Nawigacja
Aktualności
Nasza gmina
Władze miasta
Rada miejska
Prezentacja gminy
Statystyka
Historia
Historia miasta
Turystyka
Pisa - Narew
Program Rozwoju Turystyki Gminy Nowogród
Walory turystyczne
Baza turystyczna
Skansen im. Adama Chętnika
Agroturystyka
Album promocyjny gminy Nowogród "Nowogród czarowne miejsce na ziemi"
Kultura
Kalendarium imprez
Imprezy kulturalne
Twórczość ludowa
Imprezy strażackie
Nowogród
Gazeta Nowogrodzka
Zarządzanie Kryzysowe
Sołectwa
Wykaz sołtysów Gminy Nowogród
Zamówienia publiczne
Mienie gminy
Dostawy
Usługi
Roboty budowlane
Przetargi na nieruchomość
Zamówienia poniżej 30000€
Ochrona środowiska
Przydomowe oczyszczalnie
Ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Fundusze UE
PROW
Kapitał Ludzki
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Podstrefa Nowogród Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Oferta dla przedsiębiorców
Oferta dla inwestorów/ Offer for investors
Gospodarka finansowa
Budżet
OGŁOSZENIA
Komunalny Zakład Budżetowy
Zamówienia publiczne
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Nowogrodzie
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
Zamówienia publiczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dane kontaktowe OPS
Statut OPS w Nowogrodzie
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogród
Pomoc Społeczna
Świadczenia Rodzinne
Fundusz Alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Rodzina 500+
USTAWA "ZA ŻYCIEM"
Karta Dużej Rodziny
Wspieranie rodziny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Prace społecznie – użyteczne
Zamówienia publiczne OPS
DOKUMNETY DO POBRANIA
Posterunek Policji w Nowogrodzie
Zadanie priorytetowe
Ochotnicza Straż Pożarna
Dotacje
Partnerstwo Gminy Nowogród
Związek Gmin "Pisa-Narew"
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca"
Ankieta - Wdrażanie LSR Kraina Mlekiem Płynąca
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu
Dzienny Dom SENIOR+ w Sławcu

Pliki do pobrania

Archiwum
Przeniesiono z aktualności
Zamówienia publiczne
Dotacje
PROJEKTY ZREALIZOWANE
Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie
Biuletyn Informacji
Publicznej
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Cyfrowy Urząd
SPIS
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Stowarzyszenie LGD
DOKUMENTY DO POBRANIA

***
POMOC SPOŁECZNA:

PODANIE O POMOC pobierz
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH  pobierz
OŚWIADCZENIE   pobierz
WNIOSEK KONTO pobierz

 

***
ZASIŁKI RODZINNE i 
DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH:

WNIOSEK  pobierz

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY pobierz

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ pobierz

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B,  ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) pobierz

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO
SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY pobierz

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY pobierz

OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY, ORAZ O CO NAJMNIEJ SZEŚCIOMIESIĘCZNYM OKRESIE POZOSTAWANIA W STOSUNKU PRACY BEZPOŚREDNIO PRZED UZYSKANIEM PRAWA DO URLOPU WYCHOWOWAWCZEGO pobierz

OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU PRZEZ WIĘCEJ NIŻ 5 DNI W TYGODNIU  Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM pobierz

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA pobierz

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE TYMCZASOWE ZAMELDOWANIE UCZNIA POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA pobierz

* WNIOSEK Z NUMEREM KONTA pobierz
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH pobierz

***
BECIKOWE

WNIOSEK pobierz

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE WYMAGANE PRZY USTALENIU PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA pobierz
* WNIOSEK Z NUMEREM KONTA pobierz

Ważne:
Wskazane jest również pobranie oświadczeń z części ZASIŁKI RODZINNE dla każdego pełnoletniego członka rodziny - jeśli dotyczą, celem udokumentowania dochodu rodziny.

***
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

WNIOSEK pobierz
* WNIOSEK Z NUMEREM KONTA pobierz

***
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

WNIOSEK  pobierz
* WNIOSEK Z NUMEREM KONTA pobierz

Ważne:
Wskazane jest również pobranie oświadczeń z części ZASIŁKI RODZINNE dla każdego pełnoletniego członka rodziny - jeśli dotyczą, celem udokumentowania dochodu rodziny.

***
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

WNIOSEK  pobierz
* WNIOSEK Z NUMEREM KONTA pobierz

***
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

WNIOSEK pobierz
* WNIOSEK Z NUMEREM KONTA pobierz

***
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

WNIOSEK pobierz

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 
O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY pobierz

OŚWIADCZENIE  CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU  NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.) pobierz

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY pobierz

ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE *) O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ pobierz

* WNIOSEK Z NUMEREM KONTA pobierz
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH pobierz

 

***
DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE
 

* WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO pobierz
* WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO pobierz
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH pobierz


***
WNIOSKI NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI pobierz

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (DOTYCZY DZIECI DO 16 ROKU ŻYCIA)  pobierz

Kontakt

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


umnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-28
fax. (086) 217-55-20

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


opsnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-61
fax. (086) 217-55-20
Komunalny Zakład Budżetowy w Nowogrodzie
ul. Łomżyńska 41
18-414 Nowogród


kzbnowogrod@wp.pl
tel. (086) 217-55-39
fax. (086) 217-55-39
Wrota Podlasia
Cyfrowy Urząd
Projekt Strategii Zrównoważonego Rozwoju ŁOF na lata 2014-2020
JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI W GMINIE NOWOGRÓD
Mapa aktywności organizacji pozarządowych
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Serwis Historyczny Ziemi Łomżyńskiej
Koło Fotograficzne PSTRYK
PIZZERIA EMILIANO