Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Usługi
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”, wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium oceny ofert: cena – 60%, sposób wykazywania przez Wykonawcę masy odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych – 30 % oraz termin płatności - 10 %, wybrał ofertę Wykonawcy


 

Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”

OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród"

 

Ogłoszenie nr 555420-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.


 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród - Ogłoszenie nr 555420-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród"

Ogłoszenie nr 555420-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród - Ogłoszenie nr 555420-N-2017 z dnia 2017-07-21 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 555420-N-2017 z dnia 2017-07-21 r. 

Gmina Nowogród: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnychz terenu miasta i gminy Nowogród” II przetarg, wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium cena — 60%, sposób wykazywania przez Wykonawcę masy odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych - 30% oraz termin płatności — 10% wybrał ofertę Wykonawcy
nia 16,12.2016 r o godzinie 10:15, odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród” II przetarg
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród” II przetarg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 362570 - 2016 z dnia 2016-12-08 r.

Nowogród: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród” II przetarg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn, „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn,

 

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”.
Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”.

OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn.

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 335796 - 2016 z dnia 2016-11-03r.


Nowogród: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Nowogród”Nowogród 25.10.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA NADZÓR INWESTORSKI INWESTYCJI
„ Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie Młodzianowie”

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro ze środków publicznych (Zarządzenie 34/14 Burmistrza Nowogrodu z dnia 11.07.2014 r.) zaprasza się Wykonawców do składania ofert na nadzór inwestorski zadania

„Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie”.

Usługa obejmuje branże drogową, sanitarną, elektryczną, telekomunikacyjną.
Inspektor nadzoru branży drogowej będzie również koordynatorem inwestycji.

Dokładne informacje, dokumentacja projektowa i przedmiary dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego www.nowogrod.com w zakładce Zamówienia publiczne Roboty budowlane, Nowogród: Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie

Zakres przedmiotu zamówienia:
a) Reprezentowanie inwestora na budowie w zakresie sprawowania kontroli zgodności inwestycji z projektem, decyzjami, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) Dokładne zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów a w szczególności:
- nadzór nad terminowością realizacji zadania w zakresie dotrzymania terminów umownych zakończenia etapów zadania i całości zadania.
- kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy robót koniecznych do odbioru.
c) Sprawdzanie i odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających,
d) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
e) Potwierdzanie faktur wykonawcy do zapłaty,
f) Rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robót,
g) Uczestnictwo w naradach budowlanych organizowanych przez Zamawiającego,
h) Rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych na budowie,
i) Udział w kontrolach przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące zadanie,
j) Kontrola budowy, co najmniej dwa razy w tygodniu.
k) Wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej, czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego określonych przepisami.

Termin wykonania usługi do 31.10.2017r.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego.

Wykonawcy usługi powinni złożyć wraz z ofertą:
- dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień oraz członkostwa we właściwej dla projektantów organizacji zawodowej, aktualne na dzień składania oferty; kopie dokumentów należy dołączyć do oferty,
- dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego do wykonania usługi. Załącznik nr 2.
Wykonawca, który nie spełni powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
Zamawiający wybierze wykonawcę z najniższą ceną, który posiada stosowne uprawnienia oraz wykaże się wykonaniem minimum jednej usługi na nadzór inwestorski.
Składane na załączonym formularzu oferty wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres Urząd Miejski w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 20; e-mailem: umnowogrod@wp.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 03.11.2016 r. o godz. 10.00

Kontakt:
– Grzegorz Andrzej Palka tel. 86 217 55 28; 600 834 452,
– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28; 509 376 258.

=> Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

=> Załącznik Nr 2 – Wykaz dokonywanych na przestrzeni ostatnich 5 lat usług nadzoru inwestorskiego inwestycji drogowych


 

  

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 34/14 Burmistrza Nowogrodu z dnia 11.07.2014 r.) zaprasza się Wykonawców do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

I.              Przedmiot zamówienia.

1.            Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej termomodernizacji dla budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Dokumentacja powinna zawierać:

- projekt budowlany i wykonawczy ocieplenia przegród (ścian, stropów, dachu) budynków z wykonaniem tynków i obróbek blacharskich,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- instalacje OZE – fotowoltaika i pompa ciepła wraz z wymianą instalacji c.o. i  c.w.,

- wymianę pokrycia dachowego,

- odgrzybienie powierzchni ścian i stropów,

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych i opaski wokół budynku,

- innych prac wynikających z oceny stanu technicznego budynku i niezbędnych do wykonania w ocenie projektanta.

 

II.           Termin realizacji do 12 sierpnia 2016 r.

III.        Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-        prowadzą  działalność gospodarczą w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;

-        posiadają wymagane prawem uprawnienia do projektowania;

-        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

IV.        Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  centralnej ewidencji i informacji o  działalności gospodarczej;

-        dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień oraz członkostwa we właściwej dla projektantów organizacji zawodowej, aktualne na dzień składania oferty;

-        prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia;

-        wykaz sporządzonych na przestrzeni ostatnich 5 lat projektów termomodernizacyjnych, które zostały wdrożone do realizacji – załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia .

 

Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.

Kontakt:

– Grzegorz Andrzej Palka tel. 86 217 55 28; 600 834 452,

– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28; 509 376 258.

Składane na załączonym formularzu oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 20; e-mailem umnowogrod@wp.pl temat: TERMOMODERNIZACJA ZSS NOWOGRÓD

 

Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2016 r. godz. 14.00. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Wykaz

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Projekt umowy

Audyt energetyczny

Inwentaryzacja

Przedmiary

Schemat technologiczny - Model
 

Uprzejmie informuję, iż  wyniku zaproszenia do składania ofert na opracowanie audytu termomodernizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie wpłynęły oferty 2 wykonawców:

Lp

Nazwa i adres wykonawcy

Sposób dostarczenia/ otrzymania oferty

Oferowana cena netto zł

Oferowana cena brutto zł

1

Efektywniej s.c. ul. Okrężna 26 Wrocław

pocztą

5 000.00

6150,00

2

Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, ul. Sikorskiego 57A Suwałki

e-mail

8 000,00

9840,00

Ofertę z najniższą ceną przedstawiła firma Efektywniej s.c. ul. Okrężna 26 Wrocław. Jednakże Wykonawca ten nie spełnił warunku udziału w postępowaniu w zakresie:

„W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

[…]

- posiadają uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych i są członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. „

Wykonawca nie przedstawił dokumentów potwierdzających ten warunek. W związku z tym Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Nowogrodu Nr 34/14 z dnia 11 lipca 2014 r. do wykonania usługi opracowanie audytu termomodernizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie wybrana została firma  Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska, ul. Sikorskiego 57A Suwałki.

Nowogród, 2016-04-11

 

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie audytu termomodernizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Zarządzenie 34/14 Burmistrza Nowogrodu z dnia 11.07.2014 r.) zaprasza się Wykonawców do składania ofert na wykonanie audytu termomodernizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

I.              Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

1.      Wykonanie audytu energetycznego dla budynków Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie w oparciu o ustawę z dnia 28 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223 poz. 1459 z późn.zm.) oraz  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43 poz. 346 z 2009 roku) i rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2015 poz. 1606).

2.      Wykonanie audytu remontowego z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na roboty termomodernizacyjne przewidziane do wykonania w audycie energetycznym dla poszczególnych budynków potrzebnego do przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane.

 

II.           Termin realizacji do 16 maja 2016 r.

 

III.        Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

-        mają osobowość prawną tzn. co najmniej zarejestrowaną działalność gospodarczą;

-        posiadają uprawnienia do wykonywania audytów energetycznych i są członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych;

-        posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania.

Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

IV.        Dokumenty wymagane w postępowaniu:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

-        aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

-        dokument potwierdzający posiadanie stosownych uprawnień audytorskich oraz członkostwo w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych aktualny na dzień składania oferty;

-        prawidłowo wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zaproszenia;

-        wykaz sporządzonych na przestrzeni ostatnich 5 lat audytów termomodernizacyjnych, które zostały pozytywnie zweryfikowane i Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał premię termomodernizacyjną – załącznik Nr 2.

 

Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.

 

Kontakt:

– Grzegorz Andrzej Palka tel. 86 217 55 28; 600 834 452,

– Andrzej Cholewicki, tel. 86 217 55 28; 509 376 258.

Składane na załączonym formularzu oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród; faksem 86 217 55 20; e-mailem umnowogrod@wp.pl temat: AUDYT ZSS NOWOGROD

 

Termin składania ofert upływa dnia 6.04.2016 r. o godz. 14.00.

 


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie audytu termomodernizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

 


Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY na wykonanie audytu termomodernizacyjnego Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie


Załącznik nr 2 - Wykaz sporządzonych na przestrzeni ostatnich 5 lat audytów termomodernizacyjnychZałącznik nr 3 - Projekt umowy


 

Załącznik nr 4 - Budynki ZSS w Nowogrodzie


Załącznik nr 5

 

Nowogród, dnia 12 lutego 2016 roku
 
 
 

 

 
 
 
 


 

 


 


 

Nowogród, dnia 5 lutego 2016 roku
 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nowogród”


 

ODPOWIEDZI

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn.
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nowogród”
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nowogród". 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY

W wyniku zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi: Nadzór inwestorski inwestycji „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody” Na wykonawcę w.w. usługi wybrane zostało konsorcjum firm.<
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO