Drukuj

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej organizuje kolonie dla dzieci rolników z terenu woj. podlaskiego dzięki wsparciu finansowemu z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz z Kuratorium Oświaty w Białymstoku, dzięki czemu Rodzice wnoszą tylko 200 zł opłaty

Całkowity koszt kolonii - tylko 200 zł.

Miejsce: Rzucewo k/Władysławowa, termin: 11.07.2021-20.07.2021

W koloniach mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które spełniają nast. warunki:

  1. wiek od 7 do 16 lat
  2. miejsce zamieszkania - województwo podlaskie
  3. jeden z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS. Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno - rentowym wyklucza z udziału w koloniach Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS co najmniej do 20.07.202lr).
  4. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów: zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał), 2. Karta kwalifikacyjna

 

Zgłoszenia do 25 czerwca (piątek) do godz. 14.00 

Więcej informacji w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie lub pod nr telefonu 86 217 55 61

 

Załącznik: