Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Prezentacja gminy

Prezentacja gminy

Gmina Nowogród położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego, w powiecie łomżyńskim na obszarze Międzyrzecza Łomżyńskiego. Sąsiaduje z gminami Mały Płock, Łomża, Miastkowo i Zbójna.
Miasto Nowogród położone jest malowniczo na wysokiej skarpie naprzeciwko ujścia Pisy do Narwi.
Nowogród to czarowne miejsce na ziemi. Niewiele jest miast o tak pięknym położeniu, niewiele jest miast gdzie znajduje się ujście jednej rzeki do drugiej. Tu właśnie Pisa łączy się z Narwią. Szczególne warunki naturalne, bezpośrednie sąsiedztwo Puszczy Kurpiowskiej, skrzyżowanie tras wodnych i lądowych z północy na południe i ze wschodu na zachód, droga wodna z Warszawy na Mazury predestynują Nowogród do pełnienia funkcji turystycznej. Turystyka, obok rolnictwa, stanowi podstawowy kierunek rozwoju Nowogrodu i gminy Nowogród. Aby rozwój miasta i gminy szedł w tym kierunku, należy nasz region odkryć dla świata.

LICZBA MIESZKAŃCÓW NOWOGRODU I GMINY NOWOGRÓD

Rolnictwo
Podstawą gospodarki gminy jest rolnictwo. Dominuje sektor prywatny (82%). Użytki rolne stanowią 68,8% powierzchni gminy i są dość słabej jakości. Grunty orne klasy V-VI stanowią 56.6%. Użytki zielone występują w dnach dolin rzecznych i obniżeniach terenu.
Gospodarstwa rolne w gminie są średniej wielkości. Ponad 65% to gospodarstwa do 10 ha (w tym 61% to gospodarstwa do 5 ha). Wzrasta liczba gospodarstw o powierzchni 15 ha i więcej. Obecnie jest ich ok. 17%. Dominuje produkcja mieszana i hodowla bydła mlecznego. Blisko 30% gospodarstw rolnych prowadzi również działalność pozarolniczą.

Gospodarka komunalna
Gmina jest zwodociągowana w 99%. Wodociąg łączy 15 miejscowości. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 51,13 km. Korzysta z niej 1042 gospodarstw domowych. Każdy kto chciał i chce mógł i może zostać przyłączony do sieci.
Gmina Nowogród posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, oddaną do użytku w 1992 roku, o wydajności 300 m3 na dobę. Sieć kanalizacji sanitarnej oparta jest na układzie grawitacyjno-pompowym. Jej długość wynosi 7,4 km, 301 przyłączy. Obsługuje jedynie Nowogród - część gospodarstw domowych z terenu miasta. Pozostałe gospodarstwa na terenie gminy, korzystają z przydomowych, lokalnych zbiorników bezodpływowych.
Obecnie trwa budowa przydomowych oczyszczalni z filtrem roślinnym, które prawie w 100% oczyszczają ścieki powstające w naszych gospodarstwach domowych. Mieszkańcy zdecydowali, że budują je indywidualnie.
Od roku 2008 prowadzimy segregację odpadów komunalnych. Realizacja programu jest coraz skuteczniejsza. Składowisko odpadów w Nowogrodzie będziemy rekultywować i kształtować mastabę. Odpady komunalne z terenu gminy są przewożone do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czartorii. Odbiór odpadów od mieszkańców prowadzi, wyłoniona w przetargu nieograniczonym, firma Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk z Łomży.

Zagospodarowanie przestrzenne
Gmina stara się wspomagać mieszkańców poprzez uregulowanie zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązuje 12 Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego:


W opracowaniu jest MPZP terenów położonych nad Pisą w okolicach miejscowości Ptaki, Baliki, Serwatki.

Turystyka
Nowogród jest newralgicznym fragmentem liniowych projektów turystycznych „Pisa - Narew" i „Szlak wodny Króla Stefana Batorego - Zalew Zegrzyński - Niemen" bo tu łączą się obie rzeki Pisa z Narwią i tu znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych - Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika. Aby turystyka wodna mogła się rozwijać niezbędna jest infrastruktura - porty, przystanie, plaże, kąpieliska, pola namiotowe, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, punkty obsługi turystów i inne obiekty ułatwiające żeglarzom i wodniakom podróż.
Do obecnie istniejącej infrastruktury turystycznej, na którą składają się hotel „Zbyszko" w Nowogrodzie, Ośrodek „Energetyk" położony nad Narwią w obrębie sołectwa Jankowo Młodzianowo, Ośrodek Wypoczynkowo - Rehabilitacyjny Pensjonat Ptaki oraz Ośrodek Oazowy Caritas w Balikach dołączają gospodarstwa agroturystyczne w Nowogrodzie, Morgownikach, Chmielewie. To niewiele. Ale już coś. Jeśli inicjatywy tych gospodarstw się powiodą zapewne powstaną kolejne. Dziwne jest, że nie ma zainteresowania tą formą przyciągnięcia turystów z Balik, Serwatek, Szablaku czy Jankowa.
Gmina Nowogród będzie realizować szereg inwestycji rekreacyjno-wypoczynkowych i turystycznych w ramach projektów Pisa-Narew i Szlak Wodny Króla Stefana Batorego:
- I etap - port rzeczny i przystań turystyczna na rzece Narew, bulwar nadnarwiański od hotelu „Zbyszko” do stadionu, punkt obsługi turysty z kapitanatem portu, wiaty biesiadne z ławo stołami. Na realizację obiektów I etapu wydane zostały pozwolenia na budowę.
- II etap - plaża i kąpielisko na rzece Narew w Nowogrodzie,
- III etap - na terenie innych miejscowości gminy obiekty turystyczne i rekreacyjno-wypoczynkowe. W tym przystań, pola namiotowe i punkty obsługi turystów w Serwatkach, przystanie w Balikach, Morgownikach przy moście u ujścia Pisy oraz na Narwi pomiędzy Szablakiem i Nowogrodem.
Na terenie skarpy nadnarwiańskiej proponuje się prywatnym inwestorom zbudowanie kompleksu rekreacyjno-turystycznego, na który powinny się składać obiekty hotelowo-gastronomiczne oraz rekreacyjno-wypoczynkowe.

Istotnym dla turystyki oraz ochrony środowiska będzie odtworzenie naturalnego koryta Narwi i wyspy poniżej mostu w Nowogrodzie. Propozycją dla turystów mogą być obserwacje ptactwa i innych zwierzęcych mieszkańców wyspy, noclegi na wodzie, rybactwo tradycyjne.

Inne plany z zakresu turystyki i rekreacji:
Ścieżka ekologiczna Nowogród - Morgowniki - Lecień - Pianki ok. 9 km
Ścieżka rowerowa ekologiczna Nowogród - Morgowniki - Ptaki - Baliki - Serwatki 15 km,
Ścieżka rowerowa ekologiczna Nowogród - Łomża; część od Nowogrodu przez Szablak do granicy gminy 10 km,
Ścieżka rowerowa ekologiczna Nowogród - Jankowo - Czartoria 8 km.
W latach 2015-2018 powinien zostać uruchomiony punkt obsługi turystów w Nowogrodzie.
Częściowo zagospodarowano „Szlak schronów bojowych SGO Narew" ciągnących się od Nowogrodu do Łomży i Czartorii. Przy niektórych łatwo dostępnych obiektach ustawiono tablice informacyjne, a przy schronie „Na Lepaku” odtworzono okop oraz ustawiono zadaszone ławo stoły.

ŚRODKI POMOCOWE UNII EUROPEJSKIEJ POZYSKANE PRZEZ GMINĘ NOWOGRÓD
Gmina zrealizowała z pomocą unijną szereg projektów przedstawionych w poniższych tabelach.

PROJEKTY PO KAPITAŁ LUDZKI

PRJEKTY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH I P.T. POLSKA-LITWA

PROJEKTY REALIZOWANE Z POMOCĄ KRAJOWYCH ŚRODKÓW ROZWOJOWYCH

Projekty z dofinansowaniem UE i krajowym realizowane były także przez M-GOK w Nowogrodzie

Również organizacje pozarządowe pozyskały dofinansowanie na realizacje projektów w swoich miejscowościach: - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielewie - Remont krzyży wotywnych w Dzierzgach i Sulimach (kwota dofinansowania 7 814,40 zł) - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Sławcu – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Sławcu (kwota dofinansowania 17 723,75 zł)

W czerwcu 2008 r. został oddany do użytku nowy most na Pisie w Morgownikach. W końcu roku 2014 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich zakończył przebudowę drogi nr 645 od Nowogrodu do Zbójnej i od Zbójnej do Kuzi. Zostało przebudowane skrzyżowanie ulic Miastkowskiej i St. Konwy w Nowogrodzie oraz wykonany remont mostu na Narwi ze ścieżką rowerową. W roku 2015 przygotowana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród-Łomża z obwodnicą Kupisk Starych. Wzdłuż całego przebiegu drogi powstanie ścieżka rowerowa. Realizacja projektu powinna nastąpić w latach 2016-17.

PLANY ROZWOJU GMINY
Ogromną szansą dla Nowogrodu i gminy będzie podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na powierzchni ponad 25 ha mogą powstać zakłady przemysłowe, magazyny, które zapewnią pracę dla mieszkańców okolicznych miejscowości nie tylko z naszej, ale i z sąsiednich gmin.
Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie na obrzeżach Nowogrodu, przy drodze 1912B do Sławca i Chojn, na ok. 28 hektarach. Teren (23 ha) jest własnością Skarbu Państwa, w części (4,60 ha) jest własnością Gminy Nowogród.
Gmina Nowogród posiada aktualne dokumenty planistyczne umożliwiające inwestowanie na tym terenie.

10 sierpnia 2011 r. opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Nr 205 poz.2482) uchwała Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Nowogród. Uchwała weszła w życie w dniu 9 września 2011 r.
Grunty, na których powstać mają inwestycje przemysłowe, znajdują się w granicach administracyjnych miasta Nowogród.

Dojazd do terenu od strony Łomży drogą wojewódzką nr 645 i następnie drogą powiatową nr 1912B. Dojazd do terenu od strony drogi krajowej nr 61 z miejscowości Miastkowo drogą wojewódzką nr 648, w granicach Nowogrodu drogą wojewódzką nr 645 i następnie drogą powiatową nr 1912B lub bezpośrednio od miejscowości Chojny drogą powiatową nr 1912B. Drogi asfaltowe.
Najbliższa bocznica kolejowa znajduje się w Łomży w odległości 14 km lub w Ostrołęce 30 km.
Dostępność mediów:
Prąd 110 kV – max 150 m
Prąd 230 V – w granicach działek
Gaz – 14 km
Sieć wodociągowa – ok. 200 m
Sieć kanalizacji – ok. 300 m
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod adresem internetowym http://um-nowogrod.pbip.pl Zarządzanie Strategiczne Gminą UCHWAŁA Nr VII/32/11 .

Powstający przemysł spowoduje rozwój usług okołoprzemysłowych i usług typowo miejskich, a także ze względu na położenie w środowisku rolniczym - usługi dla rolnictwa. Będą one usytuowane i skoncentrowane wokół targowicy miejskiej. Pragniemy aby w okolicach targowicy i na niej samej powstała giełda motoryzacyjna, giełda rolno-towarowa dla całego regionu północno-wschodniej Polski. Na terenie wokół targowicy jest 21 działek przemysłowych, przemysłowo-usługowych i usługowych będących własnością Gminy Nowogród. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod adresem internetowym http://um-nowogrod.pbip.pl Zarządzanie Strategiczne Gminą UCHWAŁA NR VIII/40/11 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE z dnia 30 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowo-wschodniej części miasta Nowogród – rejon targowicy

Gminy Łomża, Nowogród, Piątnica oraz Miasto Łomża powołały Łomżyński Obszar Funkcjonalny - pierwszy tego typu w województwie i kraju. ŁOF znajdzie się w aktualizacji wojewódzkiego planu zagospodarowania przestrzennego, który w 2015 roku zostanie przyjęty uchwałą sejmiku województwa. Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku zleciło opracowanie ekspertyzy, która miała na celu określenie obszarów funkcjonalnych ośrodków subregionalnych w województwie podlaskim dla miast Łomży oraz Suwałk. Wyznaczenie miejskich obszarów funkcjonalnych odbywa się w oparciu o zdefiniowane wskaźniki i kryteria. Założeniem dla opracowania wskaźników i kryteriów delimitacji Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego było objęcie analizą miasta na prawach powiatu Łomży oraz obszaru wszystkich gmin powiatu łomżyńskiego. Jako punkt odniesienia wykorzystywano średnią lub medianę dla gmin województwa podlaskiego lub powiatu łomżyńskiego.
Uzyskanie przez gminę co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów wynoszącej 34, dawało możliwość włączenia gminy do obszaru funkcjonalnego miasta Łomży. Najwięcej kryteriów delimitacji spełniły gminy: Piątnica, Łomża, Nowogród. Gmina Nowogród spełnia 17 podstawowych i 2 dodatkowe kryteria delimitacji decydujące o przynależności do obszaru funkcjonalnego miasta subregionalnego.
Opracowane zostały priorytety rozwojowe Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w postaci wiązek projektów:

1. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego:
- przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze ŁOF,
- wykształcone kadry motorem gospodarki dla zielonych przemysłów,
- pieniądze na start,
- przedsiębiorczy 50&30,
- aktywna integracja zawodowa,
- żłobki i punkty przedszkolne,
- program wsparcia uczniów szkół zawodowych na terenie ŁOF,
- targi Eko żywności ŁOF.

2. Inteligentny transport:
- modernizacja systemu transportowego w Łomżyńskim Obszarze Funkcjonalnym,
- chronimy dziedzictwo kultury województwa podlaskiego,
- chronimy dziedzictwo naturalne województwa podlaskiego,
- zdrowie od młodości do starości.

3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze ŁOF:
- Czyste i ekologiczne - Odnawialne źródła energii,
- Czyste i ekologiczne – odpady,
- Czyste i ekologiczne - Oczyszczanie terenu ŁOF z azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- Czyste i ekologiczne - nowe zieleńce i miejsca wypoczynku,
- Eko ścieżki edukacyjne, Edukacja ekologiczna,
- Czyste lasy i pola,
- Zielone miejsca pracy.

4. Usunięcie barier rozwojowych Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego:
- „Łączy nas rzeka – miejsca integracji”,
- „Łączy nas rzeka – rewitalizacja”,
- „Łączy nas rzeka – obiekty dziedzictwa kulturowego”,
- "Łączą nas drogi - Usprawnienia drogowe w Łomżyńskim Obszarze Funkcjonalnym",
- Dłużej żyjemy,
- Integracja międzypokoleniowa,
- Aktywizacja zawodowa w oparciu o zawody zielonych przemysłów,
- Razem biegamy, Rowerowy BUS, Letnie imprezy kulturalno rozrywkowe na terenie ŁOF,

5. Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna:
- Infrastruktura zdrowotna na potrzeby społeczności regionu północnowschodniej Polski,
- Infrastruktura dla usług publicznych – adaptacja zdegradowanych obiektów,
- Inwestycje w edukację - Szkolnictwo zawodowe i punkty przedszkolne,
- kadry zielonych przemysłów,
- Seniorzy i juniorzy,
- Samodzielność i samo zatrudnienie.

Na osiedlu Skarpa w Nowogrodzie, po scaleniu i podziale gruntów, jest wydzielonych 114 działek dla budownictwa mieszkalnego-rodzinnego oraz 5 działek mieszkaniowo-usługowych.
Właściciele bez problemów uzyskają pozwolenia na budowę.
To oczywiście nakłada na gminę obowiązek budowy dróg, a wcześniej przyłączy energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągu i kanalizacji. Planowane jest to na lata 2015-2018.
Położenie działek jest bardzo atrakcyjne. Do rzeki Narwi jedynie ok. 300-600 m, do centrum Nowogrodu 400-500 m, droga wojewódzka nr 645 (ul. Stacha Konwy) graniczy bezpośrednio z terenem.

 Mapa Miasta Nowogród

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO