Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Walory turystyczne

  Atrakcyjna lokalizacja i piękne tereny sprzyjają rozwojowi turystyki, szczególnie kajakowej. Rzeki Pisa i Narew, które stanowią tradycyjne szlaki ogólnopolskich spływów kajakowych łączące dorzecze Wisły z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, w szczególności są to:

   * spływy Pisą i Narwią,
   * skansen z piękną architekturą kurpiowską,
   * zabytkowy kościół parafialny (XV-XVIw) z plebanią,
   * pomnik "Młodym Bohaterom" z 1920r.,
   * pomnik - Czołg nad Narwią,
   * pomnik "Obrońców Nowogrodu" z 1939r.,
   * szlak schronów bojowych z 1939r Nowogród- Szablak,
   * inne warte zwiedzenia obiekty związane z folklorem
      kurpiowszczyzny przyciągają liczne grupy zwiedzających.

  Nasza gmina ma znakomite warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Północna część obszaru gminy Nowogród (obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi), jest częścią obszaru, który już w latach siedemdziesiątych, w tworzonym krajowym ekologicznym systemie obszarów chronionych (ESOCH), uznany został za bardzo znaczący, z uwagi na jego wyróżniające się walory przyrodnicze oraz położenie w stosunku do innych cennych przyrodniczo obszarów kraju i wskazany do szczególnej ochrony. Obszar ten stanowi fragmenty dawnej Puszczy Kurpiowskiej (Zielonej) oraz tereny ekstensywnych łąk, torfowisk niskich i agrocenoz o tradycyjnym systemie upraw. Mimo melioracji zachowały się tu niektóre stanowiska torfowisk niskich i przejściowych. W lasach dominują zbiorowiska borów i borów mieszanych, reprezentowane przez zespoły lub odmiany subboralne, uzupełniane przez zabagnione łąki i olsy. Występują tu też borealne świerczyny na torfie na granicy zasięgu.
   Podstawowym walorem tego obszaru, oprócz mozaikowego krajobrazu ekstensywnych terenów rolnych, łąk i lasów jest niski stopień synantropizacji roślinności. Stwierdzono tu również występowanie dwóch gatunków roślin zagrożonych w skali Europy jednego gatunku ginącego w Polsce, czterech gatunków roślin zagrożonych w Polsce i kilkanaście innych ważnych gatunków, wśród których na podkreślenie zasługuje niżowe stanowisko arniki górskiej i gatunki reliktowe. Jest to ważny obszar dla kraski.

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO