Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Zamówienia publiczne OPS

Nowogród dn. 19.05.2014 r.
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KADRY DYDAKTYCZNEJ

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że w wyniku otwartego naboru z dnia 05.05.2014 r. na stanowisko terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego oraz  radcy prawnego dla potrzeb realizacji projektu systemowego pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Nowogród” wybrano następujące osoby:

DORADCA ZAWODOWY - Pani Anna Siedlanowska

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ - Pani Renata Szymańska

RADCA PRAWNY - Europejskie Centrum Szkoleniowo-Doradcze – Pani Monika Duchnowska

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

Barbara KuczyńskaNowogród, dn. 19.05.2014 r. 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ  ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 05.05.2014 R. NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE  KURSÓW

1.    Nazwa i adres zamawiającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

2.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

3.    Informacja  o wyniku wyboru oferty
Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie.

W związku z zapytaniem ofertowym  z dnia 05.05.2014 r. na zorganizowanie kursów wpłynęły oferty:

 „Prawo jazdy kat. B”

      1.  Centrum Szkolenia Kierowców Adam Sobiech, Pl. Kościuszki 1, 18-400 Łomża

      2. Ośrodek Szkolenia Kierowców Aldona Dąbkowska, ul. Strzelców Kurpiowskich 6,

          18- 414 Nowogród.

 

 „Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej”

  1. Centrum Informatyki „ZETO” S.A., UL. Skorupka 9, 15-048 Białystok

  2. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża

  3. Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża

  4. Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Handlowa 6G, 15-399 Białystok

  5. Ośrodek Szkolenia Kierowców Aldona Dąbkowska, ul. Strzelców Kurpiowskich 6, 18-414 Nowogród

 

W wyniku zakończenia procedury, zgodnie z protokołem z dnia 19 maja 2014 roku, wybrane zostały oferty złożone przez:

 

1. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu „Prawo jazdy kat. B”

 Centrum Szkolenia Kierowców Adam Sobiech, Pl. Kościuszki 1, 18-400 Łomża

2. Na zorganizowanie i przeprowadzenie  kursu „Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej”

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, ul. Wojska Polskiego 113, 18-402 Łomża

 

4. Uzasadnienie dokonanego projektu

W/w oferty spełniają wymagania niezbędne określone w zapytaniu. Pod względem cenowym są  najkorzystniejsze.
 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie
Barbara Kuczyńska

Nowogród, dnia 05.05.2014 r.

 

W związku z realizacją Projektu Systemowego
„Aktywacja społeczno - zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”

 

I. KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODZIE OGŁASZA NABÓR NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:
 

DORADCA ZAWODOWY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, (w wymiarze 8 godzin)
Wymagania:  wykształcenie wyższe, posiadanie licencji doradcy zawodowego lub ukończenie studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego, znajomość lokalnego rynku pracy,
doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zakres wykonywanych czynności:  przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 18 osób;
- udzielanie porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, a w szczególności: udzielaniu niezbędnych informacji o zawodach, rynku pracy możliwościach kształcenia i szkolenia oraz metodach poszukiwania zatrudnienia i aktywizacji na rynku pracy;
- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, (w wymiarze 4 godzin);
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym; łatwość nawiązywania kontaktów; samodzielność w rozwiązywaniu problemów uzależnienia;
Zakres podstawowych obowiązków: przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 18 osób
- przedstawienie i rozpoznanie problemu uzależnienia, zachęcenie osób uzależnionych i współuzależnionych do indywidualnych spotkań z terapeutą uzależnień w punkcie konsultacyjnym;

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).
 

RADCA PRAWNY
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie, (w wymiarze 25 godzin);
Wymagania: wykształcenie wyższe, doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa prawnego, komunikatywność

Zakres podstawowych obowiązków:  przeprowadzenie warsztatów grupowych dla 18 osób

mających na celu uświadomienie własnych praw i obowiązków wynikających z pełnionych ról w rodzinie, w pracy, w społeczeństwie (w szczególności regulacje prawne dotyczące problematyki przemocy w rodzinie, możliwości przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym).

- prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją projektu systemowego  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. dziennik zajęć, opracowanie i prowadzenie ankiet ewaluacyjnych, i inne).


 

II. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: Projekt ze Środków EFS - Oferta na stanowisko - ……………………….) w siedzibie Zamawiającego – Ośrodek Pomocy społecznej w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród  w terminie do dnia  16.05.2014 r. do godz. 15:00.

III. DOKUMENTY, KTÓRE WRAZ Z OFERTĄ MUSI ZŁOŻYĆ KAŻDY SKŁADAJĄCY OFERTĘ NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:
1.
Wypełniony formularz OFERTA - według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego
2. CV
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
4. Kserokopia dowodu osobistego
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r/.
6. Wymagania dotyczące materiałów pomocniczych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT:
Kryterium wyboru oferty:
50% cena, 50% kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (przy spełnieniu wymogów koniecznych określonych w pkt. III niniejszego zapytania). Zamawiający oceniając kwalifikacje oraz doświadczenie kandydatów dokona porównania kwalifikacji oraz doświadczenia osób ubiegających się o świadczenie usług i przyzna punkty proporcjonalnie do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
Sposób oceny ofert:
Ocena = A+B
gdzie:
A =  najniższa zaproponowana cena/cena badanej oferty x 50 pkt
B = liczba punktów przyznana kandydatowi w ocenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
Gdzie punkty w trakcie badania oferty przyznane będą za:
- kwalifikacje (np. posiadane wykształcenie, kwalifikacje i certyfikaty) w przedziale   od 0 do 20 pkt.
- doświadczenie (np. ilość przeprowadzonych szkoleń)  w przedziale od 0 do 30 pkt

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą/e ofertę/y, która/e uzyska/ją najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone powyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym wykonawcą na realizację zamówienia. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

V. WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT NABORU UDZIELA:

 Barbara Kuczyńska – tel.
(86) 217-55-61

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji stawek za świadczenie usługi szkoleniowej w przypadku gdyby cena najkorzystniejszej oferty/ofert lub oferta/oferty z najniższą ceną przewyższały kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

VII. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

>> OFERTA <<

Nowogród, dnia 05.05.2014 r.


Zapytanie ofertowe na zakup materiałów biurowych i papierniczych
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych i papierniczych.

 

Opis przedmiotów zamówienia:
 

L.p.

Nazwa artykułu

j.m.

ilość

1

Toner HP Laser Jet 1150 – czarny (zamiennik)

szt.

1

2

Toner HP Laser Jet M 1120 n MFP – czarny (zamiennik)

szt.

1

3

Toner HP Laser Jet 1200 – czarny (zamiennik)

szt.

1

4

Toner KYOCERA KM 1650 – czarny

szt.

1

5

Koszulka A4 krystaliczna

op. (100 szt.)

1

6

Koszulka A5 krystaliczna

op. (100 szt.)

1

7

Koszulka A4 z klapką z boku

op. (25 szt.)

1

8

Papier do drukarki SPEED 80

ryza

1

9

Ołówek NORIS

op. (12 szt.)

1

10

Ołówek Evolution z gumką

op. (12 szt.)

1

11

Segregator Esselte A4 Ekonomiczny (70 mm)

szt.

1

12

koperty C-5

op. (25 szt.)

1

13

koperty C-6

op. (25 szt.)

1

14

koperty B-4

op. (25 szt.)

1

15

Koperty do płyt CD

op.

1

16

Kostki samoprzylepne  76 x 76 mm

szt.

1

17

Kostka samoprzylepna  40 x 50 mm

szt.

1

18

Wkład do kostki kolorowy 8,5 x 8,5 x 3,5 cm

szt.

1

19

Karteczki indeksujące 4x20x50 mm

szt.

1

20

Cienkopis czarny do płyt – foliopis (F-04 mm)

szt

1

21

Klej w sztyfcie Amos 22 g

szt

1

22

Skoroszyt PCV A4 zawieszany

op.

1

23

Skoroszyt kartonowy oczkowy

szt

1

24

Teczka z gumką VanPe

szt.

1

25

Teczka wiązana kartonowa

szt.

1

26

Płyty CD-R

op. (100 szt.)

1

27

Brulion A4 w oprawie twardej w kratkę (96k) (DAN MARK)

szt.

1

28

Zeszyt w kratkę (32 k)

szt.

1

29

Cienkopis Stabilo point 88

op.

1

30

Szpagat jutowy 018

szt.

1

31

Gumka ZEH Pentel

szt.

1

32

Nożyczki LACO 15,5 cm

szt.

1

33

Linijka 20 cm

szt.

1

34

Korektor w piórze UNI

szt.

1

35

Taśma biurowa 24x30

op.

1

36

Tusz do stempli gumowych 11OS

szt.

1

38

Długopis PILOT Rexgrip (niebieski)

szt.

1

39

Wkład do długopisu PILOT Rexgrip

szt.

1

40

Spinacze biurowe 28 mmm

op.(100 szt.)

1

41

Zszywki No 24/6

op.(100 szt.)

1

 

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na druku „OFERTA” (zał. nr 1 do zapytania ofertowego).
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną,
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych”.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
Wykonawca, który zostanie wyłoniony spośród złożonych ofert jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia na adres Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt w terminie wcześniej uzgodnionym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Miejsce i termin złożenia oferty.
W związku z powyższym prosimy o złożenie oferty listownie, osobiście lub faksem na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród, tel./fax (86) 217-55-61 do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 15:00.

 

>> OFERTA <<
Nowogród, dn. 05.05.2014 r.

Zapytanie ofertowe w projekcie ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” na przeprowadzenie kursów.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ogłasza nabór na przeprowadzenie kursów, które będą realizowane w ramach projektu systemowego pt. ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród”.

 Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 z póź. zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy)

I.  Nazwa i adres zamawiającego:
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu systemowego pt. ,,Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Nowogród” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W związku z powyższym Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów:

1. Kurs „Prawo jazdy kat. B” - (przeprowadzenie kursu w tym zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze 60 godzin) - dla 10 osób
2. Kurs „Mała księgowość połączona z obsługą kasy fiskalnej” - (przeprowadzenie kursu w tym zajęć teoretycznych i praktycznych w wymiarze 138 godzin) - dla 13 osób

W ofercie należy uwzględnić zapewnienie uczestnikom projektu:

- materiałów dydaktyczno-szkoleniowych oznakowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- przeprowadzenie egzaminu końcowego;
- wydanie zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu i zdobytych kwalifikacji (zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) oraz sporządzenie rejestru wydanych uczestnikom kursu zaświadczeń/ certyfikatów;
- prowadzenie wymaganej dokumentacji zajęć (m.in. listy obecności, dzienniki zajęć oraz ankiety ewaluacyjnej przed i po zakończeniu kursu);

Informacje dodatkowe dotyczące kursu prawa jazdy kat. B
- zapewnienie badań lekarskich uprawniających do uczestniczenia w kursie, stwierdzających zdolność odbycia kursu „Prawa jazdy kat. B”;
- indywidualne traktowanie kursantów i przeprowadzenie dodatkowych zajęć praktycznych w przypadku osób, które mają problemy z opanowaniem prowadzenia pojazdu (do 5 godz. na kursanta) w cenie kursu;

- umożliwienie dodatkowego korzystania z placu manewrowego bez dodatkowych opłat (ok. 5 godzin na kursanta);
- zapewnienie dojazdu kursanta na zajęcia praktyczne z miejsca zamieszkania – teren gminy Nowogród;
- ustalenie terminów i pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego zewnętrznego teoretycznego i praktycznego;
- w przypadku, gdy uczestnik kursu nie zda za pierwszym razem egzaminu państwowego teoretycznego wykonawca zobowiązany jest do finansowania dwóch kolejnych państwowych egzaminów teoretycznych;
- bezpłatne dodatkowe szkolenie praktyczne dla osób, które trzykrotnie uzyskały negatywny wynik z egzaminu państwowego praktycznego (na podstawie analizy zdawania egzaminów z roku ubiegłego, dotyczyło to 54% uczestników kursu);

Przeprowadzenie kursu musi odbyć się zgodnie z:00
Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r. poz. 186).

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012r. poz. 1019).


Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2012r. poz. 995).


III Sposób uzyskania informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród lub pod numerem telefonu: (86) 217-55-61.

IV Adresaci działań w ramach Projektu systemowego
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy społecznej w tym: osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej.

V Termin  i miejsce realizacji zamówienia
Termin: maj – październik 2014 rok;
Miejsce przeprowadzenia kursów: sala wykładowa zamawiającego w MGOK w  Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 13 ;

VI Opis wymogów co do oferenta (np. uprawnienia, posiadanie koncesji, zezwolenia)
W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą potwierdzone za zgodność z
 oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających podstawę i formę prawną prowadzonej działalności. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualny odpis z Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenie o wykonywaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (zał. nr 1)

VII Kryterium wyboru oferty
Cena oferty – najniższa cena danego kursu spośród złożonych.
Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny brutto zamówienia za każdy kurs wyrażonej cyfrowo i słownie za całą usługę szkoleniową, w podziale na jednego uczestnika oraz w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia.

 

Istnieje możliwość składania ofert oddzielnie dotyczących poszczególnych kursów.

 

Cena oferty stanowi sumę wartości wszystkich jej elementów, zawierających wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania zaamówienia.00

VIII Spos&oacu

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO