Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Rejestracja „miodu kurpiowskiego” jako Chronione Oznaczenie Geograficzne

Rejestracja „miodu kurpiowskiego” jako Chronione Oznaczenie Geograficzne Dnia 13 lipca 2010 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 613/2010 z dnia 12 lipca 2010 roku rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Miód kurpiowski (ChOG)).
Miód kurpiowski” jest kolejnym po „fasoli korczyńskiej”, polskim produktem zarejestrowanym w Unii Europejskiej jako Chronione Oznaczenie Geograficzne.


Tradycje pszczelarstwa na Kurpiach Zielonych i Kurpiach Białych sięgają XV wieku. Miody kurpiowskie trafiały na dwory królewskie i książęce, a także do klasztorów i dworów magnackich. Przednia jakość tych miodów była przyczyną nadawania bartnikom kurpiowskim przywilejów, a miód i jego pozyskiwanie chronione były regaliami – królewskimi certyfikatami. Już w 1401 r. książę Janusz Mazowiecki wydał regale uznawane za pierwsze regale bartne określające statutem zasady funkcjonowania bartników, ich prawa, ale przede wszystkim obowiązki. W 1976 r. zorganizowano po raz pierwszy „Kurpiowskie miodobranie” – jarmark na cześć miodów kurpiowskich, który odbywa się po dziś dzień.
Na kurpiowszczyźnie zasadą jest, że nie pszczoła, lecz pszczelarz szuka pożytków. Produkt powstaje z nektaru kolejno kwitnących po sobie gatunków roślin. W uzyskiwanym miodzie wielokwiatowym żadna roślina pożytkowa nie jest dominująca. Miód charakteryzuje również niski poziom zawartości wody. Specyfika miodu wynika także z bardzo dużych ograniczeń przy jego produkcji, np. nieprzekraczanie w metodzie produkcji temperatury 30°C powoduje, że zachowane są w nim wszystkie naturalne enzymy i związki eteryczne.
Miód kurpiowski zbierany jest na obszarze tradycyjnie nazywanym Kurpiami, który obejmuje następujące gminy: - w województwie mazowieckim: Chorzele, Jednorożec oraz Przasnysz (powiat przasnyski); Krasnosielc, Płoniawy-Bramura, Sypniewo, Młynarze, Różan, Rzewnie oraz Maków (powiat makowski); Obryte oraz Zatory (powiat pułtuski); Długosiodło, Brańszczyk oraz Rząśnik (powiat wyszkowski); Brok, Ostrów, Wąsewo oraz Małkinia (powiat ostrowski); Goworowo, Czerwin, Rzekuń, Olszewo-Borki, Lelis, Troszyn, Baranowo, Kadzidło, Czarnia, Myszyniec oraz Łyse (powiat ostrołęcki); -w województwie podlaskim: Turośl (powiat kolneński) oraz Nowogród i Zbójna (powiat łomżyński).

Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
fot. Urząd Miejski w Nowogrodzie - GAP

Zawody wędkarskie

4.07.2010r. odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu coroczne zawody wędkarskie na rzece Narew.

Tegoroczne – dzięki patronatowi Urzędu Marszałkowskiego zyskały rangę zawodów wojewódzkich. Należy zauważyć, że poparcie tej inicjatywy przez Pana Jacka Piorunka /członka Zarządu Województwa Podlaskiego/ zaowocowało uatrakcyjnieniem naszej inicjatywy.

Pomimo trudnych warunków spowodowanych wysokim poziomem wody w rzece (zawody były już raz odwoływane) stawiło się na starcie 18-u wędkarzy (tylko jeden z Nowogrodu).

Nagrodzonych było 6 miejsc:
1. Kosakowski Tomasz
2. Wasik Krzysztof
3. Daniszenko Maciej
4. Bagiński marek
5. Kurczewski Edward
6. Bandach Dariusz
Nagrodę za największą rybę ufundował Burmistrz Nowogrodu Pan Józef Piątek, który wręczył ją osobiście na zakończenie zawodów.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok.

Prezes SPN

Macie Estkowski

Powszechny Spis Rolny

www.spis.gov.pl
www.stat.gov.pl
Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach
1 IX – 31 X 2010 r.
(według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r., godz. 24:00)

Powszechny Spis Rolny 2010 to przeprowadzane na terenie całego kraju badanie, pozwalające opisać sytuację społeczną i gospodarczą polskiego rolnictwa. Spis umożliwi m.in.: zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, opisanie zmian, jakie zaszły w polskim rolnictwie od ostatniego spisu rolnego w 2002 r. oraz wykonanie zobowiązań międzynarodowych.
Dane z PSR 2010 będą wykorzystywane przy podejmowaniu wielu decyzji, w tym oddziałujących bezpośrednio na obszar rolnictwa (polityka rolna, struktura agrarna, programy dotyczące rozwoju obszarów wiejskich).
Podstawą prawną przeprowadzenia PSR 2010 jest:
• rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 z 19 listopada 2008 r. oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 (Dz. U. UE nr L 321 z dnia 1 grudnia 2008 r.) • ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 126, poz. 1040),
Dane zbierane będą w następujący sposób:
• przed rozpoczęciem spisu formularze spisowe zostaną zasilone danymi pochodzącymi z systemów informacyjnych,
• samopis internetowy (CAII) w dniach – 1 IX – 17 X, • wywiad telefoniczny realizowany przez ankieterów statystycznych (CATI) w dniach 8 IX – 31 X,
• wywiad realizowany przez rachmistrza spisowego (CAPI) w dniach 8 IX - 31 X.
We wszystkich metodach zbierania danych wykorzystywany będzie formularz elektroniczny.
Wszystkie dane osobowe oraz dane indywidualne zbierane i gromadzone podczas prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie w ramach tajemnicy statystycznej.
Pytania można zadawać na stronie internetowej www.stat.gov.pl, w części „pytania do GUS”. Odpowiedzi na pytania dotyczące spisu udziela również Rzecznik Prasowy Prezesa GUS (spis@stat.gov.pl ; rzecznik@stat.gov.pl).

Ubezpieczenie dwóch odcinków erodowanego lewego brzegu Pisy w km 3+000 – 4+000 w rejonie m. Baliki i Ptaki

W dniu 14.07.2010 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację inwestycji pt. „Ubezpieczenie dwóch odcinków erodowanego lewego brzegu Pisy w km 3+000 – 4+000 w rejonie m. Baliki i Ptaki”. Zasadniczym celem przedsięwzięcia było zatrzymanie procesu intensywnej erozji lewego brzegu Pisy oraz zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i sąsiednich obiektów budowlanych, w tym likwidacja realnego zagrożenia dla terenu będącego własnością CARITAS Diecezji Łomżyńskiej, na którym położony jest Ośrodek Charytatywno Opiekuńczy.

Zakres przedsięwzięcia obejmował zabezpieczenie dwóch odcinków silnie erodowanego lewego brzegu Pisy oraz rozbiórkę istniejącej, zniszczonej palisady. W ramach projektu wykonano opaskę materacowo-kamienną o konstrukcji w postaci materaca brzegowego faszynowo-kamiennego, narzutu kamiennego, dociążającego materac oraz nadwodnego narzutu kamiennego luzem na włókninie.

W związku z tym, iż zadanie realizowane było w obszarze NATURA 2000 PLH 200009–Specjalny obszar ochrony siedlisk „Dolina Pisy”, ubezpieczenie wykonano przy wykorzystaniu wyłącznie naturalnych materiałów, takich jak kamień łamany, materace faszynowe oraz humus. Zadanie zostało sfinansowane ze środków celowych MSWiA na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jego całkowita wartość wg kosztorysu powykonawczego to:
1 834 123, 96 zł.
Realizacja tego przedsięwzięcia prowadzona była w dwuletnim cyklu.
Funkcję Wykonawcy pełniło Gospodarstwo Pomocnicze RZGW z siedzibą w Giżycku.

W spotkaniu m.in. uczestniczyli:


Brzeg Pisy przed umocnieniem                     Umocniony brzeg Pisy

Umocniony brzeg Pisy za kilka lat (Gietki-gm. Zbójna)

Gospodarstwo Pomocnicze RZGW z siedzibą w Giżycku

Konkurs fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU
MOJA MAŁA OJCZYZNA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
MOJA MAŁA OJCZYZNA - KONKURS FOTOGRAFICZNY

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży z dnia 5 lipca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/10
BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 5 lipca 2010 roku.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowejZARZĄDZENIE Nr 24/10
BURMISTRZA NOWOGRODU

z dnia 5 lipca 2010 roku.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej
Uroczyste podsumowanie I edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”

Uroczyste podsumowanie I edycji
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”

W dniu 15.06.2010 w Szkole Podstawowej w Sławcu odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród oraz wyróżnień w I edycji POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „HANKA BIELICKA W OCZACH DZIECI”. Konkurs zorganizowano z okazji 95 rocznicy urodzin Hanki Bielickiej.
Mecenat nad nim objęli: Starosta Łomżyński, Burmistrz Nowogrodu oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Łomży, fundując laureatom cenne nagrody książkowe.
Formuła konkursu polegała na stworzeniu pracy plastycznej zainspirowanej postacią sławnej łomżynianki. Regulamin przewidywał, że prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I - III, klasy IV – VI. Na konkurs wpłynęło 126 prac plastycznych we wszystkich kategoriach.
Na uroczystość przybyli młodzi artyści wraz z nauczycielami i opiekunami. Powitała ich Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławcu. Następnie wszyscy obejrzeli pełen humoru spektakl pt.: „Nie ma tego złego”, przygotowany przez Szkolne Koło Teatralne „CHOCHLIKI”. Po spektaklu Burmistrz Nowogrodu Pan Józef Piątek oraz Prezes Oddziału ZNP w Łomży Pani Aleutyna Kołos wręczyli nagrody i dyplomy nagrodzonym uczniom oraz podziękowania ich opiekunom. Prowadzący uroczystość przeprosił wszystkich w imieniu Pana Starosty Łomżyńskiego, że nie mógł przybyć w związku z licznymi zaplanowanymi wcześniej obowiązkami. Po wręczeniu nagród oraz ...

Przedwyborcze rozliczenia, czyli marszałek się chwali, a burmistrzowie i wójtowie „błagają” o drogi

Przedwyborcze rozliczenia, czyli marszałek się chwali, a burmistrzowie i wójtowie „błagają” o drogi

Za portalem 4lomza.pl przytaczamy istotną dla naszej gminy informację o spotkaniu przedstawicieli samorządów powiatu łomżyńskiego z marszałkiem województwa podlaskiego.
Kilkadziesiąt osób, samorządowców z Łomży i z powiatu łomżyńskiego spotkało się wczoraj z Jarosławem Dworzańskim marszałkiem województwa podlaskiego. Mówiono przede wszystkim o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na półmetku jego realizacji. Marszałek się chwalił, że województwo jest czwarte w Polsce w wydatkowaniu pieniędzy z RPO, a lokalni samorządowcy dopytywali przede wszystkim o nieremontowane drogi wojewódzkie z Nowogrodu przez Zbójną w kierunku Myszyńca i z Jedwabnego przez Przytuły i Radziłów oraz „błagali o pomoc”.
- Odcinek drogi 645, między Nowogrodem i Zbójną, czeka na modernizację od 23 lat - mówił burmistrz Nowogrodu. - Droga wojewódzka pomiędzy Jedwabnem, a Przytułami ma poniżej 5 metrów szerokości – dodawał wójt Przytuł.
- Dobiega końca kadencja samorządu, warto podsumować naszą działalność - mówił na początku spotkania w łomżyńskim starostwie Jarosław Dworzański.
- Możemy stanąć tu z otwartą przyłbicą. Z RPO Łomża zakontraktowała ponad 100 mln zł, a powiat ponad 80 mln – dodawał Jacek Piorunek, członek zarządu województwa podlaskiego, który w raz z marszałkiem przyjechał na spotkanie z lokalnymi samorządowcami.
Zarząd marszałka Dworzańskiego rządzi w regionie od stycznia 2008 roku, a więc praktycznie od początku realizacji RPOWP. W jego ramach do 2013 roku do rozdysponowania jest 636 mln euro, a dotychczas zakontraktowano ponad miliard złotych.
- Wydaliśmy już ok. 17% kwoty i zajmujemy 4 miejsce w Polsce w wyścigu po dodatkowe pieniądze z ministerialnej rezerwy. Pułap wymaganych 20% wydatkowania osiągniemy już w sierpniu – chwalił się marszałek, podkreślając, że...

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Od 28 czerwca do 9 lipca br. można składać wnioski na "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Do rozdysponowania jest 1,2 mld zł.

Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej, ogłosił, że wnioski o pomoc z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" finansowanego z PROW 2007 - 2013, będą przyjmowane przez Oddziały Regionalne ARiMR, a w przypadku Lubuskiego i Podlaskiego OR przez Biura Wsparcia Inwestycyjnego, od 28 czerwca do 9 lipca 2010 r. Na realizację inwestycji finansowanych z tego działania przeznaczono w tegorocznym naborze około 1,2 miliarda złotych.
ARiMR przygotował łatwiejszy do wypełnienia wniosek o przyznanie wsparcia dla "mikroprzedsiębiorstw". Nowy formularz będzie łatwiejszy dla wnioskodawców, ponieważ w trakcie jego wypełniania będą wyświetlane informacje o popełnianych błędach, np. wpisaniu nieprawidłowego numeru PESEL czy daty. Dużą "wygodą" jest także to, iż formularz ten, gdy zachodzi taka konieczność, pozwala na

Noc Świętojańska 2010

KLIKNIJ NA FOTOGRAFIĘ CELU OTWORZENIA GALERII

OBWIESZCZENIE
Strona 88 z 95 << < 85 86 87 88 89 90 91 > >>
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO