Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Ruszyły prace przy przebudowie drogi powiatowej 1909B Sławiec-Grądy-Chmielewo

Ruszyły prace przy przebudowie drogi powiatowej 1909B Sławiec-Grądy-Chmielewo. Wykonawca - firma PBK z Łomży rozpoczął wykonywanie rowów odwadniających od strony Sławca.

Zakres przebudowy obejmuje roboty drogowe na odc. 4,440 km :
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości 20 cm na powierzchni 24 078,76 m2,
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wiążąca po zagęszczeniu 5 cm na powierzchni 23 279,40 m2;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna po zagęszczeniu 3 cm na powierzchni 22 746,49 m2;
- wykonanie odwodnienia;
- wykonanie chodników w Grądach;
- wykonanie zjazdów i wyjazdów z bram.

Zakończenie robót nastąpi najpóźniej w IV kwartale bieżącego roku.

Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji Powiat Łomżyński otrzymał z Programu Wieloletniego p.n. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Projekt inwestycji został opracowany na zlecenie Gminy Nowogród. Gmina Nowogród poniosła także koszty opracowania dokumentacji. Również z budżetu Gminy zostanie sfinansowana część kosztów robót drogowych w kwocie ok. 832 tys. zł.

Kolejne środki z UE

„Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe”

Gmina Nowogród otrzymała 105 punktów i przyjęcie do realizacji programu „Edukacja informatyczna i ekologiczna - zrozumienie międzypokoleniowe” w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Program ten przygotowali nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych. W projekcie uczestniczyć będą uczniowie wraz z rodzicami – razem 68 osób. Pozyskane środki finansowe w wysokości 49 981 zł. w całości pochodzą z funduszy unijnych. Głównym założeniem projektu jest pobudzenie lokalnej inicjatywy ukierunkowanej na rozwój edukacji informatycznej, wzmocnienie świadomości ekologicznej i poprawa komunikacji międzypokoleniowej.
Projekt przewiduje prowadzenie 3 rodzajów zajęć:

Rozpoczęła się przebudowa ulic na osiedlu „Skarpa”

Rozpoczęła się przebudowa ulic na osiedlu „Skarpa”.

Wreszcie po dwudziestu paru latach na ulice Tońskiego, 550-lecia, Przeskok wkroczyli drogowcy. Ciężki sprzęt od rana 9 kwietnia rozpoczął prace ziemne w ul. Tońskiego. Nie obyło się bez niespodzianek. Spychacze natrafiły na pozostałości po wadze. Ogromne betonowe bloki trzeba było wyłuskać z ziemi i ułożyć tymczasem w miejscu, które nie przeszkadzałoby w kontynuowaniu robót. Wkrótce beton zostanie pokruszony i zużyty na podbudowę drogi.

W pierwszym dniu robót wykonawca – firma Makbud ułożyła ok. 100 m krawężników po obu stronach ulicy. Wykonano wykop pod podbudowę, która powinna zapewnić odpowiednią – 80 kN/oś - nośność ulicy. Jeśli Makbud utrzyma tempo, nie będziemy musieli czekać do końca sierpnia na nowe nawierzchnie i chodniki. Oby tylko było jak najmniej niespodzianek.

UCZESTNICZYLIŚMY W PODLASKICH TARGACH TURYSTYCZNYCH

UCZESTNICZYLIŚMY W PODLASKICH TARGACH TURYSTYCZNYCH

W dniach od 20 do 22 marca Gmina Nowogród uczestniczyła w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku. Targi odbywały się w Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej 20 A. Impreza ta, największa w regionie ma na celu przybliżenie mieszkańcom oferty turystycznej gmin, powiatów, organizacji i firm turystycznych. Jej celem jest także zapoznanie przedstawicieli innych regionów Polski oraz zagranicznych sąsiadów z możliwościami, propozycjami i zadzierzgnięciem wzajemnej wymiany turystycznej.

Nasza Gmina uczestniczyła w ekspozycji „Ziemia Łomżyńska” wspólnie z innymi gminami powiatu i organizatorem wystawy firmą turlomza.pl Mariusz Staniurski. Wspólna prezentacja otrzymała dwie ważne nagrody Podlaskich Targów Turystycznych - "Najlepszą prezentację stoiska" - nagroda ufundowana przez Prezesa PROT oraz nagrodę publiczności.

„WESOŁE FERIE Z TRADYCJĄ”
„WESOŁE FERIE Z TRADYCJĄ”

W dniach 26 – 30.01.2009 /ferie zimowe/ w Szkole Podstawowej w Sławcu był realizowany program
„WESOŁE FERIE Z TRADYCJĄ”, był on kontynuacją realizowanego od pięciu lat programu
KOCHAJMY TRADYCJĘ – HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!!!.
W jego ramach uczniowie kolędowali w miejscowościach ...
SPOTKANIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MĄTWICY

SPOTKANIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MĄTWICY

W środę 11 marca w klubokawiarni w Mątwicy odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, na które Panie zaprosiły burmistrza Józefa Piątka, przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Góralczyka, dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Bogumiłę Rybicką oraz kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Infrastruktury Andrzeja Cholewickiego.
Mieszkanki Mątwicy poruszyły szereg istotnych dla funkcjonowania miejscowości i gminy tematów. Pytania często były trudne i nie zawsze odpowiedzi satysfakcjonowały. Wśród tych najtrudniejszych znalazła się kwestia dowozu uczniów do szkoły, szczególnie dzieci najmłodszych. To duży problem, gdyż dla sprawnego dowozu potrzebny jest jeszcze jeden „gimbus” lub pojazd zabierający jednorazowo 50 uczniów. Niestety mimo złożenia trzech wniosków o przydział, autokaru dotychczas nie udało się pozyskać. Jest nadzieja, że w bieżącym lub przyszłym roku gmina otrzyma pojazd i wówczas sytuacja z dowożeniem uczniów znacznie się poprawi. Na razie poczyniona zostanie kolejna próba optymalizacji dowozu.
Dyskutowano także o ...

Punkt konsultacyjny dla osób uzaleznionych i ich rodzin

Punkt konsultacyjny znajduje się w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Łomżyńskiej 13
PROGRAM „PISA – NAREW” – port, plaża, przystań w Nowogrodzie

PROGRAM „PISA – NAREW” – port, plaża, przystań w Nowogrodzie.

Gmina Nowogród jest jedną z czterech gmin uczestniczących w programie rozwoju turystyki „PISA – NAREW”. Jest to wspólny projekt międzygminny, do którego przystąpiły oprócz nas Gmina Zbójna, Miasto Ostrołęka, Miasto i Gmina Pisz. Podstawowym celem programu jest wspomaganie rozwoju turystyki oraz promocja szlaku żeglugowego Narwią od Ostrołęki przez Nowogród i dalej Pisą do jezior Mazurskich.
Aby turystyka wodna mogła się rozwijać niezbędna jest infrastruktura – porty, przystanie, plaże, kąpieliska, pola namiotowe, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, punkty obsługi turystów i inne obiekty ułatwiające żeglarzom i wodniakom podróż.
Nowogród jest newralgicznym miejscem na szlaku. Tu Pisa łączy się z Narwią, tu znajduje się ...

„Bezpieczne ferie”

„Bezpieczne ferie”

W dniach 26.01 – 06.02. 2009 w Mątwicy odbywało się zimowisko pod hasłem „Bezpieczne ferie” pod opieką nauczycieli: p. Janiny Nasiadko, p. Anny Gontarskiej i p. Agnieszki Wierzbowskiej. Na zajęcia uczęszczały dzieci i młodzież zamieszkała w Mątwicy i okolicznych wioskach w wieku od 5-15 lat. Spotkania odbywały się codziennie w godzinach 9-13.

Uczestnicy zimowiska aktywnie, twórczo i bezpiecznie spędzali czas wolny. Brali udział w ...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane "Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów

jednorodzinnych w Nowogrodzie

Nr sprawy: RG.DR-1/09

Numer ogłoszenia BZP: 35239 - 2009;

data zamieszczenia w BZP: 09.02.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowogród; Urząd Miejski w Nowogrodzie , ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, tel. 0-86 217 55 20, faks 0-86 217 55 20.
• - Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PEŁNE INFORMACJE ZNAJDĄ PAŃSTWO W ZAKŁADCE Roboty budowlane

Podpisanie pierwszych umów na realizację inwestycji drogowych

Podpisanie pierwszych umów na realizację inwestycji drogowych

23 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego podpisano pierwszych pięć umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego, Poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa. ...

3. Projekt Gminy Nowogród polega na przebudowie układu komunikacyjnego na osiedlu domów jednorodzinnych, położonego w południowej części miasta Nowogrodu. Obejmuje on przedsięwzięcia na:
-ul. Przeskok – odcinek o dł.116,19m,
-ul. Tońskiego – odcinek o dł 465,08 m,
-ul. 550-lecia – odcinek o dł.136,86m.
Całkowita wartość projektu 881 298,32 PLN w tym EFRR 484 512,50 PLN co stanowi 55 % kosztów kwalifikowalnych
...

Strona 88 z 89 << < 85 86 87 88 89 >
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO