Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
PROW


28.03.2008
Oczyszczalnie z PROW
W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w PROW 2007-2013 mogą być realizowane projekty dotyczące budowy oczyszczalni zagrodowych. Wiele jednak zależy od charakterystyki zabudowy w gminie oraz odpowiedniego uzasadnienia wniosku - czytamy w wyjaśnieniach ministerstwa rolnictwa.


Odpowiedź, której udzielił resort rolnictwa dotyczy możliwości realizacji w gospodarstwach indywidualnych projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Zdaniem MRiRW wszystko zależy od istniejących warunków: „W miejscowościach wiejskich o zwartej zabudowie stosowanie oczyszczalni zagrodowych byłoby nieuzasadnione. Rozwiązanie takie byłoby kosztowniejsze i bardziej kłopotliwe w eksploatacji niż kanalizacja zbiorcza”.

Inaczej wygląda sytuacja przy bardzo rozproszonej zabudowie, a szczególnie w tzw. przysiółkach czy koloniach i pojedynczych gospodarstwach oddalonych od wsi - wówczas jedynym uzasadnionym ekonomicznie rozwiązaniem może być oczyszczalnia zagrodowa – wyjaśnia ministerstwo rolnictwa.

Resort dodaje jednak, że tego typu przedsięwzięcia mogą być realizowane jako inwestycje samorządowe na gruntach prywatnych, pod warunkiem, że gmina uzasadni celowość takiego rozwiązania.

W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW 2007-2013 wspierane będą trzy kategorie projektów:
- w zakresie gospodarki wodno–ściekowej,
- w zakresie tworzenia systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych,
- w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację operacji w jednej gminie, w okresie realizacji PROW 2007-2013, nie może przekroczyć:
- 4 mln zł (projekty wodno–ściekowe),
- 200 tys. zł (projekty w zakresie zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych;
- 3 mln zł (projekty energetyczne).

Poziom pomocy ze środków EFFROW dla całej osi 3 wynosi maksymalnie 75 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Natomiast, co najmniej 25 proc. kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Agencja Restrukturyzacji Modernizacji Rolnictwa
wdraża działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych"
w ramach PROW 2007-2013.

Prezes Agencji ogłosił,
że od 9 listopada rolnicy mogą składać w
Oddziałach Regionalnych ARiMR
wnioski o pomoc finansową w ramach działania
„Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2007-2013.

Wniosek oraz informacje o warunkach
ubiegania się o pomoc finansową w ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl
w linku:Modernizacja gospodarstw rolnych.

tel. 086 215 63 11/12
18-400 Łomża, ul. Nowa 2ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

Działanie 5 PROW
Zalesianie gruntów rolnych


898KB
Działanie 5 PROW
Zalesianie gruntów rolnych

Zalesienia gruntów rolnych
Krok po kroku


799KB
Zalesianie gruntów rolnych
Krok po kroku

Wniosek o przyznanie pomocy na zalesienia

772KB
Wniosek o przyznanie pomocy na zalesieniaFinalizowane są prace związane z przekazaniem samorządom województw procedur wdrożeniowych do pierwszego „samorządowego” działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czyli „Odnowa i rozwój wsi”. "Termin uruchomienia działania uzależniony jest od dokonania oceny przez niezależnego audytora zewnętrznego, któremu Ministerstwo Finansów zleciło przeprowadzenie audytu akredytacyjnego. Z tego względu, MRiRW nie może w chwili obecnej dokładnie określić terminu uruchomienia przedmiotowego działania" - taką nam informację przekazał Dariusz Mamiński, główny specjalista w Biurze Prasowym MRiRW. Według wcześniejszych zapowiedzi resortu rolnictwa działanie miało wystartować na początku II kwartału br.
6 marca br. do Dziennika Ustaw trafiło rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dn. 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Dokument wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli już 20 marca.
Na stronie internetowej ministerstwa, w zakładce „PROW 2007-2013 – Działania samorządowe” zamieszczono także inne ważne dokumenty, m.in.: wzory wniosków o dofinansowanie operacji, załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania (tzw. zestawienie rzeczowo-finansowo), instrukcje do Planu Odnowy Miejscowości, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Rozporządzenie
Wniosek dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
Załącznik do wniosku dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
Czytaj także:Na początek odnowa wsi
Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO