Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Dostawy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”, wpłynęły 4 ofertyOTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

dnia 06.11.2017 r. o godzinie 12:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Gmina Nowogród: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego - Ogłoszenie nr 606400-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.

 Otwarcie ofert dodatkowych złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”

OTWARCIE DODATKOWYCH OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

dnia 22.11.2016 r. o godzinie 12:00 odbyło się otwarcie ofert dodatkowych złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego

OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Informuję, że dnia 18.11.2016 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego”
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
 
 

 

 
Ogłoszenie nr 340330 - 2016 z dnia 2016-11-10 r.

		
Nowogród: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015-2016.
I przetarg".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE

 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2015-2016.
I przetarg"ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego."


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego."

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego.
VI PRZETARG


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego. VI przetarg


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
V PRZETARG


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
V PRZETARG


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
IV PRZETARG


ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
IV PRZETARG


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
IV PRZETARG


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
III PRZETARG


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
III PRZETARG

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014. II przetarg”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014".
II PRZETARG


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014”


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012-2013”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2012-2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego pn. Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2011-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2011-2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
dot. przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa i montaż wyposażenia hali sportowej w Nowogrodzie"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Nowogród: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010-2011
Numer ogłoszenia: 295952 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Nowogrodzie , ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, tel. 0-86 217 55 20, faks 0-86 217 55 20.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um-nowogrod.pbip.pl i www.nowogrod.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010-2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2010-2011 Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 60 000 litrów do następujących obiektów: Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie (poj. zb.- 10 000 l), Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie (poj. zb. - 2 000 l), Szkoła Podstawowa w Sławcu (poj. zb. - 2 000 l), Urząd Miejski w Nowogrodzie ( poj. zb. - 4 000 l), Olej opałowy będzie dostarczany do w/w miejsc w ilości wskazanej przez Zamawiającego w zależ-ności od potrzeb, tj. w zależności od faktycznego zużycia w czasie mroźnej lub mniej mroźnej zimy. Wymagane parametry oleju opałowego: Olej opałowy lekki spełniający normy PN-C-96024:2001 w ilości około 60 000 l Gęstość w temperaturze 15 stopni C max. 0,86 g/cm3 Lepkość kinematyczna w 20 stopni C max. 6,00 mm2/s Temperatura zapłonu min. 56 stopni C Temperatura płynięcia max. -20 stopni C W ofercie należy podać cenę ofertową za 1 litr oleju przy temperaturze 15 stopni C. Cenę ofertową nale-ży przyjąć na podstawie średniej notowanej ceny oleju opałowego zamieszczonej na stronie interne-towej producenta oleju opałowego aktualnej na dzień: 27.09.2010r uwzględniając upust i marżę ofe-renta. Marża/upust wyrażone w złotych, nie może ulec zmianie w ciągu całego okresu realizacji zamówie-nia. Odbiór oleju będzie dokonywany komisyjnie z udziałem pracownika Zamawiającego i będzie po-twierdzony każdorazowo na piśmie podpisem pracownika , pieczątką firmową oraz opatrzony datą..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że podana cena zakupu od producenta obowiązuje na dzień 27.09.2010r

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: a) konieczności zlecenia prac dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami Ustawy; b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ; c) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; 2. w stosunku do osób: - zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; - zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 3. inne: a) w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT; b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego c) zmiany nazwy zadania; Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://um-nowogrod.pbip.pl i www.nowogrod.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogrodzie 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodzie 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska 41 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie=> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Postępowanie o zamówienie publiczne na Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Numer ogłoszenia: 259788 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19. poz. 177 z póz. zm.).

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania

Gmina Nowogród-Urząd Miejski w Nowogrodzie, działając zgodnie z art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wyposażenie Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie, numer ogłoszenia: 259788 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

UZASADNIENIE

Decyzja o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy została podjęta ze względu na zamieszczenie w załączniku nr 4 wyposażenie biblioteki niewłaściwego formularza cenowego Wyposażenia Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie Jest to niemożliwa do usunięcia wada uniemożliwiająca dalsze prowadzenie postępowania.

Burmistrz Nowogrodu
Józef Piątek


Dostawa i montaż wyposażenia Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie ul. Nowa 6 Numer ogłoszenia: 205918 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010


Nowogród,01.10.2009r

RG.341/D-4/09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 91 ustawy Pzp pn. „Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2009-2010”. Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„Z. Niziński”
07-200 Wyszków, ul. Serocka 11A.

która uzyskała najwyższą liczbę punktów 100%.
Oferta spełnia wszystkie wymagania stawiane w SIWZ. Oferta z najniższą ceną 106 000 zł brutto.

Wpłynęło 5 ofert.
- BENZOL Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka, ul. Graniczna 7. Oferta otrzymała 98,15 pkt.
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski 18-400 Łomża, ul. Strusia 9. Oferta otrzymała 95,06 pkt.
- Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1. Oferta otrzymała 96,36 pkt.
- P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk 18-400 Łomża, ul. Aleja Legionów 147F. Oferta otrzymała 98,60 pkt.

Wykluczono 1 Wykonawcę.
Na podstawie art. 24 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp wykluczono ofertę nr 4 Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa „TRANSBUD EŁK” 19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1. Wykonawca pomimo wezwania na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp nie uzupełnił wymaganych dokumentów.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: RG.341/D-4/09

Nowogród: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2009-2010.
Numer ogłoszenia: 320598 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Nowogrodzie , ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, tel. 0-86 217 55 20, faks 0-86 217 55 20.
• Adres strony internetowej zamawiającego:
www.nowogrod.com

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2009-2010..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 50 000 litrów do następujących obiektów: Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie (poj. zb.- 10 000 l), Szkoła Podstawowa w Sławcu (poj. zb. - 2 000 l), Urząd Miejski w Nowogrodzie ( poj. zb. - 4 000 l). Olej opałowy będzie dostarczany do ww miejsc w ilości wskazanej przez Zamawiającego w zależności od potrzeb, tj. w zależności od faktycznego zużycia w czasie mroźnej lub mniej mroźnej zimy. Wymagane parametry oleju opałowego: Olej opałowy lekki spełniający normy PN-C-96024:2001 w ilości około 50 000 l Gęstość w temperaturze 15 stopni C max. 0,86 g cm3 Lepkość kinematyczna w 20 stopni C max. 6,00 mm2 s Temperatura zapłonu min. 62 stopni C Temperatura płynięcia max. -20 stopni C.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź.zm.) oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ww ustawy..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać określone warunki: 1) Złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art.22 ust 1 ustawy Pzp ( załącznik nr 1 do SIWZ), 2) Dołączyć do oferty kopię umowy z producentem na poświadczenie tego iż są autoryzowanymi dystrybutorami oferowanego paliwa, 3) Złożą Formularz ofertowy wraz z pozostałymi dokumentami, którego wzór stanowi załączniki nr 2 do SIWZ. 4) Złożą oświadczenie, że podana cena zakupu od producenta obowiązuje na dzień Wymienione warunki mają zastosowanie do Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek

=> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Dotyczy unieważnienia przetargu o udzielenie przez Gminę Nowogród zamówienia publicznego na „Dostawę 50 000 litrów lekkiego oleju opałowego” – Nr ogłoszenia 223511-2008 z dnia 17.09.2008r.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz 1163 ze zm.) unieważniam postępowanie o udzielenie przez Gminę Nowogród zamówienia publicznego na „Dostawę 50 000 litrów lekkiego oleju opałowego” – Nr ogłoszenia 223511-2008 z dnia 17.09.2008r.

W SIWZ w części 7 oraz w formularzu ofertowym zamawiający posłużył się zamiennie terminami: „cena hurtowa przy zakupie jednego litra oleju z rafinerii” i „cena hurtowa oleju z rafinerii na dzień przetargu, co spowodowało złożenie przez oferentów ofert nieporównywalnych, w których cena została skalkulowana w ten sposób, że do jej wyliczenia przyjęto cenę hurtową rafinerii ogłoszoną przez rafinerię albo cenę hurtową, po jakiej oferent dokonuje zakupu.

Z tych przyczyn postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jako obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy, należało na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 164 poz 1163 ze zm.) unieważnić.

Burmistrz Nowogrodu
Józef Piątek


Przetarg na olej opałowy

Gmina Nowogród zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 50 000 litrów lekkiego oleju opałowego.

Nowogród: Dostawa 50 000 litrów lekkiego oleju opałowego
Numer ogłoszenia: 223511 - 2008; data zamieszczenia: 17.09.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Nowogrodzie , ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, woj. podlaskie, tel. 0-86 217 55 20, fax. 0-86 217 55 20.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com.
* Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 50 000 litrów lekkiego oleju opałowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia:
1. Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości ok. 50 000 litrów do następujących obiektów: - Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie ( poj. zb. - 10000 l ), - Szkoła Podstawowa w Sławcu ( poj. zb. - 2000 l ), - Urząd Miejski w Nowogrodzie ( poj. zb. - 4000 l ). W/w zapotrzebowanie na olej zostało określone na podstawie zużycia w poprzednim sezonie grzewczym. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia o 20 % w zależności od faktycznego zużycia (mniej lub bardziej mroźna zima).
2. Olej opałowy odpowiadający parametrami dla oleju Ekoterm Plus (PKWiU: 11.10.l ), wartość opałowa większa od 42 MJ/kg, zawartość siarki mniejsza od 0.2 % m/m
3. Do oferty należy dołączyć kopię umowy z rafinerią na dostawę oleju, oraz wyliczenie ceny dostawy 1 litra oleju przy temperaturze 15OC.
4.W czasie realizacji zamówienia marża będzie doliczana do ceny hurtowej obowiązującej w dniu dostawy w rafinerii przy temperaturze oleju 15OC,
5. Do faktury zamawiający będzie żądał odpisu dokumentu o wysokości zakupu oleju z rafinerii z określeniem jego typu, ceny oleju zgodnie z pkt. 1.3, świadectwa jakości oleju.
6. Przy dostawie oleju Zamawiający będzie żądał aktualnego świadectwa legalizacji urządzeń dystrybucyjnych, w którym zawarte są między innymi dane dotyczące plomb, nr samochodu itp.
7. Odbiór oleju będzie dokonywany komisyjnie z udziałem pracowników amawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 w/w ustawy; (na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży oświadczenie); - są autoryzowanymi dystrybutorami oferowanego paliwa (na potwierdzenie pełnienia tego warunku wykonawca dołączy do oferty kopię umowy z rafinerią ); Niespełnienie co najmniej jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem oferenta..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą dostarczyć następujące dokumenty: a/ Wypełniony formularz ofertowy zgodny z wzorem stanowiącym zał. 1 do SIWZ; b/ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 SIWZ; c/ kopię umowy z rafinerią na dostawę oleju, oraz wyliczenie ceny dostawy 1 litra oleju przy temperaturze 15 0C. d/ oświadczenie, że podana cena zakupu z rafinerii obowiązuje na dzień przetargu. e/ jeżeli wykonawca zaproponuje inny olej niż Ekoterm Plus ( musi mieć on parametry nie gorsze niż wymienione paliwo ), do oferty muszą być dołączone dokumenty potwierdzające parametry tego oleju.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrod.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, sekretariat I piętro.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, sekretariat I piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
oraz wymagane załączniki
Przetarg na dostawę 50 000 litrów lekkiego oleju opałowego 2008-2009


Samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4
dla OSP w Nowogrodzie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowogrodzie
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 137 000 EURO

=> SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

=> Załącznik Nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

=> Załącznik Nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy

=> Załącznik Nr 3 do SIWZ - wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4

=> Załącznik Nr 4 do SIWZ - umowa - projekt

=> Załącznik Nr 5 do SIWZ - Uchwała nr 5/07 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie z dnia 25.10. 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa


Przetarg na olej opałowy

Burmistrz Nowogrodu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 46 000 litrów lekkiego oleju opałowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg na olej 2007-2008

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nowogrod.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, I piętro, Sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO