Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
Jak postępować z odpadami w Gminie Nowogród

>>>  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2017 <<<
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Nowogród za 2015 rok


 

 

GMINA NOWOGRÓD HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2016 r.
 
 
 
 
 >> Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Nowogród za 2014 rok  <<


 

Nowogród, dnia 15 grudnia 2013 r.

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi– 16,9% za 2013 r. i 2% za 2012 r.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% za 2013 r i 100% za 2012 r.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 25,8 % w 2013r i 16,5% za 2012r.


Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów

w Nowogrodzie,
KZB, ul.Łomżyńska 41.

czynny w każdy piątek
od godz.10:00 do 18:00

(z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy)

przyjmowane są nieodpłatnie:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- popiół,
- tekstylia,
- odpady problematyczne np. (świetlówki, gaśnice, puszki po farbach, lakierach i krezolach,
zużyte smary, oleje, kleje).


Nowogród, dnia 10 grudnia 2013 r.

Adres firmy odbierającej odpady komunalne z miasta i gminy Nowogród: 

Usługi Komunalne BLYSK

Marianna Marczyk

ul. Wilsona 2/2

18-300 Zambrów

adres do korespondencji:

ul. Przykoszarowa 22A

tel.86 218 25 26

fax.86 218 03 42 

 

Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych:

 Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii

18-413 Miastkowo


 


UCHWAŁA NR XXVII/139/13
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród.

 Zarządzenie 38/13

ZASADY OPTYMALNEJ SEGREGACJI ODPADÓW

 

UCHWAŁA NR XVII/94/12
RADY MIEJSKIEJ NOWOGRODZIE

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowogród

 

UCHWAŁA NR XVIII/106/12
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowogród oraz terminów i miejsca składania deklaracji.

  


DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI


 

 


Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO