Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Zamówienia publiczne - M-GOK


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na rozbiórkę budynku Izby Pamięci Narodowej w Nowogrodzie
przy ul. 1-go Maja 2, dz. nr 1443 w zamian za pozyskany materiał z rozbiórki.


Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w imieniu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego, pn. „Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną”, wpłynęły 2 oferty. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający na podstawie kryterium cena – 90% oraz okres gwarancji i rękojmi – 10%, wybrał ofertę Wykonawcy
  

Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną”
  

Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Nowogród: Przebudowa obiektu administracyjnego na bibliotekę gminną

Numer ogłoszenia: 157603 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
 
Nowogród, 12.05.2015r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Termomodernizacja budynków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie”


Nowogród, 21.03.2013r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
o wartości poniżej wyrażonej w zł równowartości kwoty 14 000 euro

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego CCTV w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie.

Opis przedmiotów zamówienia:
1. Rejestrator cyfrowy APER PDR-(4 wejścia, zapis do 100 kl/s, LAN, H.264).
2. Dysk twardy HDD 1 TB SATA I. szt. 1
3. Kamera KPC 132 zp 650 linii, wew. szt. 1
4. Kamera DVS-420IR-T, 3,5-8mm szt. 1
5. Kamera KPC 139ZCP IR 520 linii, zew szt. 1
6. Monitor lub telewizor – istniejący.
7. Zasilacz AWZ 255 PULSAR.
8. Materiały instalacyjne.
9. Robocizna.


Oferty proszę składać do dnia 14.04.2012r. do godz. 14:00 listownie lub w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród; bądź na adres e-mail: glos.nowogrodzki@poczta.fm (decyduje data wpływu).


Kliknij w celu pobrania formularza
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zaprasza do składania ofert na sporządzanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu, częściowej przebudowy i termomodernizacji budynku M-GOK położonego w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13.

Zakres dokumentacji obejmie:
- projekt termomodernizacji budynku, częściowej przebudowy elewacji zewnętrznej oraz instalacji wewnętrznych,
- projekt akustyczny sali widowiskowej,
- audyt termomodernizacyjny (energetyczny),
- ekspertyza wytrzymałości stropu nad salą widowiskową.

Dokumentacja powinna być wykonana do końca roku 2010.

Oferty na załączonym formularzu ofertowym należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród listownie lub osobiście do dnia 20.08.2010r.

=> Formularz ofertowy


=> Fotografia 1


=> Fotografia 2


=> Fotografia 3

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO