Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie
skr. poczt. 12
18-414 Nowogród
e-mail: tpzlnowogrod@wp.pl

Prezes - Maria Dąbrowska tel. kom. 602-737-333

Celem towarzystwa jest rozwój gospodarczy i kulturalny miasta i Ziemi Łomżyńskiej oraz utrwalenie wśród członków zasad koleżeńskiego współżycia i poczucia łączności ze społeczeństwem nowogrodzkim. Cele te mają być osiągane m.in. przez współdziałanie z władzami na polu gospodarczym i kulturalnym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatywy społecznej, badanie zagadnień kulturalno-gospodarczych tak aktualnych jak i dotyczących historii regionu, działalność kulturalno-oświatową, regionalną akcję wydawniczą, propagującą cele Towarzystwa i wiedzę o mieście i Ziemi Łomżyńskiej, wskazanie młodszemu pokoleniu możliwości rozwojowych regionu przez związanie ich zainteresowań, nauki i pracy z rodzimym regionem.


Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu
ul. 550-lecia 9
18-414 Nowogród
tel. 86 217-56-10
e-mail: glos.nowogrodzki@poczta.fm

Prezes - Maciej Estkowski

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Nowogrodu jest rozwój naszej miejscowości:
• Działanie na rzecz rozwoju kultury oraz dóbr kultury i tradycji.
• Działanie na rzecz demokracji.
• Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, a szczególnie rozwój przedsiębiorczości. Formy działania Stowarzyszenia są następujące:
• Reklama i promocja Nowogrodu
• Organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.
• Prowadzenie działalności wydawniczej.


OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

a) Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 13
18-414 Nowogród
86-217-55-67
e-mail: ospnowogrod@wp.pl

Prezes Zarządu - Zwierciadłowski Bronisław tel. 86-217-50-36 tel. kom. 504-140-847
Naczelnik - Kozłowski Kazimierz tel. 86-217-55-08

b) Ochotnicza Straż Pożarna w Mątwicy
Mątwica 76
18-414 Nowogród
e-mail: ospmatwica@wp.pl

Prezes Zarządu - Zaczek Adam tel. 86-212-61-13 tel. kom. 600-437-674
Naczelnik - Chętnik Damian tel. 86-212-61-20 tel. kom. 506-120-954

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach
Grądy 15 a
18-414 Nowogród
e-mail: ospgrady@wp.pl

Prezes Zarządu - Dobkowski Marek tel. 86-217-51-07
Naczelnik - Kraska Sylwester tel. 86-217-51-09

d) Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie-Skarbowie
Jankowo-Skarbowo 12 a
18-414 Nowogród
e-mail: ospjankowo@wp.pl

Prezes Zarządu - Jankowski Włodzimierz tel. 86-217-54-66
Naczelnik - Jankowski Zdzisław tel. 86-217-54-04

e) Ochotnicza Straż Pożarna w Kupninie
Kupnina 13
18-414 Nowogród
e-mail: ospkupnina@wp.pl

Prezes Zarządu - Kozikowski Tadeusz tel. 86-217-54-90
Naczelnik - Chludziński Eugeniusz tel. 86-217-57-10

f) Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielewie
Chmielewo 23
18-414 Nowogród
e-mail: ospchmielewo@wp.pl

Prezes Zarządu - Tyszka Kazimierz tel. 86-217-50-75
Naczelnik - Zysk Piotr tel. 86-217-50-78

g) Ochotnicza Straż Pożarna w Sławcu
ul.Długa 28
18-414 Nowogród
e-mail: ospslawiec@wp.pl

Prezes Zarządu - Cwalina Piotr tel. kom. 514-567-334 tel. 86-217-52-29
Naczelnik - Makowski Zenon tel. kom. 503-070-402

W przypadku kontaktu z OSP z terenu Gminy Nowogród możliwy kontakt z Urzędem Miejskim w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród
www.nowogrod.com
tel. 86-217-55-28
e-mail: umnowogrod@wp.pl

Celami i zadaniami OSP są:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami;
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń;
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi;
4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej;
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu;
6) działania na rzecz ochrony środowiska;
7) wspomaganie rozwoju społeczności na terenie działania;
8) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich;
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Cele i zadania OSP realizuje poprzez:
1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności;
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa;
3) organizowanie spośród swoich członków zwyczajnego zespołu ratowniczego;
4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP;
5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej;
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej;
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną;
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.


KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Koło Gospodyń Wiejskich w Mątwicy
Mątwica 76
18-414 Nowogród
tel. kom. 692459542
e-mail: matwica@wp.pl

Koło Gospodyń Wiejskich (Chmielewo, Dzierzgi, Sulimy)
Chmielewo 23
18-414 Nowogród
e-mail: chmielewo@wp.pl

Koło Gospodyń Wiejskich w Sławcu
Sławiec, ul. Długa 22
18-414 Nowogród
e-mail: kgwslawiec@wp.pl

Przedmiot i cel działalności
1. podnoszenie warunków egzystencji kobiet wiejskich w gminie Nowogród poprzez organizowanie spotkań z udziałem osób posiadających specjalistyczną wiedzę, w celu uzyskania wiadomości i porad specjalistycznych w zakresie ochrony zdrowia, kultury, psychologii, prawa, produkcji rolnej oraz z innych dziedzin,
2. budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich w gminie Nowogród poprzez organizowanie bądź współorganizowanie spotkań i imprez kulturalnych,
3. kształtowanie pozytywnych cech charakterów i osobowości mieszkańców gminy Nowogród,
4. obrona praw, reprezentowanie interesów, działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno – zawodowej kobiet z terenu trzech wsi i ich rodzin oraz wyrównywanie szans,
5. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy społeczności wiejskiej,
6. poprawienie wśród kobiet działalności społeczno – wychowawczej, oświatowo – kulturowej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin z terenu wsi,
7. podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich, ich wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu przez nie ich funkcji,
8. prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności upowszechniających postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno – bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej,
9. rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańców wsi, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jej okolic.

Realizacja przez:
1) zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
2) działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
3) organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
4) współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;
5) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej o osobom fizycznym i instytucjom, w tym samorządom;
6) prowadzenie działalności doradczej i informacyjnej na rzecz społeczeństwa;
7) organizowanie świadczeń na rzecz społeczności lub osób indywidualnych;
8) organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych i kulturalnych;
9) prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej i naukowej;
10) prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO