Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Roboty budowlane
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w imieniu Gminy Nowogród informuję. że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego. pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru po byłej szkole z przeznaczeniem na utworzeniu dziennego Domu Senior + w Sławcu " ll przetarg, wpłynęły 3 oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający na podstawie kryterium cena 60%, czas reakcji 20% oraz okres gwarancji i rękojmi 20 % wybrał ofertę Wykonawcy

 

 


OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OTWARCIE OFERT ZŁOŻONYCH W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Otwarcie  ofert złożonych w  przetargu nieograniczonym   pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru po byłej szkole z przeznaczeniem na utworzeniu dziennego Domu Senior + w Sławcu ” II przetarg.

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Gmina Nowogród: „Adaptacja pomieszczeń parteru po byłej szkole z przeznaczeniem na utworzeniu dziennego Domu Senior + w Sławcu ” II przetarg

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru po byłej szkole z przeznaczeniem na utworzeniu dziennego Domu Senior + w Sławcu ”
Adaptacja pomieszczeń parteru po byłej szkole z przeznaczeniem na utworzeniu dziennego Domu Senior + w Sławcu

Nowogród, 23.06.2017 r.

OR.271.01.2017

 

W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 j.t.)  informuję, że dnia 23.06.2017 r. o godzinie 10:15 odbyło się otwarcie  ofert złożonych w  przetargu nieograniczonym   pn. „Adaptacja pomieszczeń parteru po byłej szkole z przeznaczeniem na utworzeniu dziennego Domu Senior + w Sławcu ”.

Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 312 500,00zł brutto.  Wpłynęły 3 oferty  niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta nr 1

Zakład Remontowo-Budowlany Aleksander Stanisław Świderski 18-400 Łomża, Stare Kupiski ul. Łomżyńska 21A. Cena brutto 269 998,65 zł. Czas reakcji 2 dni. Okres gwarancji i rękojmi 60 miesięcy.

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „MARSBUD” s.c. Wojciech Zawadzki, Sławomir Sulkowski 18-400 Łomża ul. Wyszyńskiego 20. Cena brutto 328 639,58 zł. Czas reakcji 1 dzień. Okres gwarancji i rękojmi 72 miesiące.

Oferta nr 3

Zakład Remontowo-Budowlany Sylwester Zawadzki 18-400 Łomża ul. Wyszyńskiego 12. Cena brutto 324 500,00 zł. Czas reakcji 1 dzień. Okres Gwarancji i rękojmi 72 miesiące.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adaptacja pomieszczeń parteru po byłej szkole z przeznaczeniem na utworzeniu dziennego Domu Senior + w Sławcu Ogłoszenie nr 528156-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie”Nowogród, 07.10.2016 r.

RG.271.02.2016

W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 j.t.) informuję, że dnia 07.10.2016 r. o godzinie 09:15 odbyło sięotwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie” . Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 3 853 475,95złbrutto. Wpłynęły 4 oferty niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta nr 1
UNIBEP S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12. Cena brutto oferty 2 391 891,04 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferta nr 2
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty 2 686 331,48 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża. Cena brutto oferty 2 000 984,82 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Oferta nr 4
BIG-PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32. Cena brutto oferty 2 300 959,95 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.


ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW dot. ogłoszenia nr 313648 - 2016 z dnia 2016-09-27 r. Nowogród: Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

dot. ogłoszenia nr 313648 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.

Nowogród: Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - MłodzianowieOGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 313648 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.
Nowogród: Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie

 Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Nowogród: Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa dwóch boisk w tym boisko do koszykówki i wielofunkcyjne w Nowogrodzie”
(do pobrania)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa dwóch boisk w tym boisko do koszykówki i wielofunkcyjne w Nowogrodzie
(strona BIP Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie)


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
dot. przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa dwóch boisk w tym boisko do koszykówki i wielofunkcyjne w Nowogrodzie"


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, wpłynęło 12 ofert. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę Wykonawcy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
prowadzonego w w trybie przetargu nieograniczonego pn.Przebudowa targowiska w Nowogrodzie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody”, wpłynęły 3 oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę Wykonawcy
W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody” , Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013, poz. 907 j.t.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
"Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Baliki, Ptaki, Serwatki i dostosowanie hydroforni do zwiększonego poboru wody"
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonegopn.
„BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM PRZESTAWNYM W CHMIELEWIE -
I ETAP”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z ZAPLECZEM PRZESTAWNYM W CHMIELEWIE -
I ETAP”
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa targowiska w Nowogrodzie” wybrano najkorzystniejszą ofertę oraz unieważniono postępowanie na podstawie art.93 ust 1 pkt. 4 Pzp
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
dot. przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa targowiska w NowogrodzieZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dot. przetargu nieograniczonego pn. "PRZEBUDOWA TARGOWISKA W NOWOGRODZIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
dot. przetargu nieograniczonego pn. "PRZEBUDOWA TARGOWISKA W NOWOGRODZIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Numer ogłoszenia: 140635 - 2012; data zamieszczenia: 28.06.2012"


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
dot. przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Szablaku"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica – Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały - Mątwica."

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
dot. przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica – Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały - Mątwica."

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica – Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały – Mątwica” oraz zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Informacja dot. OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane pn.
"Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica - Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały - Mątwica"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
"Przebudowa drogi gminnej nr 105831 B Mątwica - Szablak i drogi gminnej nr 105832 B Grzymały - Mątwica"

Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie. II przetarg


Przebudowa ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie.


Hala widowiskowo - sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie


Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558.6 i 1559


Remont i przebudowa klubokawiarni na klub wiejski w MątwicyModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy NowogródPrzebudowa układu komunikacyjnego osiedla domów jednorodzinnych w NowogrodzieDotyczy: rozstrzygnięcia protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RG.341/B-1/09 na „Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.Nowogród, 08.10.2009r

RG.341/B-1/09

Dotyczy: przywrócenia biegu terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559”

W związku z ostatecznym rozstrzygnięciem w dniu 08.10.2009r protestu z dnia 29.10.2009r Zamawiający informuje, że bieg terminu związania ofertą został przywrócony. Dzień 09.10.2009r staje się pierwszym kolejnym dniem terminu związania ofertą. Zamawiający pod rygorem wykluczenia z postępowania wzywa wykonawców do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Wadium należy wnieść do dnia 12.10.2009r do godz. 15:30. Na podstawie art. 183 ust 6 w nawiązaniu do art. 183 ust 5 pkt 2 Zamawiający informuje o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek

 

Otrzymują:
Wszyscy uczestnicy
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ”Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559”


Nowogród, 05.10.2009r

RG.341/B-2/09

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Usługowo - Handlowe
„HYDROBUD”
Stefan Brzozowski
07-410 Ostrołęka
ul. Targowa 26B

Dotyczy: Protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak RG.341/B-2/09 na „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 180 ust 7 w związku z art. 183 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) po zapoznaniu się z protestem na treść ogłoszenia i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wniesionym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie , przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski w Ostrołęce, w dniu 25.09.2009r.

POSTANIAWIAM PROTEST ODRZUCIĆ
UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2009r Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski z siedzibą w Ostrołęce złożyło protest , oznaczony datą 21.09.2009r , na treść ogłoszenia i treść postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację „Hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”. Do protestu po stronie Wykonawcy przyłączyło się w dniu 30.09.2009r Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BIRKBUD” Andrzej Biruk i Wspólnicy Spółka Jawna w Białymstoku.

Zamawiający ustalił co następuje.
Protest Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „HYDROBUD” Stefan Brzozowski w Ostrołęce został przesłany Zamawiającemu za pośrednictwem poczty listem zwykłym, nadanym w placówce pocztowej w Ostrołęce w dniu 22.09.2009r, co wynika z odcisku datownika na kopercie oraz dostarczony Zamawiającemu w dniu 25.09.2009r.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11.09.2009r na Nr 315176, a wiadomość o potwierdzeniu opublikowania ogłoszenia została wygenerowana tego samego dnia o godzinie 12:07. W dniu 11.09.2009r Zamawiający umieścił też na swojej stronie internetowej www.nowogrod.com Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z treścią art.180 ust 3 pkt 1 ustawy Pzp protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Zgodnie z art. 180 ust 2 przywołanej ustawy protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Nie może budzić wątpliwości , że datą , w jakiej uczestnicy postępowania mogli powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu na ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ jest 11.09.2009r, a 7dniowy termin na skuteczne złożenie protestu upłynął 18.09.2009r
Zatem nie tylko w dniu doręczenia, ale już w dacie, kiedy protest został sporządzony tj. 21.09.2009r Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski w Ostrołęce przekroczyło określony ustawą termin i dlatego protest wniesiony po terminie , zgodnie z dyspozycją art.180 ust 7 ustawy Pzp, należało odrzucić.
Od odrzucenia protestu odwołanie nie przysługuje.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


Nowogród, 29.09.2009r

RG.341/B-1/09

Zawiadomienie o zawieszeniu biegu terminu związania ofertą

Dotyczy zawieszenia biegu terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559”.

Zgodnie z art. 181 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), w związku z wniesieniem protestu po upływie terminu do składania ofert Zamawiający informuje, że z dniem 29.09.2009r zawieszeniu ulega bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


PRZYSTĄPIENIE DO PROTESTU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO - do pobraniaNowogród, 29.09.2009r

RG.341/B-1/09

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Dotyczy protestu złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559”

Na podstawie art. 181 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559” został złożony w dniu 29.09.2009r protest ( treść protestu w załączeniu). Wzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


protest do pobraniaNowogród, 29.09.2009r

RG.341/B-2/09

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego pn. „Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

1.Szczegółowa specyfikacja techniczna str.6 m mówi: ”Kanały w celu zabezpieczenia antykorozyjnego należy odtłuścić i pomalować jedną warstwą farby do gruntowania – miniową, a następnie farbą nawierzchniową ogólnego stosowania w odpowiednim kolorze”. Obmiar, w przedmiarze robót poz. 65 i 66 wynosi 62,080 m2. Projekt zawiera 620,750 m2 kanałów wentylacyjnych. Proszę o wyjaśnienie oraz korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Powinno być 620,75m2, błąd w postaci źle postawionego przecinka.

2. Proszę o wyjaśnienie oznaczeń dotyczących kratek wentylacyjnych np. ALGb400x200+FHAa. Odpowiedź:
Wyjaśnienia symboli kratek można znaleźć pod następującym linkiem:
http://www.hthwarszawa.com.pl/atesty%20i%20katalogi/kw.pdf.

3. Czy istnieje możliwość zamiany urządzeń na urządzenia innego producenta o parametrach technicznych ni gorszych niż proponowane w projekcie?
Odpowiedź:
Tak, istnieje taka możliwość.

4. Czy nazwy pozycji przedmiaru kosztorysu ofertowego i przyporządkowanie im jednostki powinny ściśle odpowiadać nazwom pozycji przedmiaru Zamawiającego dołączonego do dokumentacji przetargowej i przyporządkowanym im jednostkom?
Odpowiedź:
Pozycje kosztorysowe powinny ściśle odpowiadać wymaganiom SIWZ. Nie ma obowiązku, aby ściśle odpowiadały pozycjom przedmiaru. Natomiast, jeżeli Wykonawca zdecyduje się na zmianę nazewnictwa w kosztorysie ofertowym to powinien bezwzględnie określić, której pozycji przedmiaru dotyczy zmiana. Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Czy roboty nie ujęte w przedmiarze Zamawiającego, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, można wycenić jako dodatkowe pozycje w kosztorysie Wykonawcy?
Odpowiedź:
Tak.

6. Brak pozycji przedmiarowej: „Wykonanie otworów rewizyjnych”. Proszę o wyjaśnienie oraz korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Należy uwzględnić otwory rewizyjne w przedmiarze.

7. Na przekroju (rys.A10) widoczne i opisane są obudowy płytami ognioodpornymi EI60 dźwigarów drewnianych, zaś przedmiary robót nie uwzględniają twego typu obudów. Czy w/w zabudowy wchodzą w zakres zadania, jeśli tak to prosimy o podanie pozycji przedmiaru, ilości i rodzaju materiału z jakiego miały by być one wykonane.
Odpowiedź:
Wykonanie obudów płytami ogniochronnymi EI60 nie wchodzi w zakres zadania, ponieważ zmieniły się strefy pożarowe względem projektu typowego i zostały one usunięte z przedmiaru robót celowo.

8. Przedmiar robót sanitarnych instalacje C.O. opisy pozycji:
- 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,23,25,26 dotyczą podstaw wycen wg KNR-W 2-15;
- 16,17 dotyczą podstaw wycen wg KNR-W 2-19.
Przedmiar określa podstawę wyceny odpowiednio KNR 2-15 i KNR 2-19. Prosimy o korektę przedmiaru.
Odpowiedź:
Wyceny powinny być przyjmowane wg podstaw KNR-W 2-15 i KNR-W 2-19.

9. Przedmiar robót budowlanych –Hala sportowa w pozycji 84 do wyceny przyjąć świetlik czy klapę dymową sterowaną automatycznie – wg. projektu.
Odpowiedź:
Odpowiedź na temat klap oddymiających została udzielona 24.09.2009r i zamieszczona na stronie Zamawiającego.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


Zapytanie do pobraniaZapytanie do pobrania


Zapytanie do pobrania


Nowogród, 28.09.2009r

RG.341/B-1/09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r, Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) w imieniu Gminy Nowogród informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 91 ustawy Pzp pn. „Remont i rozbudowa budynku przedszkola i zmiana sposobu użytkowania części budynku na bibliotekę miejską oraz budowa placu zabaw dla dzieci na terenie obejmującym działki nr 1558/6 i 1559” Zamawiający na podstawie kryterium najniższa cena wybrał ofertę Wykonawcy:

Zakład Rzemieślniczy Remontowo-Budowlany
Andrzej Pasterkiewicz
07-410 Ostrołęka, ul. Zwycięzców 27,

która to uzyskała najwyższą liczbę punktów 100%.
Oferta Wykonawcy z najniższą ceną 1 144 643,73 zł brutto, spełnia wszystkie wymagania stawiane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wpłynęło 7 ofert:
- „BUD-MAR” s.c. Marek Drożęcki, Mariusz Sadłowski 18-300 Zambrów, ul. Bolesława Podedwornego 19, oferta otrzymała 90,53 pkt.
- „KOLBUD” Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 46, oferta otrzymała 94,20 pkt.
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAREX”-Marek Andrzejczyk 07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 37A, oferta otrzymała 94,64 pkt.
- Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CHOJNOWSKI” Jan Chojnowski 18-400 Łomża, ul. Szeroka 4, oferta otrzymała 91 pkt.
- Wojciech Baranowski „ELEKTRO-SILVER” 18-400 Łomża, Konarzyce, ul. Łomżyńska 206, oferta otrzymała 79,81 pkt.
- MAR-TECH Mariusz Chludziński 18-400 Łomża, ul. Wiosenna 39, oferta otrzymała 92,98 pkt. Nie odrzucono oraz nie wykluczono żadnej oferty.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


Nowogród, 28.09.2009r

RG.341/B-2/09

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Dotyczy protestu złożonego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

Na podstawie art. 181 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” został złożony w dniu 25.09.2009r protest ( treść protestu w załączeniu). Wzywam wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


Treśc protestu do pobrania

Gmina Nowogród
18-414 Nowogród
ul. Łomżyńska 41

Nowogród, 24.09.2009r

RG.341/B-2/09

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego pn. „Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

1. W przedmiarze robót nie ujęto: przepustnicy regulacyjnej 250x250 z siłownikiem wg. schematu instalacji NW1 rys. W-05.
Odpowiedź:
Należy do przedmiaru dodać przepustnicę regulacyjną 250x250 z siłownikiem zgodnie ze schematem instalacji NW1 – szt 1.

2. W przedmiarze robót nie ujęto: przepustnicy regulacyjnej dn 250 z siłownikiem szt.2 według schematu instalacji NW1 rys. W-05.
Odpowiedź:
Należy do przedmiaru dodać przepustnicę regulacyjną dn 250 z siłownikiem zgodnie ze schematem instalacji NW1 – szt. 2.

3. Opis techniczny str 7 mówi o izolacji kanałów wewnątrz pomieszczeń wełną 30 mm pod płaszczem z folii aluminiowej. Przedmiarowana ilość poz. 67 – 179, 940 m2 jest niezgodna z ilością kanałów nawiewnych i wyciągowych wewnątrz pomieszczeń.
Odpowiedź:
Należy dokonać obmiaru zgodnie ze stanem faktycznym wg projektu budowlanego.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek
Gmina Nowogród
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród

Nowogród, 24.09.2009r

RG.341/B-2/09

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. „Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela 11 odpowiedzi na pytania Wykonawcy w załączonym skanie: „HALA SPORTOWA ROBOTY BUDOWLANE, ROBOTY ELEKTRYCZNE”

Odpowiedzi:
1.Wg rys. 42 jest 8 szt. okien O1. Przedmiar jest prawidłowy.
2.W przedmiarze należy przy oknach P1A+P1B należy wpisać następujący obmiar (2x4,32+2,76x5,90)x2.
3.Wg rys. 42 górna część drzwi została wykreślona. Przedmiar jest prawidłowy.
4.Przedmiar jest poprawić na (1,01x2,05)x3.
5.Zestawienie stolarki należy rozpatrywać wg rys. 41 i 42. Przedmiar jest prawidłowy.
6.W obmiarze powinny być wstawione 33 szt.
7.Ścianki działowe między łazienkami powinny zostać wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 6 cm. W zakres zadania nie wchodzą systemowe ścianki toalet.
8.Aktualne zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej znajdują się w projekcie technicznym. Dodatkowo zamieszczamy aktualne zestawienia stolarki.
9.Szyba widowni powinna mieć szkło przeźroczyste bezpieczne mocowane systemowo do elementów konstrukcji.
10.Wg badań podłoża gruntowego nie powinna zachodzić konieczność wymiany gruntu. W razie stwierdzenia konieczności wymiany gruntu w trakcie wykonywania robót budowlanych, roboty te powinny zostać zakwalifikowane jako roboty dodatkowe.
11.Należy zastosować baterie kondensatorów BK-95 12/2,5 – tak jak w zestawieniu materiałów podane w przedmiarze.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


Aktualna stolarka


Aktualna stolarka


Aktualna stolarka


Gmina Nowogród
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród

Nowogród, 24.09.2009r

RG.341/B-2/09

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. „Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

1)W związku z ukazaniem się przetargu prosimy o wyjaśnienie przetargowego zakresu robót polegającego na montażu drewnianej posadzki sportowej?
Odpowiedź:
W projekcie typowym hali sportowej zaprojektowano posadzkę systemową na legarach. Nie wskazano producenta ani konkretnego systemu, których jest dużo. Wykonawca powinien złożyć ofertę zgodną z obowiązującymi normami.

2) Prosimy o podanie symboli płyt kanałowych zastosowanych w łączniku oraz jakie jest ich obciążenie?
Odpowiedź:
Płyty kanałowe typ S o obciążeniu charakterystycznym ponad ciężar własny 10 kN/m2.

3) Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zadania wchodzi trybuna składana widoczna na rzucie hali, siedziska na widowni lub inne wyposażenie sportowe ( bramki, kosze itp.), jeśli tak to prosimy o podanie ilości i rodzaju „wyposażenia w sprzęt stały i ruchomy” opisany w pkt III p pkt 3 SIWZ oraz pozycji kosztorysowych, w których należy je ująć?
Odpowiedź:
Wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy (bramki, kosze, piłki, kotary, drabinki itp.), siedziska, trybunę wysuwaną, wyposażenie sal i gabinetów nie było ujęte w przedmiarach ani kosztorysach. Wykonanie w pkt XX SIWZ.

4) Prosimy o wyjaśnienie na ile przystanków jest zaprojektowana platforma V 65 i przez ile kondygnacji ma się poruszać?
Odpowiedź:
Platforma V 65 jest zaprojektowana n a4 przystanki i ma się poruszać na 4 kondygnacjach.

5) czy w zakresie zamówienia należy wycenić nowoprojektowany budynek gospodarczy?
Odpowiedź:
Nie należy wyceniać budynku gospodarczego.

6) Ponieważ przy wycenie robót dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja projektowa, prosimy o odpowiedź czy możemy dokonywać zmian w przedmiarze jeśli uznamy, że ilość albo podstawa wyceny przyjęta w przedmiarach nie odpowiada dokumentacji lub też np. czy możemy dopisywać pozycje gdy uznamy , że nie zostały ujęte w przedmiarach , a wynikają z dokumentacji bez uzgadniania z Zamawiającym?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt III Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca (wraz z kosztami wymaganych uzgodnień i opłat).
Kosztorysy przedłożone przez Wykonawcę nie powinny zawierać pozycji dotyczących budowy instalacji klimatyzacyjnej i kotłowni gazowej, o czym jest mowa w SIWZ. Wszelkie zapisy w dokumentacji przetargowej dotyczące instalacji klimatyzacyjnej i kotłowni gazowej są nieaktualne. Ilość oraz podstawa wyceny w przedmiarach powinna uwzględniać wszystkie niezbędne elementy z wyłączeniem elementów dotyczących instalacji klimatyzacyjnej i kotłowni gazowej.

7) Co kryje się pod ogólnym stwierdzeniem w SIWZ pkt III.1. ppkt 3: „Wyposażenie w sprzęt stały i ruchomy?”
Odpowiedź:
Wyposażenie w sprzęt stały i ruchomy to wyposażenie hali sportowej w sprzęt sportowy (bramki, kosze, piłki, kotary, drabinki itp.), siedziska, trybunę wysuwaną. Nie zostało ono ujęte w przedmiarach ani kosztorysach. Wykonanie w pkt XX SIWZ.

8) W przedmiarze robót nie ujęto zabezpieczenia p.poż w postaci Izolacji CONLIT. Proszę o wyjaśnienie oraz korektę przedmiarów.
Odpowiedź:
Izolacja kanałów wentylacyjnych typ CONLIT nie jest wymagana przy obecnym podziale hali sportowej z łącznikiem na strefy. Kanały wentylacyjne nie będą przechodziły przez strefy pożarowe.

9) Czy klapa oddymiająca jest po stronie instalacji wentylacji czy po stronie budowlanej? Proszę o podanie wymiarów klapy.
Odpowiedź:
Klapy oddymiające zastępuje się wg projektu budowlanego włazami dachowymi o konstrukcji klapowej. Kopuła wykonana z przeźroczystego tworzywa odpornego na działanie czynników atmosferycznych. Wymiary wewnętrzne 80x80 cm.

10) W przedmiarze robót nie ujęto wywietrzników dachowych szt 8 –rzyt dachu. Proszę o podanie średnicy wywietrzników.
Odpowiedź:
Wywietrzniki dachowe zostały błędnie wprowadzone na rysunkach dachu w projekcie typowym.

Burmistrz Nowogrodu

Józef Piątek


Gmina Nowogród
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród

Nowogród, 21.09.2009r

RG.341/B-2/09

W związku ze złożonym w dniu 21 września 2009 r. zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego pn. „Hala widowiskowo – sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie” Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków SIWZ przez Wykonawcę jako 2 podobne zamówienia tj. wykonanie przez Wykonawcę Zespołu Handlowo- Usługowego o wartości 16 287 000,00 zł i kubaturze pow. 43 000m3 oraz budynk

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO