczynach kulinarnych wszyscy zgodnie sprzątali klasę.

Zajęcia prowadziły: Monika Grzymała i Alicja Chojnowska

Program był realizowany we współpracy z Gminną komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie. 

Alicja Chojnowska

OGŁOSZENIE!!!

Uprzejmie informujemy rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, że rozpoczęły się zapisy  dzieci do Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie na rok szkolny 2011/2012.

Chętnych prosimy o pobranie Karty Zgłoszenia z Kancelarii Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie i złożenie wypełnionej do 15 kwietnia 2011r.

Ponadto informujemy, iż w świetle Ustawy z dn. 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, od dnia 1 września 2011 roku dziecko w wieku 5 lat tj. urodzone w roku 2006 obowiązkowo musi odbyć  roczne przygotowanie przedszkolne, w grupie 9-godzinnej z wyżywieniem (płatnej)  lub w grupie 5-godzinnej bez wyżywienia (bezpłatnej).

Przypominamy również rodzicom dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2005, które w roku 2011/2012 nie pójdą do I klasy, o obowiązku zapisania ich do grupy 

6-latków („0”) do dnia 15 kwietnia 2011r.         

                                                                                             DYREKCJA
KOLEJNE SUKCESY NASZYCH DZIEWCZYN

Nasz DZIEWCZĘCY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY z Nowogrodu w tym roku już dwukrotnie na I miejscu:

-I nagroda w Przeglądzie Zespołów jasełkowych i Kolędniczych w Łomży
-I miejsce w kategorii zespołów dziecięcych i młodzieżowych na XXVI Wojewódzkich Spotkaniach Zespołów Kolędniczych w Hajnówce

FERIE Z TRADYCJĄ 2011

KOLEJNE FERIE Z TRADYCJĄ!!!

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu kolędnicy byli nieodłącznym elementem polskiej kultury i tradycji. Zawsze byli mile widziani i wyczekiwani, ponieważ nie wpuszczenie ich do domu niosło złą wróżbę na przyszły rok. Teraz już tylko w nielicznych miejscowościach chodzą prawdziwi kolędnicy z szopką, kozą czy gwiazdą. Takich właśnie kolędników od ośmiu lat można spotkać we wsiach Sławiec, Grzymały Nowogrodzkie, Grądy Nowogrodzkie i Chojny.

Tradycję kolędowania przywróciły do życia i kultywują dzieci ze Szkolnego Koła Teatralnego „CHOCHLIKI” działającego w Szkole Podstawowej im. Hanki Bielickiej w Sławcu pod kierunkiem pani Jadwigi Sosnowskiej przy współpracy pana Jacka Sokołowskiego. W pierwszych dniach ferii zimowych we wsiach w gminie Nowogród pojawia się kilkunastoosobowa grupa kolędników z gwiazdą, kozą lub z szopką. Wśród kolędników są figlarne diabły, śmierć z kosą, czasami dobre anioły.

Kolędnicy chodząc od domu do domu, zwiastują dobrą nowinę, niosą radość domownikom oraz składają noworoczne życzenia, które są przyjmowane jako pomyślna wróżba urodzaju i powodzenia.

„....Na szczęście na zdrowie, na ten święty Szczepan,
żeby wam się rodziła kapusta i rzepa.
Żyto jak koryto, pszenica jak rękawica,
owiesek jak pański piesek.
Na szczęście na zdrowie, na to Boże Narodzenie,
żeby wam się kopiło, darzyło, wodziło w oborze.
Co daj Panie Boże!...”

Wszędzie są witani bardzo życzliwie i obdarowywani zarówno słodyczami jak i drobnymi kwotami pieniężnymi. Z łezką w oku przyjmują ich najstarsi mieszkańcy, którzy przy okazji odwiedzin tej wesołej gromadki wspominają swoje dzieciństwo i młodość.

Dzieci kultywując tradycje kolędowania w przyjemny i bardzo atrakcyjny sposób spędzają ferie zimowe, a działania Koła Teatralnego „CHOCHLIKI” znakomicie wpisują się w ideę ocalenia dziedzictwa kulturowego regionu.

Jadwiga Sosnowska
Jacek Sokołowski


Kochani Dziadkowie

Kochani Dziadkowie

W tym dniu tak radosnym, świątecznym,

kiedy każda wnuczka i wnuczek chce być grzeczny.

Z życzeniami do Babci i Dziadka śpieszy,

daje buziaka i ich oko cieszy

kolorowym kwiatuszkiem

i czerwonym serduszkiem.

A w sercu życzenia najszczersze, gorące.

Sto lat w zdrowiu i w szczęściu i całusków tysiące,

aby uśmiech nie znikał z waszej twarzy

i aby się spełniło, o czym serce marzy.

WNUCZĘTA

 

21 stycznia 2011r.  tuż przed rozpoczęciem ferii zimowych wszystkie dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Hanki Bielickiej w Sławcu od rana z niecierpliwością oczekiwały na szczególnych gości.

Kochane BABCIE i DZIADKOWIE tłumnie pojawili się na uroczystości z okazji ich święta. Niektórzy z nich przyjechali nawet z bardzo odległych miejscowości. Na uroczystość tą przybył również: Burmistrz Nowogrodu – Józef Piątek.

Uroczystość z okazji DNIA BABCI I DZIADKA rozpoczęła się krótką scenką w wykonaniu uczniów klasy II i III. Następnie aktorzy Koła Teatralnego „CHOCHLIKI” zaprezentowali spektakl pod tytułem „PÓJDŹMY WSZYSCY DO JEZUSA”. Po spektaklu Burmistrz Nowogrodu Pan Józef Piątek złożył wszystkim BABCIOM i DZIADKOM najserdeczniejsze życzenia a na ręce najstarszej BABCI przekazał symboliczną wiązankę kwiatów.

Po uczcie duchowej coś dla ciała, nasi goście udali się na miłe spotkanie przy herbatce oraz degustację pysznych domowych wypieków. Na sali, tradycyjnie jak co roku, panowała ciepła, rodzinna atmosfera a w niejednych oczach widać było łzy wzruszenia.

Jadwiga Sosnowska

Jacek Sokołowski

 

INFORMACJA Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY I MIASTA NOWOGRÓD

Nowogród, dn. 20.01.2011r.

INFORMACJA Z ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA PROWADZENIE ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY NOWOGRÓD


 Na posiedzeniu w dniu 19 stycznia  2011 r.  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzyła oferty złożone na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne dla  dzieci i młodzieży szkolnej do realizacji w 2011r.

1. M-GOK PÓŁKOLONIE

3. Obóz Sportowy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

4. „Czas wolny – aktywnie, przyjemnie pożytecznie” -  zajęcia w świetlicy w Nowogrodzie  

5. Aktywne spędzanie czasu wolnego- dla dzieci i młodzieży w Mątwicy

6. Zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu- ferie zimowe w Sławcu

7. Profilaktyczne zajęcia edukacyjno-rozwojowo-rekreacyjne „ Wesołe ferie z tradycją” w Sławcu

8. Ferie Zimowe w  MGOK w Nowogrodzie

9. Bezpieczne Ferie – w Mątwicy

10. Zielona Szkoła- MAZURY PORTRET Z NATURY

11. ZIEMOWIT- popularyzacja piłki nożnej w Gminie Nowogród

Wartość złożonych ofert na zajęcia pozalekcyjne wyniosła ponad 66 000 zł., co znacznie przekroczyło środki, które zostały przeznaczone na realizację tej części Gminnego Programu Profilaktyki.

GKRPA po szczegółowym zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami przyjęła do realizacji następujące programy:


  1. Zajęcia profilaktyczne z zakresu umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu- ferie zimowe w Sławcu
  2. Ferie Zimowe w  MGOK w Nowogrodzie
  3. Bezpieczne Ferie – w Mątwicy
  4. M-GOK PÓŁKOLONIE
  5. Aktywne spędzanie czasu wolnego- dla dzieci i młodzieży w Mątwicy
  6. ZIEMOWIT- popularyzacja piłki nożnej w Gminie Nowogród

Przewodnicząca GKRPA

Marlena Bałazy 

OGŁOSZENIE

KIEDY DOCZEKAMY SIĘ REMONTU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 645 Łomża-Nowogród-Zbójna-Łyse-Myszyniec?

W grudniu 2010 r. Burmistrz Nowogrodu i Wójt Gminy Zbójna wystosowali do Zarządu Województwa Podlaskiego pismo w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród. Przedstawiamy to pismo oraz odpowiedź Zarządu Województwa Podlaskiego.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA POZALEKCYJNE ZAJĘCIA PROFILAKTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1.      Termin składania ofert: do 18 stycznia 2011r.

2.      Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Nowogrodzie

3.      Wyboru ofert dokona Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4.      Oferta powinna zawierać:

+   Temat, formę zajęć, program, cel zajęć

+   Imię i nazwisko prowadzącego, adres

+   Potwierdzenie kwalifikacji uprawniających do pracy z dziećmi i młodzieżą

+   Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminarz zajęć

+   Proponowaną stawkę godzinową brutto

+   Liczbę godzin zajęć, łączną wartość projektu

5.      Preferowane będą oferty zajęć w okresie wakacyjnym i feryjnym.

6.      W przypadku rezygnacji oferenta lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających realizację zajęć Komisja może ponownie rozpatrzyć złożone oferty w styczniu lub ogłosić ponowny nabór ofert.

7.      Z oferentem będą zawierane imienne umowy o dzieło na realizację programu autorskiego.

Strona 86 z 97 << < 83 84 85 86 87 88 89 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO