Drukuj

BENEFICJENT PROJEKTU: Gmina Nowogród

REALIZATROR PROJEKTU:  Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.08.2020 r. do 31.07.2021 r.

WARTOŚSĆ PROJEKTU: 338 196,05 złotych

DOFINANSOWANIE: 320 585,53 złotych

 

Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie  od 1 sierpnia 2020 r. do 31  lipca 2021r. realizowany był projekt:

„Wiem i umiem – rozwój kompetencji uczniów z Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie”

nr  RPPD.09.01.00-20-0403/19

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny

Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

 

Informacja o projekcie była zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowogród i na stronie ZSS w Nowogrodzie oraz przekazywana bezpośrednio uczniom i rodzicom ZSS w Nowogrodzie.

 

Po  rekrutacji przeprowadzonej w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie do zajęć zakwalifikowano

183 uczniów w wieku 7-14 lat (84 K i 99 M) .

 

Głównym celem projektu były:

 1. 1. Poprawa oferty edukacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności nauczania poprzez wdrożenie nowoczesnego programu nauczania edukacyjnego.
 2. Rozwój kompetencji kluczowych, nauk matematyczno-przyrodniczych metodą projektu, języków obcych oraz programowania w IT.

Główne rezultaty to:

 1. Nabycie kompetencji kluczowych przez uczniów uczestniczących w projekcie.
 2. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ZSS w Nowogrodzie.
 3. Wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia TIK.
 4. Wykorzystanie narzędzi TIK w procesie lekcyjnym.

Główne zadania to:

1.Realizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających zdolności.

 1. Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych.
 2. Zakup pomocy edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć.

 

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w:

Zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, chemii, j. angielskiego i przedmiotów przyrodniczych.

Celem  tych zajęć było:

 1. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
 2. Rozbudzenie i pogłębienie motywacji do systematycznej nauki.

Uczestniczyli także w zajęciach rozwijających zdolności z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, przyrody, chemii, fizyki, geografii, biologii i informatyki.

 

Celem  tych zajęć było:

 1. Rozwijanie zainteresowań matematycznych oraz kształtowanie postaw twórczych.
 2. Kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
 3. Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim poprzez podniesienie kompetencji językowych uczniów w zakresie sprawności mówienia, czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem.
 4. Rozumienie wszechobecności i znaczenia reakcji chemicznych w naszym otoczeniu.
 5. Rozbudzenie zainteresowania własnym regionem i szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną.
 6. Rozwijanie kreatywności i umiejętności uczenia się.
 7. Kształtowanie innowacyjności i przedsiębiorczości uczniów.
 8. Rozwijanie umiejętności pracy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i zasobów internetowych.
 9. Rozwijanie umiejętności planowania i przeprowadzania doświadczeń; opisu i wnioskowania.
 10. Nauka programowania z wykorzystaniem robotów.

 

Zajęcia były adekwatne do  możliwości uczniów; wyrównujące braki edukacyjne  lub rozwijające zainteresowania.

Odbyło się  448 godzin zajęć wyrównawczych i 898 godzin zajęć rozwijających zdolności. Trzydziestu sześciu  nauczycieli wzięło udział w szkoleniu w zakresie praktycznego zastosowania TIK w swojej pracy.

EFEKTY:

 Liczba godzin zaplanowanych w projekcie została zrealizowana.

 Wszyscy uczniowie ukończyli zajęcia.

 Nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności we wszystkich badanych umiejętnościach. 

 Zamierzone cele zajęć zostały osiągnięte.

 Wykorzystanie narzędzi TIK i innych pomocy dydaktycznych wpłynęło na motywację uczniów i atrakcyjność zajęć.

 

Uczniowie:

-   rozwinęli i utrwalili poznane treści, 

-  wzbogacili zasób słownictwa z języka angielskiego i niemieckiego;  podnieśli kompetencje językowe w zakresie   sprawności mówienia, czytania, pisania i słuchania ze zrozumieniem,

-   zwiększyli umiejętność  komunikowania się językiem matematycznym,

-   rozbudzili u siebie zainteresowanie przestrzenią geograficzną i ekologią,

-   rozwinęli kreatywność oraz umiejętność uczenia się  z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,

-  usprawnili    umiejętność planowania i przeprowadzania doświadczeń; opisu i wnioskowania.    

-  opanowali umiejętność programowania z wykorzystaniem robotów,

- chętnie korzystali z zakupionych pomocy dydaktycznych w celu utrwalenia i pogłębienia swojej wiedzy.

Nauczyciele:

- potrafią  planować  i organizować zajęcia,  wykorzystując TIK,

- podnieśli poziom swoich kompetencji zawodowych oraz  umiejętności cyfrowych.

 

W ramach projektu uczniowie- pod opieką swoich nauczycieli - uczestniczyli w  wyjazdach edukacyjnych.

Wzięło w nich udział 108 uczniów, którzy systematycznie uczęszczali  na zajęcia pozalekcyjne z chemii, fizyki,  geografii, biologii i przyrody.             

Celem  wycieczek było:

 1. Utrwalenie wiadomości i umiejętności  zdobytych  w ramach realizacji projektu.
 2. Wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz pogłębienie już posiadanej wiedzy.
 3. Rozbudzenie w uczniach chęci poznawania świata.
 4. Zapoznanie uczniów z osobliwościami parków narodowych.  
 5. Integracja zespołu.

 

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia były atrakcyjniejsze i ciekawsze.

Projekt miał pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju, pozytywny charakter w odniesieniu  do równości szans, niedyskryminacji, równouprawnienia płci i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

 

EW1.jpg EW2.jpg EW3.jpg

EW5.jpg EW6.jpg EW7.jpg

EW9.jpg I1.jpg I2.jpg

K1.jpg K2.jpg K3.jpg

K5.jpg K7.jpg K8.jpg

M11.jpg M12.jpg M13.jpg

M15.jpg M16.jpg M17.jpg

M19.jpg M3.jpg M4.jpg

M5.jpg M7.jpg M8.jpg

M9.jpg pomoce.jpg sprzet.jpg

 

W ramach projektu Zespół Szkół Samorządowych w Nowogrodzie został wyposażony w niezbędny do prowadzenia zajęć dydaktycznych sprzęt TIK oraz pomoce dydaktyczne, a 36 nauczycieli uczących w placówce zostało przeszkolonych w zakresie praktycznego zastosowania TIK w nauczaniu.

L.p.

Nazwa produktu

Dostarczona ilość

      1.             

Aparat fotograficzny cyfrowy

Lumix DMC-GX80 + 12-32/3.5-5.6

3

      2.             

Tablica interaktywna 96 cali z oprogramowaniem oraz akcesoriami do montażu i obsługi

Ita Touch Technology HT96Z

16

      3.             

Roboty z tabletami

Robot Photon EDU set + tablet ChromeTab 10"

15

      4.             

Kamera cyfrowa Panasonic HC-V260EP-K

1

      5.             

Radioodtwarzacze Eltra Lila CD98

8

      6.             

Projektor do Tablicy Interaktywnej z uchwytem ściennym oraz kablami

ACER S1386WHN

13

      7.             

Zestaw nagłaśniający Soundbar Myboard HD-005L

1

      8.             

Mikroskop

Mikroskop Delta Optical BioLight 300

1

      9.             

BASIC FACTS ABOUT AUSTRALIA FAKTY O AUSTRALII+5XA3

1

  10.             

BASIC FACTS ABOUT USA FAKTY O USA MAPA POLIT.+5XA3

1

  11.             

BASIC FACTS ABOUT GREAT BRITAIN MAPA POLIT.+5XA3

1

  12.             

Układ okresowy pierwiastków. Strona chemiczna. Plansza edukacyjna. MIDI. Drewniane półwałki

1

  13.             

Tabela rozpuszczalności. Plansza edukacyjna

1

  14.             

Budowa materii. Plansza edukacyjna

1

  15.             

Mein Haus / Mój dom. Plansza edukacyjna

1

  16.             

Tiere / Zwierzęta. Plansza edukacyjna

1

  17.             

Zestaw do ćwiczeń z optyki geometrycznej - ława optyczna 03-167

1

  18.             

Fizyka ciał stałych mechanika - mini zestaw walizkowy 16100

1

  19.             

Termodynamika i ciepło – zestaw doświadczalny 03-441

1

  20.             

Pola i własności wielokątów

1

  21.             

Magnetyczny angielski kalendarz

1

  22.             

Umiem liczyć

1

  23.             

System dziesiętny 0-9.999.999 - tablica do działań

1

  24.             

Pokochać równania - aktywny zestaw demonstracyjny

1

  25.             

Myślę przestrzennie - klocki drewniane z kartami zadań

1

  26.             

Mistrzowskie inwestycje - klasowa gra w procenty

1

  27.             

Poznajemy tajemnice rachunku prawdopodobieństwa - klasowy zestaw z kartami pracy

1

  28.             

Równia pochyła do doświadczeń z tarciem - zestaw z licznikiem i fotobramkami

1

  29.             

English Memory - angielskie słówka

3

  30.             

Klasowy zestaw geoplanów z kartami pracy - siatka 11 x 11

1

  31.             

Mikrochemia SSC - uczniowski zestaw stolikowy - mały (szkło i PP)

6

  32.             

Znamy się na katach! – klasowy zestaw do nauki o katach

1

  33.             

Doświadczenia chemiczne dla klas 7-8 – część 1 – zestaw szkła laboratoryjnego i akcesoriów

1

  34.             

Fragen und Antworten - gra językowa z polską instrukcją

1

  35.             

Unterwegs in der Stadt - gra językowa z polską instrukcją

1

  36.             

Verben-Bingo - gra językowa z polską instrukcją

1