Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Kapitał Ludzki


Nowogród, dn. 31.12.2014 r.

Działania w projekcie
„Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie od stycznia 2014 r. realizował projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” współfinansowany ze środków który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.
W projekcie uczestniczyło 18 osób.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

 

Zgodnie z harmonogramem projektu w IV kwartale 2014r. zrealizowano działania:

 

- 20 października 2014r. odbyły się zajęcia grupowe z radcą prawnym w formie pogadanek i dyskusji w wymiarze 5 godzin. Uczestnicy zapoznali się z tematyką związaną ze spiralą zadłużenia oraz analizowali przepisy prawne w tym zakresie.

 

- 29 października 2014r. zakończył się egzaminem kurs „Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej” w wymiarze 138 godzin, w którym uczestniczyło 13 osób.

 

W ramach aktywnej integracji odbyło się 20 godzin Warsztatów zaradnej gospodyni:

 

- 28 października 2014 r.– 5 godzin – panie uczyły się szydełkowania, każda z nich wykonała samodzielnie szalik z włóczki;

- 14 listopada 2014 r.– 5 godzin – panie wykonywały ozdoby bożonarodzeniowe. Podczas zajęć  panie poznały różne techniki ozdabiania styropianowych modeli np. kolorowymi cekinami, bibułą, koralikami i wiele jeszcze innymi. Zajęcia te sprawiły dużą radość gdyż panie mogły wykazać się  pomysłowością  i umiejętnościami plastycznymi. Wszystkie powstałe w czasie zajęć stroiki stanowiły ozdobę świąteczną w mieszkaniu każdej z pań.

- 25 listopada 2014 r.– 5 godzin – panie haftowały serwetki, przy czym nabywały umiejętności w hafcie, wykazały dużą cierpliwość i dokładność w swoich pracach.

- 11 grudnia 2014 r. –5 godzin zajęć kulinarnych podczas których panie przygotowywały wybrane przez siebie potrawy, wymieniały  się doświadczeniami i umiejętnościami kulinarnymi. Spotkanie to zakończyło się degustacją wspólnie przygotowanych smakołyków.

- 16 grudnia 2014 r. – odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca VI edycję projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”.

 

                                                                                     Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                        w Nowogrodzie

                                                                                                      Barbara Kuczyńska


Nowogród, dn. 16.12.2014 r.

W dniu 16 grudnia 2014 r. w Nowogrodzie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie VI edycji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Wszyscy zostali przywitani przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Barbarę Kuczyńską. Kierownik podsumowała osiągnięte rezultaty w projekcie, którego celem  było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z założeniami projekt skierowany był do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo i korzystających z pomocy ośrodka.

W projekcie wzięło udział 18 osób (14 kobiet i 4 mężczyzn) z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne.


W ramach aktywnej integracji realizowano następujące działania:

- zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym po 1 godzinie;

- zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 8 godzin;

- zajęcia z podnoszenia kompetencji życiowych – „Warsztaty zaradnej gospodyni” – 25 godzin;

- zajęcia z terapeutą uzależnień – 4 godziny;

- zajęcia z radcą prawnym – 25 godzin;

 

oraz ukończyli kursy:
1. „Prawo jazdy kat. B”– 60 godz. – 10 osób

2. „Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej” – 138 godz. – 13 osób


Ponadto w ramach wkładu własnego osoby, z którymi były podpisane kontrakty socjalne otrzymały pomoc finansową w formie zasiłków celowych.
           Wszyscy  ukończyli kursy, następnie wręczono zaświadczenia z zakończenia udziału w projekcie i kursów. Na pamiątkę wykonano kilka wspólnych fotografii uczestników projektu oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

 Jeszcze raz wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte umiejętności będą procentowały w przyszłości, w znacznym stopniu wpłyną  na poprawę sytuacji życiowej.

 

>> ZDJĘCIA <<Nowogród, dnia 10.12.2014 r.

 

Gmina Nowogród/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie realizując projekt systemowy pt.Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 zaprasza na konferencję podsumowującą VI edycję projektu, która odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41.

Podczas konferencji zostaną wręczone zaświadczenia o ukończeniu projektu.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogrodzie

Barbara Kuczyńska


Nowogród, dn. 01.10.2014 r.

 

Działania w projekcie
„Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie od stycznia 2014 r. realizuje projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” współfinansowany ze środków który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.
W projekcie uczestniczy 18 osób.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

 

Zgodnie z harmonogramem projektu w III kwartale 2014r. zrealizowano działania:

 

- 22 lipca 2014r. odbyły się grupowe zajęcia z terapeutą uzależnień w wymiarze 4 godzin.
Na zajęciach uczestnicy zapoznali się z przyczynami powstawania uzależnień, objawami oraz  ze skutkami uzależnień chemicznych i nie chemicznych w różnych obszarach życia społecznego, zdrowotnego w aspekcie prawnym i ekonomicznym.

Poznali formy i sposoby leczenia uzależnień oraz miejsca gdzie można znaleźć pomoc.

 

- w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2014r. odbyły się 4 spotkania grupowe z radcą prawnym w formie pogadanek i dyskusji w wymiarze 20 godzin. Uczestnicy zapoznali się z tematyką z zakresu podstaw prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego. Obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika.

 

- od 28 sierpnia 2014r. realizowany jest kurs „Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej” cały kurs wynosi 138 godzin. W trzecim kwartale 2014r. zrealizowano 66 godzin kursu, uczestniczy w nim 13 osób.

 

                                                                           Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                             w Nowogrodzie

                                                                                          Barbara Kuczyńska

Nowogród, 03.07.2014 r.

Działania w projekcie
„Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie od stycznia 2014 r. realizuje projekt „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” współfinansowany ze środków UE. W projekcie uczestniczy 18 osób.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Organizując szkolenia zawodowe kierowano się diagnozą potrzeb wynikającą z konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem uwzględniając przy tym predyspozycje, stan zdrowia oraz zgłaszane oczekiwania od naszych uczestników.

Zgodnie z harmonogramem projektu w I półroczu 2014r. zrealizowano działania:

- w marcu i kwietniu 2014 r. odbyły się indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem w wymiarze 36 godzin.

- 9 kwietnia 2014 r. odbył się 1 moduł „Warsztatów Zaradnej Gospodyni” w wymiarze 5 godzin. Panie na zajęciach zapoznały się z tradycją i sposobem wykonywania palm i ozdób wielkanocnych. Każda z pań pod okiem prowadzących samodzielnie wykonała tradycyjne stroiki wielkanocne ozdobione kolorowymi kwiatami z bibuły. (zdjęcia zał. nr1)

- 30 maja i 13 czerwca 2014 r. odbyły się zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 8 godzin „Zaplanowanie ścieżki kariery zawodowej” z doradcą zawodowym.

Na zajęciach uczestnicy zapoznali się z metodami i technikami aktywnego poszukiwania pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (list motywacyjny, życiorys zawodowy) oraz przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej.

- w maju i czerwcu 2014 realizowany był kurs „Prawo jazdy kat. B” część teoretyczna w wymiarze 30 godzin. Następnie ustalane były indywidualne zajęcia praktyczne czyli nauka jazdy. W kursie uczestniczyło 10 osób. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego beneficjenci będą zdawać egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Łomży.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogrodzie

Barbara Kuczyńska

Nowogród, dnia 21.03.2014r.

W dniu 21 marca 2014r. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie odbyła się konferencja informacyjno-promocyjna poświęcona realizacji VI edycji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”.

            Głównym założeniem konferencji było przedstawienie uczestnikom wszystkich działań projektowych oraz promocja Projektu i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na spotkaniu istotną częścią było przedstawienie sposobów realizacji aktywnej integracji. Zaplanowane działania zwiększą szansę zatrudnienia,  wyrównają deficyt wynikający z braku dostępu do określonych dóbr i usług, braku kwalifikacji czy też innych czynników ograniczających udział zarówno w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Projekt skierowany jest ogółem do 16 osób zamieszkujących na terenie Gminy Nowogród, długotrwale bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie, korzystają z pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie ich do zdobywania wykształcenia oraz dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

 

Cele szczegółowe przedstawiają się następująco:
 

Ø  zwiększenie wiary we własne siły i motywacji do działania;

Ø  zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy;

Ø  poprawa sytuacji dochodowej uczestników projektu;

Ø  upowszechnianie form aktywnej integracji i pracy socjalnej;

 

W ramach aktywnej integracji zaplanowane zostały następujące działania:

 

Ø  podpisanie kontraktów socjalnych ze wszystkimi uczestnikami;

Ø  zorganizowanie kursów: „ Prawo jazdy kat. B”, „Mała księgowość połączona z obsługa kasy fiskalnej”

Ø  zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym;

Ø  zajęcia grupowe z doradcą zawodowym;

Ø  zajęcia z podnoszenia kompetencji życiowych - „Warsztaty zaradnej gospodyni”

Ø  zajęcia z terapeutą uzależnień;

Ø  zajęcia z radcą prawnym;

Ø  wsparcie finansowe  dla uczestników projektu;

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wierzymy, że wszystkie działania zaplanowane w projekcie spełnią oczekiwania uczestników a tym samym ułatwią znalezienie pracy i efektywny rozwój zawodowy. Jesteśmy wdzięczni za tak liczne przybycie na konferencję i tak ogromne zainteresowanie założeniami tegorocznego projektu pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”.

 

>> ZDJĘCIA <<

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogrodzie

Barbara Kuczyńska

       Nowogród, dnia 17.03.2014 r.


Gmina Nowogród/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza osoby zainteresowane na konferencję informacyjno - promocyjną rozpoczynającą realizację projeku pt.Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”
 

W dniu 21 marca 2014 r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie odbędzie się konferencja rozpoczynająca realizację projektu systemowego  pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród realizowany po raz szósty  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w ramach PO KL, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Celem konferencji będzie zapoznanie wszystkich z tematyką tegorocznych działań projektowych, a także przedstawienie sposobów realizacji aktywnej integracji.


Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Kuczyńska
Nowogród dn. 13.03.2014 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że w wyniku otwartego naboru z dnia 27.02.2014 r. na stanowisko psychologa, doradcy zawodowego oraz  osoby do  przeprowadzenia warsztatów zaradnej gospodyni dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” wybrano następujące osoby:

DORADCA ZAWODOWY - Pan Jarosław Szymołon

PSYCHOLOG - Pani Renata Szymańska

OSOBA DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW ZARADNEJ GOSPODYNI
- Pani Lilia Barbara Estkowska
- Pani Joanna Ulatowska

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Barbara Kuczyńska  
                                                                     
Nowogród, dn. 27.02.2014 r.

   

W związku z realizacją projektu systemowego „Aktywacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
ogłasza nabór na następujące stanowiska:

PSYCHOLOG - 1 osoba
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 
Wymagania:
- ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia;

- doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć z osobami dorosłymi w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności społecznych;
- otwartość i komunikatywność;
- dyspozycyjność. 
Zakres wymaganych czynności:
- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 16 uczestników projektu w (wymiarze – 16  godzin);
-
opracowanie dla 16 uczestników projektu wspólnie z doradcą zawodowym diagnozy potrzeb

- przygotowanie i prowadzenie zajęć w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności społecznych;
- przygotowanie materiałów z w/w zakresu tematycznego dla uczestników projektu;
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).

DORADCA ZAWODOWY – 1 osoba
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie 
Wymagania:  
- ukończone wykształcenie wyższe,
- posiadanie licencji doradcy zawodowego lub ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego,
- znajomość lokalnego rynku pracy,
- doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakres wykonywanych czynności:
- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji dla 16 uczestników projektu w (wymiarze 16 godzin);
-
opracowanie dla 16 uczestników projektu wspólnie z doradcą zawodowym diagnozy potrzeb
- udzielanie porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności: udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy możliwościach kształcenia i szkolenia oraz metodach poszukiwania zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy;

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).

 

OSOBA DO PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW ZARADNEJ GOSPODYNI

 

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, (w wymiarze 25 godzin);
Wymagania: doświadczenie, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów; dyspozycyjność

Zakres podstawowych obowiązków: przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów praktycznych (w wymiarze 25 godzin) dla 16 osób z zakresu:
szydełkowania, haftu – 5 godz., kwiatów z bibuły, filcu - 10 godz., ozdób okolicznościowych – 5 godz., zajęć kulinarnych – 5 godz.

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych i inne).

 

Wypełniony formularz OFERTA - według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego, aplikacje (CV) prosimy przesyłać do dnia 12 marca 2014 r. w formie elektronicznej na adres:opsnowogrod@wp.pl osobiście lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród.

 

>> FORMULARZ OFERTY <<Nowogród, dn. 18.02.2014 r.

 

Informacja o zakończeniu naboru uczestników do projektu

„Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że dnia 15.02.2014r. zakończył nabór uczestników do projektu systemowego POKL „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada aktywizację zawodową oraz podniesienie kompetencji społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Nowogród.

Informacje o rekrutacji do projektu były dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogród w dziale: Aktualności – Kapitał Ludzki.  

Ponadto pracownicy socjalni przeprowadzali indywidualne rozmowy z osobami zgłaszającymi chęć uczestnictwa w projekcie.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 16 osób.
Podstawą uczestnictwa w projekcie jest spełnienie wymogów formalnych określonych

w Regulaminie naboru i uczestnictwa do projektu „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” na 2014 rok.Nowogród dn. 02.01.2014 r. 

NABÓR DO PROJEKTU NA 2014 ROK

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ogłasza nabór uczestników do VI edycji projektu Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogródw 2014 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uczestnicy projektu muszą spełniać niżej wymienione wymagania :
1)      zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Nowogród,
2)      korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
3)      zarejestrowani są w PUP jako osoby bezrobotne, lub są osobami nieaktywnymi zawodowo lub są rolnikami,
4)      zagrożeni są wykluczeniem społecznym,
5)      są w wieku aktywności zawodowej.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

Nabór uczestników będzie trwał od 02.01.2014 do 15.02.2014 r. 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie i spełniających powyższe kryteria zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (86) 217-55-61 
Nowogród, dn. 13.12.2013 r.

W dniu 12 grudnia 2013 r. w Nowogrodzie odbyło się uroczyste zakończenie i podsumowanie V edycji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście. Wszyscy zostali przywitani przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Barbarę Kuczyńską. Kierownik podsumowała osiągnięte rezultaty w projekcie, którego celem było zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób biorących udział w projekcie oraz motywowanie do zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Zgodnie z założeniami projekt skierowany był do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych nieaktywnych zawodowo i korzystających z pomocy ośrodka.0


W projekcie wzięło udział 23 osoby (kobiety) z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne.


W ramach aktywnej integracji realizowano następujące działania:

- zajęcia indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym po 1 godzinie;

- zajęcia grupowe z doradcą zawodowym – 4 godziny;

- zajęcia z podnoszenia kompetencji życiowych – „Warsztaty zaradnej gospodyni” – 25 godzin;

- zajęcia z terapeutą uzależnień – 4 godziny;

- zajęcia z radcą prawnym – 10 godzin;

- praktyki zawodowe - 4 osoby x 1 miesiąc;

oraz ukończyli kursy:
1. „Prawo jazdy kat. B”– 60 godz. – 13 osób

2.”Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej” – 138 godz. – 18 osób

3.”Opiekun osób starszych” ”– 60 godz. – 13 osób


Ponadto w ramach wkładu własnego osoby, z którymi były podpisane kontrakty socjalne otrzymały pomoc finansową w formie zasiłków celowych.
Wszystkie Panie ukończyły kursy, następnie wręczono zaświadczenia z zakończenia udziału w projekcie i kursów. Na pamiątkę wykonano kilka wspólnych fotografii uczestników projektu oraz kadry zaangażowanej w realizację projektu. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

Jeszcze raz wszystkim uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte umiejętności będą procentowały w przyszłości, w znacznym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji życiowej.

 

>> ZDJĘCIA <<Nowogród, dn. 14.05.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERNICZYCH

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym z dnia 26.04.2013 r. polegającym na dostawie fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby realizacji projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”

>> PROTOKÓŁ <<

Nowogród dn. 29.04.2013 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że w wyniku otwartego naboru na stanowisko psychologa, doradcy zawodowego oraz osoby do przeprowadzenia warsztatów zaradnej gospodyni dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno –zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 15.04.2013 r. następujące osoby złożyły oferty na stanowisko:

DORADCA ZAWODOWY - 1 oferta - Pani Małgorzata Dubowik

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - 1 oferta - Pani Renata Szymańska

RADCA PRAWNY -
1 oferta - Pani Monika Duchnowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Powyższe oferty zostały pozytywnie zaakceptowane.
Kandydaci wykazali się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi a także bogatym doświadczeniem zawodowym w pracy z osobami niepracującymi i poszukującymi pracy
w zakresie prowadzenia szkoleń w ramach projektu systemowego.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Kuczyńska
Nowogród, dnia 26.04.2013r.Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i papierniczych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych.

Opis przedmiotów zamówienia :

L.p.

Nazwa artykułu

j.m.

ilość

1

Toner HP Laser Jet 1150 – czarny (zamiennik)

szt.

1

2

Toner HP Laser Jet M 1120 n MFP – czarny (zamiennik)

szt.

1

3

Toner HP Laser Jet 1200 – czarny (zamiennik)

szt.

1

4

Toner HP Color Laser Jet CP 1215 – czarny (zamiennik)

szt.

1

5

Toner KYOCERA KM 1650 – czarny

szt.

1

6

Koszulka A4 Esselte krystaliczna 55 mic.

op. (100 szt.)

1

7

Koszulka A4 z klapką z boku

op. (25 szt.)

1

8

Papier do drukarki SPEED 80

ryza