Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Zamówienia publiczne
Notatka w sprawie wyboru oferty do zamówienia o wartości do 30000 euro na nadzór inwestorski zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie”

 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji projektu typowego hali sportowej w Nowogrodzie oraz łącznika pomiędzy halą a budynkiem szkoły

=> OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

=> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

=> Załącznik Nr 1 - ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

=> Załącznik Nr 1a

=> Załącznik Nr 2 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

=> Załącznik Nr 3 - WYKAZ PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH O WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 30 000 ZŁ

=> Załącznik Nr 4 -OFERTA WYKONAWCY

=> Załącznik Nr 5 - UMOWA

=> Załącznik Nr 6 - OŚWIADCZENIE


Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na
samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4
dla OSP w Nowogrodzie

Nowogród, dn. 20.12.2007r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony ogłoszony w dn. 06.12.2007 r. oznaczenie sprawy BZP 243392-2007 na: zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 został unieważniony, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 pkt. 1 ust. 4 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


Samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4
dla OSP w Nowogrodzie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowogrodzie
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137 000 EURO

=> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

=> Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

=> Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

=> Załącznik Nr 3 do SIWZ - wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

=> Załącznik Nr 4 do SIWZ - umowa - projekt

=> Załącznik Nr 5 do SIWZ - Uchwała nr 5/07 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie z dnia 25.10. 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO