Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Ochrona środowiska
OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia i zbieraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Nowogród, 28 listopada 2013 r.OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu w Nowogrodzie na działkach ewidencyjnych nr 249/3 i 249/7 punktu zbierania odpadów i instalacji do odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.


Nowogród, 14 czerwca 2013 r.OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania

Zawiadamiam że w dniu 14 czerwca 2013 r. wydane zostało postanowienie RRG.6220.03.2013 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu sześciu siłowni wiatrowych o zainstalowanej mocy jednostkowej do 3,1 MW, o wieżach tubularnych o maksymalnej wysokości do 200 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Nowogród na działkach 330, 638/10, 657, 658, 342/2, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko..


Nowogród, 08 maja 2013 r.OBWIESZCZENIE

w dniu 8 maja 2013 r. wydane zostało postanowienie RRG.6220.03.2013 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie zespołu sześciu siłowni wiatrowych o zainstalowanej mocy jednostkowej do 3,1 MW, o wieżach tubularnych o maksymalnej wysokości do 200 m wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Nowogród na działkach 330, 638/10, 657, 658, 342/2.Nowogród, 8 marca 2013 r.INFORMACJA


Burmistrz Nowogrodu informuje że w dniu 07 marca 2013 r., na wniosek SIGMA-WOLTAIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 6 lok. 202, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej z wolnostojących modułów fotowoltaicznych o mocy 1,30 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym 15 kV i ogrodzeniem terenu w miejscowości Mątwica na działce o nr ewid. 1504, gm. Nowogród – obszar wiejski, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.
Nowogród, 8 marca 2013 r.INFORMACJA


Burmistrz Nowogrodu informuje że w dniu 07 marca 2013 r., na wniosek SIGMA-WOLTAIKA Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Jana Sawy 6 lok. 202, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni słonecznej z wolnostojących modułów fotowoltaicznych o mocy 0,65 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym 15 kV i ogrodzeniem terenu w miejscowości Nowogród na działce o nr ewid. 393, gm. Nowogród – miasto, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.


BURMISTRZ NOWOGRODU

Nowogród, 28 lutego 2013 r.

RRG.6220.06.2012

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 28 lutego 2013 r. zostało wydane postanowienie RRG.6220.06.2012 o sprostowaniu omyłki w decyzji Burmistrza Nowogrodu RG.6220.06.2012 z dnia 3.12.2012 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, woj. podlaskie, pow. łomżyński”, poprzez dodanie w sentencji decyzji w wierszu 5 w obrębie Serwatki działki nr 1122.

 

Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Burmistrz

inż. Józef Piątek

 

Otrzymują:

  1. RZGW w Warszawie, Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego,
     Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku
  1. Tablica ogłoszeń oraz BIP i strona internetowa UM w Nowogrodzie
  2. Wójt Gminy Zbójna

a/a.Nowogród, 3 grudnia 2012 r.OBWIESZCZENIE


w dniu 3 grudnia 2012 roku, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Nowogród dz. nr ew. 11/12, 11/13, 11/14 obręb Ptaki; dz. nr ew. 120/11, 122, 123, 124, 125, 126 obręb Baliki; dz. nr ew. 60, 175, 177, 178/1, 179, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 1112, 4105 obręb Serwatki; gm. Zbójna dz. nr ew. 877, 878, 933 obręb Dobry Las; dz. nr ew. 102, 113, 116 obręb Jurki.Nowogród, 05 listopada 2012 r.OBWIESZCZENIE


w dniu 05 listopada 2012 r. została wydana zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród - Jankowo -Sulimy - Chmielewo - Grądy - Grzymały Nowogrodzkie - do drogi wojewódzkiej 645”.Nowogród, 30 października 2012 r.OBWIESZCZENIE


o wydaniu postanowienia i zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.Nowogród, 18 października 2012 r.INFORMACJA


W dniu 18 października 2012 r., - na wniosek Pana Mariusza Goska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU „MARGO”, Mariusz Gosk, Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża - została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „MĄTWICA 6” na działkach gruntowych o nr ew. 1177, 1178, 1179/1, 1181/1, 1181/2, 1182, 1205, 1206, 1207, 1208 i 1209 obrębu geodezyjnego Mątwica, gmina Nowogród, powiat łomżyński, województwo podlaskie”.


BURMISTRZ NOWOGRODU

Nowogród, 17 października 2012 r.

RRG.6220.08.2012

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia i zebraniu materiału dowodowego

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 zawiadamiam

 1) że w dniu 17 października 2012 r. zostało wydane postanowienie RRG.6220.08.2012 Burmistrza Nowogrodu nie nakładające obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród – Jankowo –Sulimy – Chmielewo – Grądy – Grzymały Nowogrodzkie – do drogi wojewódzkiej 645”.

Na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.

 2) oraz że organ prowadzący postępowanie zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji państwowej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej, pokój 11, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski.

  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  

Burmistrz

inż. Józef Piątek

 

Otrzymują:

  1. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
  2. Tablica ogłoszeń oraz strona internetowa UM w Nowogrodzie
  3. a/a.Nowogród, 8 października 2012 r.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania


Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród – Jankowo –Sulimy – Chmielewo – Grądy – Grzymały Nowogrodzkie – do drogi wojewódzkiej 645”.


Nowogród, 5 października 2012 r.OBWIESZCZENIE


W dniu 26.09.2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zabudowie przeciwerozyjnej i udrożnieniu koryta rzeki Pisy, woj. podlaskie, pow. łomżyński, gm. Nowogród dz. nr ew. 11/12, 11/13, 11/14 obręb Ptaki; dz. nr ew. 120/11, 122, 123, 124, 125, 126 obręb Baliki; dz. nr ew. 60, 175, 177, 178/1, 179, 202/1, 202/2, 203, 204/1, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 1112, 4105 obręb Serwatki; gm. Zbójna dz. nr ew. 877, 878, 933 obręb Dobry Las; dz. nr ew. 102, 113, 116 obręb Jurki.


Nowogród, 25 września 2012 r.OBWIESZCZENIE


w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - ”Budowa stacji demontażu pojazdów samochodowych oraz sprzętu gospodarstwa domowego, stacji diagnostycznej, skupu złomu z częścią mieszkalną, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 489/1 w Nowogrodzie, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie”.

Nowogród, 25 września 2012 r.INFORMACJA


o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „MĄTWICA 5” na obszarze wydzielonym z działek o numerach 927, 928, 929, obręb Mątwica, gmina Nowogród”.

Nowogród, dnia 6 czerwca 2012r.OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na na rozbudowie obory o pomieszczenie obory o obsadzie do 97,0 DJP na mieszanych stanowiskach w zabudowie zagrodowej, zlokalizowanej na dz. nr 96 we wsi Szablak 18, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania z udziałem społeczeństwa oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoD E C Y Z J A
z dnia 04.08.2010r.

Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi gminnej Nr 105831B Mątwica - Szablak w km 0+658 - 3+130,90 wraz zbudową przepustu na rz.Struga Lepacka oraz przebudowa drogi gminnej Nr 10832B Grzymały - Mątwica w km 0+000 - 2+171, gm.Nowogród, pow. łomżyński".OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODU
z dnia 22.04.2010r.

Burmistrz Nowogrodu zawiadamia że na wniosek Inwesora - Gmina Nowogród, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród zostalo wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej, ulicy Sikorskiego w Nowogrodzie, gm. Nowogród, pow. łomżyński".
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODU
z dnia 19.04.2010r.

Burmistrz Nowogrodu informuje że w dniu 19 kwietnia 2010 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród - Jankowo - Sulimy - Chmielewo - Grądy - Grzymały Nowogrodzkie - do drogi wojewódzkiej 645 i przebudowie skrzyżowania w miejscowości Chmielewo z drogą wojewódzką i drogą na działce gminnej nr 497/2.
D E C Y Z J A
z dnia 19.04.2010r.

Stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1909B Nowogród - Jankowo –Sulimy - Chmielewo - Grądy - Grzymały Nowogrodzkie - do drogi wojewódzkiej 645 i przebudowie skrzyżowania w miejscowości Chmielewo z drogą wojewódzką i drogą na działce gminnej nr 497/2D E C Y Z J A
z dnia 30.10.2008r.

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo-Grądy-Sławiec w km 0+0,50 – 4+490,90” na działkach o nr ewidencyjnych: -Chmielewo- 495, 497, 496, 497/1, 499, 285, 271, 270, 269, 267, 266, 265, 264, 505, 263, 262, 261, 248; - Grądy- 367, 368/2, 371/3, 371/1, 378/1, 367, 378/3, 164, 154, 152; -Sławiec- 1093, 1183, Gm. NowogródD E C Y Z J A
z dnia 30.10.2008r.

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 105831B- (Mątwica-Szablak) i drogi gminnej nr 105832B- (Grzymały-Mątwica)” - odcinek I- droga nr 105832B- Grzymały-Mątwica od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+0,681,95- odcinek II- droga nr 105831B- Mątwica-Szablak od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+658,00" na działkach o nr ewidencyjnych: 1362, 1434/1, 1434/2, 759, 343 położonych w miejscowości Mątwica, gm. NowogródD E C Y Z J A
z dnia 30.10.2008r.

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa układu komunikacyjnego - osiedle domów jednorodzinnych w Nowogrodzie: ul. Przeskok, ul. Tońskiego, ul.Mickiewicza, ul. 550-lecia, ul. bez nazwy" na działkach o nr ewidencyjnych: 1542, 1541, 1876, 1867, 1866/2, 1096/5, 1094/3, 1868/6, 1540, 1513 położonych w miejscowości Nowogród, gm. NowogródD E C Y Z J A
z dnia 24.10.2008r.

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ubezpieczenia dwóch odcinków erodowanego lewego brzegu Pisy w km 3+000- 4+000 w rejonie miejscowości Baliki i Ptaki, Gm. NowogródPostanowienie
z dnia 30.09.2008r.

„Przebudowa drogi gminnej- odcinek I- droga nr 105832B- Grzymały-Mątwiea od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+681,95- odcinek II- droga nr 10583IB- Mątwica- Szablak od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+658,00"Postanowienie
z dnia 30.09.2008r.

Przebudowa układu komunikacyjnego - osiedle domów jednorodzinnych w Nowogrodzie: ul. Przeskok, ul. Tońskiego, ul.Mickiewicza, ul. 550-lecia, ul. bez nazwy": realizowanego przez Gminę Nowogród, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród Przebudowa układu komunikacyjnego - osiedle domów jednorodzinnych w Nowogrodzie: ul. Przeskok, ul. Tońskiego, ul.Mickiewicza, ul. 550-lecia, ul. bez nazwy": realizowanego przez Gminę Nowogród, ul. Łomżyńska 41, 18-414 NowogródPostanowienie
z dnia 30.09.2008r.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo - Grądy - Sławiec w km 0+050 - 4+490,90Zawiadomienie
o wszczeciu postępowania

z dnia 19.09.2008r.

Przebudowa drogi gminnej w gminie Nowogród- odcinek I- droga nr 105832BGrzymały- Mątwica- od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+681,95- odcinek IIdroga nr 10583IB- Mątwica- Szablak- od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+658,00Zawiadomienie
o wszczeciu postępowania
o wszczeciu postępowania

z dnia 19.09.2008r.

Przebudowa układu komunikacyjnego- osiedle domów jednorodzinnych w Nowogrodzie: ul. Przeskok, ul. Tońskiego, ul. Mickiewicza, ul. 550- lecia, ul. bez nazwyZawiadomienie
o wszczeciu postępowania

z dnia 19.09.2008r.

przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo - Grądy - Sławiec w km 0+050 - 4+490,90D E C Y Z J A
z dnia 17.09.2008r.

w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ulic Przeskok, Tońskiego, Mickiewicza, 550-lecia na osiedlu Skarpa w Nowogrodzie. Ulica Przeskok - o długości 150 m od skrzyżowania z ulicą Poległych do skrzyżowania z ulicą Stacha Konwy, - ulica Tońskiego - o długości 465m od granicy z działką o nr ewid. 1093 do skrzyżowania z ulicą Przeskok, - ulica 550-lecia - o długości 140 m od skrzyżowania z ulicą Tońskiego do skrzyżowania z ulicą Poległych, - ulica Mickiewicza - o długości 62 m od skrzyżowania z ulicą Tońskiego do granicy z działkami o nr ewid, 1100 i 1101D E C Y Z J A
z dnia 17.09.2008r.

w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej w gminie Nowogród-odcinek I- droga nr 105832B- Grzymały- Mątwica- od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+672,50- odcinek II- droga nr 10583IB- Mątwica- Szablak- od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+657,50OBWIESZCZENIE
z dnia 03.09.2008r.

w sprawie uchylenia decyzji znak: B.P.7624-P/1/05 z dnia 18.11.2005 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: przebudowa drogi powiatowej nr 1909B Chmielewo -Grądy - Sławiec w km 0+050 - 4+490,90OBWIESZCZENIE
z dnia 03.09.2008r.

postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji znak: B.P.7624-P/6/07 z dnia 20.12.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „przebudowa ulic Przeskok, Tońskiego, Mickiewicza, 550-lecia na osiedlu Skarpa w Nowogrodzie: - ulica Przeskok - o długości 150 m od skrzyżowania z ulicą Poległych do skrzyżowania z ulicą Stacha Konwy, - ulica Tońskiego - o długości 465m od granicy z działką o nr ewid. 1093 do skrzyżowania z ulicą Przeskok, - ulica 550-lecia - o długości 140 m od skrzyżowania z ulicą Tońskiego do skrzyżowania z ulicą Poległych, - ulica Mickiewicza - o długości 62 m od skrzyżowania z ulicą Tońskiego do granicy z działkami o nr ewid. 1100 i 1101"OBWIESZCZENIE
z dnia 03.09.2008r.

postępowanie administracyjne w sprawie uchylenia decyzji znak: B.P.7624-P/3/08 z dnia 24.04.2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „przebudowa drogi gminnej w gminie Nowogród- odcinek I- droga nr 105832B- Grzymały- Mątwica od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+672,50- odcinek II- droga nr 105831BMątwica- Szablak od km roboczego 0+000 do km roboczego 0+657,50"

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO