Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Pisa - NarewKonferencja oraz spływ w dn. 3.09.2010r.-4.09.2010r.Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy infrastruktury turystycznej i zagospodarowania turystycznego szlaku wodnego na odcinku miasta Nowogród I etap - port rzeczny


GMINA NOWOGRÓD wraz z GMINĄ ZBÓJNA, GMINĄ PISZ i REJONEM ALYTUS na Litwie wspólnie realizują projekt "Rzeki łączą narody. Wspólne problemy, wspólne rozwiązania – promocja szlaków wodnych Litwy i Polski"

Projekt "Rzeki łączą narody. Wspólne problemy, wspólne rozwiązania - promocja szlaków wodnych Litwy i Polski"w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013 Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska” - Fundusz Małych Projektów, zakłada wspólne promowanie przygranicznych turystycznych szlaków wodnych Litwy i Polski. W obu krajach turystyka wodna, zwłaszcza kajakowa, nie ma odpowiedniego, należnego jej znaczenia. A nizinny, łagodny charakter rzek obszaru transgranicznego Litwy i Polski może być szansą dla organizacji czynnego wypoczynku ludności, która z różnych powodów nie jest zainteresowana drogim wypoczynkiem w krajach zamorskich czy wypoczynkiem zapewniającym aktywność sportową w warunkach ekstremalnych.
Turystyka kajakowa to dobra propozycja wypoczynku dla rodzin z dziećmi, grup dzieci i młodzieży, osób starszych czy wreszcie osób nie w pełni sprawnych. Warunki rzek nizinnych nie niosą tylu ryzyk, co np. rzeki górskie, i nie wymagają tak wielu umiejętności od uczestników. A kajakarstwo połączone z atrakcjami turystycznymi tych terenów pomoże wykreować wspólny ponadnarodowy dobry produkt turystyczny. Rzeki nizinne mogą być także bazą dla rozwoju sportu - kajakarstwa. Oznacza to możliwość przedłużenia sezonu, ponieważ treningi sportowe będą trwać także poza sezonem letnim. Oznacza to także lepsze, bo dłuższe, poza sezonem, wykorzystanie bazy hotelowej, agroturystycznej. W krajach sąsiadujących ze sobą jak Litwa i Polska, turystyka wodna ma szanse połączyć interesy podmiotów zajmujących się turystyką, i turystów. Turystyka wodna zwłaszcza kajakowa na tych terenach, powinna być swoistym wyzwaniem dla samorządów lokalnych, ponieważ jest to dziedzina szczególnie aktywizująca życie gospodarcze regionu - firmy zajmujące się organizacją wypoczynku, hotele, firmy gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne, i inne branże okołoturystyczne.
Aktywizacja życia gospodarczego regionów przygranicznych w konsekwencji prowadzić będzie do ożywienia gospodarczego tych regionów. Wspólna promocja przygranicznych wodnych szlaków turystycznych będzie mieć duże znaczenie dla przyszłego rozwoju innych branż regionu. Rosnące natężenie ruchu turystycznego wymagać będzie wzrostu dostępności terenów poprzez rozwijanie sieci dróg, kolei, infrastruktury. To oznacza znów wzrost gospodarczy poprzez realizację działań prowadzących do zagospodarowania infrastrukturalnego obszaru transgranicznego Litwy i Polski.
Wspólna promocja przygranicznych szlaków wodnych Litwy i Polski jest z pewnością szansą na poprawę sytuacji ekonomicznej rejonu transgranicznego obydwu krajów. Główny cel projektu - wspólne promowanie przygranicznych szlaków wodnych - szlaku PISA-NAREW w Polsce i szlaku NIEMEN w Litwie, jest przedsięwzięciem istotnym dla rozwoju regionów przygranicznych obu krajów. Projekt z pewnością nie zakończy się na pierwszej, opisanej w niniejszym wniosku, fazie - realizacji pierwszych wspólnych działań promocyjnych. Problem aktywizacji życia gospodarczego regionów przygranicznych Litwy i Polski stanowi wyzwanie dla długofalowej strategii obejmującej wspólne działania prowadzące do zagospodarowania regionów przygranicznych. Opiekunami i wykonawcami tej strategii będą lokalne samorządy obu państw, zainteresowane rozwojem gospodarczym swoich regionów poprzez rozwijanie turystyki wodnej jako dziedziny szczególnie aktywizującej rozwój regionalny. Odbiorcami projektu będą przedstawiciele mediów, organizacji turystycznych, przedsiębiorcy branż turystycznej i okołoturystycznej, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, mieszkańcy regionów przygranicznych.
W ramach projektu odbędą się dwie konferencje promujące przygraniczne wodne szlaki turystyczne - otwarcie sezonu na szlaku PISA-NAREW w Polsce i zamknięcie sezonu na szlaku NIEMEN na Litwie.
Cel konferencji otwierającej – prezentacja projektu, zacieśnienie współpracy stron zainteresowanych rozwojem usług turystycznych w obszarze przygranicznym Litwy i Polski, prezentacja atrakcji turystycznych.
Cel konferencji zamykającej - prezentacja działań i osiągnięć projektu. Wspólne cele obu konferencji - zacieśnienie współpracy stron zainteresowanych rozwojem usług turystycznych w obszarze przygranicznym Litwy i Polski, prezentacja atrakcji turystycznych w obszarze przygranicznym Litwy i Polski. W obu konferencjach udział wezmą przedstawiciele wszystkich partnerów projektu, przedstawiciele instytucji zarządzającej, przedstawiciele władz i samorządów polskich i litewskich, przedstawiciele mediów litewskich i polskich, osoby zainteresowane rozwojem współpracy – przedstawiciele prywatnych biur turystycznych i biur informacji turystycznej.
Gmina Nowogród z udziałem dotacji projektu wykona dokumentację techniczną obejmującą port rzeczny naprzeciw ujścia Pisy do Narwi, położony na działkach nr 1824,1825 oraz infrastrukturę towarzyszącą, w tym: - nabrzeże przystosowane do cumowania statków, łodzi motorowych i żaglowych od strony nurtu, zatoka wewnętrzna z miejscami do cumowania jachtów, małych łódek i kajaków na działkach nr 1824, 1825, - droga z nabrzeża do kapitanatu portu ok. 150 mb, na działkach nr 1535, 1825, 1224, 1226/1, - bulwar nadrzeczny i ścieżka rowerowa szerokości zmiennej 4-6 m od ul. 11 Listopada, następnie z biegiem Narwi do schronu bojowego za mostem i ul. Obrońców Nowogrodu, na działkach nr 66/2, 65/2, 1516, 1823, 1825, - oświetlenie bulwaru i drogi do kapitanatu portu, na działkach nr 1535, 1823, 1825, 1826, 1224, 1516, - przebudowa istniejącego budynku, który będzie w części przeznaczony na kapitanat portu i punkt obsługi turysty z miejscami noclegowymi, na działce nr 1226/1, - przy budynku stacja dystrybucji paliw w pojemnikach zamkniętych, na działce nr 1226/1, - urządzenie małej architektury wokół portu (pole namiotowe, plac rekreacyjny wyposażony w ławki, stoły i miejsca do grillowania, wiaty, zadaszenie, miejsca na sanitariaty przenośne), na działkach nr 1224, 1825.
W ramach projektu powstanie przewodnik po wodnych szlakach terenów przygranicznych; druk w trzech wersjach językowych (litewska, polska, angielska) w nakładzie 5000 egzemplarzy.
W telewizji regionalnej odbędzie się kampania promocyjna podczas której będzie emitowany spot reklamowy i miesięczna kampania w trzech wersjach językowych (litewska, polska, angielska).
Rejon Alytus zakupi sprzętu turystyczny i sportowy dla zagospodarowania szlaku NIEMEN - zakup łodzi pozwoli na skuteczniejsze osiąganie celu projektu – wspólnego promowania przygranicznych szlaków wodnych. Nowa łódź przyczyni się do podniesienia standardu usług turystycznych świadczonych na szlaku, ponieważ przy jej pomocy partner litewski dysponować będzie własnym środkiem transportu dla promowania szlaku w sposób bezpośredni. Możliwość bezpośredniej promocji szlaku NIEMEN przez partnera litewskiego, z wykorzystaniem dofinansowanej w projekcie łodzi, pozwoli na skuteczniejszą promocję szlaku o podwyższonym standardzie, szlaku wyposażonego w nowe narzędzie promocyjne, jakim będzie łódź oznakowana logami Programu.


PROGRAM „PISA – NAREW” – port, plaża, przystań w Nowogrodzie.

Gmina Nowogród jest jedną z czterech gmin uczestniczących w programie rozwoju turystyki „PISA – NAREW”. Jest to wspólny projekt międzygminny, do którego przystąpiły oprócz nas Gmina Zbójna, Miasto Ostrołęka, Miasto i Gmina Pisz. Podstawowym celem programu jest wspomaganie rozwoju turystyki oraz promocja szlaku żeglugowego Narwią od Ostrołęki przez Nowogród i dalej Pisą do jezior Mazurskich.
Aby turystyka wodna mogła się rozwijać niezbędna jest infrastruktura – porty, przystanie, plaże, kąpieliska, pola namiotowe, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, punkty obsługi turystów i inne obiekty ułatwiające żeglarzom i wodniakom podróż.
Nowogród jest newralgicznym miejscem na szlaku. Tu Pisa łączy się z Narwią, tu znajduje się jedna z największych atrakcji turystycznych – Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika. Nowogród znajduje się w połowie drogi wodnej z Zalewu Zegrzyńskiego do Wielkich Jezior Mazurskich. Wszystkie te fakty predysponują nasze miasto do pełnienia roli kluczowej programu. Aby tak się stało należy zbudować odpowiednią infrastrukturę, przyjazną dla turystów, wyposażoną w odpowiednie urządzenia oraz funkcje służące zarówno przyjezdnym, jak i nam mieszkańcom gminy.
Przygotowujemy projekt, w tym celu zlecone zostało pracowni architektonicznej „AUTORIS” z Białegostoku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektów turystycznych w Nowogrodzie - portu, plaży, przystani dla kajaków. Ponadto opracowana zostanie koncepcja przystani w Serwatkach, Balikach, Jurkach, Morgownikach (przy moście) oraz w Nowogrodzie (przy moście)

Prezentujemy wizualizacje obiektów portu, plaży, przystani przy PTTK w Nowogrodzie. Prosimy jednocześnie o wypowiedzenie uwag, które nadsyłać należy na adres poczty elektronicznej Gminy Nowogród – umnowogrod@wp.pl lub listownie na adres Gmina Nowogród, ul Łomżynska 41, 18-414 Nowogród pod hasłem „PISA-NAREW port”. Bardzo prosimy o nadsyłanie uwag do 9 marca 2009 r.
(Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA - NAREW do pobrania)


Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO