Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Życzenia
Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie pt."Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku".

Otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie pt."Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku".

Dzięki wsparciu z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Gmina Nowogród przebuduje i rozbuduje świetlicę w Szablaku

Całkowita wartość zadania 556 436,82 zł
Całkowita wartość dofinansowania 311 785,00 zł.
Inwestycja zostanie zrealizowana w 2 etapach

W ramach zadania przewiduje się wykonanie m.in. dobudowy wiatrołapu, całkowitą wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej, całkowitą wymianę dachu, posadzek, podłóg, instalacji elektrycznych, wodnej i kanalizacyjnej. Dzięki przebudowie powstaną dwie sale świetlicowe oraz zaplecze sanitarne. Plac zostanie ogrodzony i utwardzony polbrukiem.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projektNowogród, dnia 16.12.2010 r.


Gmina Nowogród/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie realizując projekt systemowy pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie7.1.1 zaprasza na konferencję podsumowującą, która odbędzie się 20 grudnia 2010 r. o godzinie 14:00, w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41.
Podczas konferencji zostaną wręczone zaświadczenia o ukończeniu projektu.


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie

Barbara Kuczyńska

INFORMACJA
Burmistrz Nowogrodu


działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./
informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży:

 nr: 68/5, 68/4,71, położonych na terenie wsi Dzierzgi,

 nr: 761, położonej na terenie wsi Mątwica,

 nr: 13, położonej na terenie wsi Sławiec,

 nr: 247/6 i 1170/4, położonych na terenie miasta Nowogród.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie lub telefonicznie pod numerem 86 217 55 20 wew. 19.
Burmistrz Nowogrodu informuje
Burmistrz NowogroduDziałając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41 został wywieszony na okres 21 dni wykaz:

- lokalu w budynku położonym na działce nr 1363 na terenie miejscowości Mątwica, przeznaczonego do oddania w najem.


Szczegółowe informacje dotyczące wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie lub telefonicznie pod numerem 86 217 55 20 wew. 19.Burmistrz

inż. Józef Piątek

ŚWIĘTO SZKOŁY W SŁAWCU - fotografie
„Wymiana okien w budynku MGOK w Nowogrodzie”
W dniu 5 listopada 2010 r. Gmina Nowogród reprezentowana przez Burmistrza Nowogrodu – Józefa Piątka oraz Skarbnika Gminy - Alicję Ewę Sudół podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (umowa Nr 31/2010/Wn-10/OA-IO/U ustalającą warunki przeznaczenia środków z częściowego umorzenia pożyczki na przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska).

Na podstawie ww. umowy zrealizowano przedsięwzięcie pn. „Wymiana okien w budynku MGOK w Nowogrodzie”. W ramach wykonanych prac w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury mieszczącego się przy ul. Łomżyńskiej 13 w Nowogrodzie wymieniono 12 sztuk okien, zapewniając ograniczenie eksploatacyjnej energochłonności budynku, a tym samym ograniczając emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Całkowita wartość realizacji przedsięwzięcia wyniosła 19 565,76 zł. Środki w kwocie 17 780 zł pochodzą z częściowego umorzenia pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozostałe koszty w kwocie 1 765,76 zł pokryła Gmina Nowogród
XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego „AGRO POLSKA”.
Urząd Miejski w Nowogrodzie informuję, że Międzynarodowe Targi Rzeszowskie ogłosiły kolejną – XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Promocyjnego „AGRO POLSKA”


Jest to Konkurs na Najlepsze Polskie Produkty branży rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Przedmiotem Konkursu jest prestiżowe wyróżnienie Godłem Promocyjnym
AGRO POLSKA, AGRO POLAND EURO QUALITY i ECO AGRO POLAND - symbolem najwyższej jakości oferowanych produktów. Celem Konkursu jest promocja wysokiej jakości produktów przetwórstwa rolno-spożywczego opartego na polskich recepturach, technologiach i surowcach krajowych. Promocja produktów estetycznie opakowanych, wyróżniających się walorami jakościowymi, zdrowotnymi i smakowymi.
Celem jest też upowszechnienie działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku produktów polskich dla zwiększenia zainteresowania konsumentów oraz ułatwienie wyboru wyrobów jakościowo najlepszych, kreowanie swoistego patriotyzmu lokalnego. Jest to ważny element promocji dla firm polskich, w tym regionalnych i lokalnych producentów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z tut. Urzędem (pokój nr 11, tel. 86 21 55 28, wew. 17) celem zgłoszenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze organizacyjnym MTR pod numerem telefonu
17 850-75-99, adresem e-mail: biuro@agropolska.eu oraz na stronie internetowej www.agropolska.eu
I sesja nowej Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

I sesja nowej Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

We wtorek 30 listopada odbyła się pierwsza sesja nowowybranej Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Sesję otworzył najstarszy radny Mieczysław Tercjak. Wszyscy radni złożyli ślubowanie. Następnie Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek złożył radzie sprawozdanie z działalności w kadencji 2006-2010. Burmistrz Józef Piątek wybrany na kolejną kadencję w wyborach 21 listopada 2010 r. złożył ślubowanie.

Nowa Rada Miejska dokonała wyboru Przewodniczącego Rady, którym został Tadeusz Góralczyk. Następnie radni wybrali Wiceprzewodniczącego Rady, którym został Kazimierz Jan Dąbkowski.

W kolejnym punkcie porządku dziennego Rada powołała Komisję Rewizyjną w składzie Mieczysław Tercjak, Marzenna Parzych, Jadwiga Marczak. Przewodniczącym KR został Mieczysław Tercjak, wiceprzewodniczącą Marzenna Parzych, członkinią Jadwiga Marczak.

Przedstawiamy skład Rady Miejskiej w Nowogrodzie:
Chojnowski Jan
Chojnowski Krzysztof
Cwalina Jadwiga
Dąbkowski Kazimierz Jan
Góralczyk Tadeusz
Kosiński Kamil
Marczak Jadwiga
Parzych Marzenna
Skrodzki Wiesław
Tercjak Mieczysław
Tyszka Roman
Wyszyński Karol Zbigniew
Zaczek Adam
Ziarno Grażyna
Żyłko Andrzej

UCHWAŁA Nr XL/224/10w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w południowo-zachodniej części miasta Nowogród w rejonie ulic: Miastkowska i Stacha Konwy

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia 13 października 2010 roku w nowym budynku przedszkola odbyła się uroczystość „Pasowania na przedszkolaka”. Był to pierwszy tak ważny i poważny debiut przedszkolaków z najmłodszej grupy. Tym bardziej , że wśród zaproszonych gości poza rodzicami był Burmistrz Nowogrodu Józef Piątek , Dyrektor ZSS Bogumiła Rybicka i Wicedyrektor Hanna Jastrzębska.

Najmłodsi zaprezentowali różnorodny program artystyczny – były wiersze , piosenki i tańce. Całość wypadła świetnie. Pasowania, sympatyczną maskotką pszczółką, dokonała nasza Pani Wicedyrektor. Każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom oraz rożek obfitości. Zaproszeni goście również obdarowali dzieci słodyczami. Było to naprawdę wielkie i niezapomniane przeżycie dla dzieci, rodziców i organizatorki - Grażyny Chojnowskiej. Następnie odbył się skromny poczęstunek przygotowany przez rodziców, a kilka wzruszonych mam głośno wyraziło uznanie za zorganizowanie uroczystości.

Strona 87 z 97 << < 84 85 86 87 88 89 90 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO