Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. 

Miasto Łomża, Gmina Łomża, Gmina Nowogród i Gmina Piątnica działając w Partnerstwie podjęły wyzwanie przygotowania wspólnej Strategii rozwoju dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. Aktualnie trwają prace diagnostyczne i badania będące podstawą opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.

o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

We wtorek 8 listopada 2022 r. o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów Nr XXXIX/22 z dnia 23.09.2022r. oraz Nr XL/22 z dnia 30.09.2022r.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2022-2028
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2022 rok
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Nowogród w trybie bezprzetargowym
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diety dla sołtysów i przewodniczącego zarządu osiedla
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Nowogród za rok szkolny 2021/2022.
 10. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 11. Przedstawienie informacji Burmistrza Nowogrodu z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych
 12. Sprawy różne

 

W czwartek, 3 listopada 2022 r. weszły w życie znowelizowane przepisy o dodatku węglowym.

Dopłata do węgla na nowych zasadach pozwala otrzymać 3000 zł kilku gospodarstwom domowym mieszkającym pod jednym adresem. Przed nowelizacją, w takiej sytuacji dodatek węglowy otrzymywało tylko jedno gospodarstwo domowe. Wnioski o dodatek węglowy mogą składać ponownie te osoby, którym gmina wcześniej odmówiła wypłaty tego dodatku.

Gmina Nowogród otrzymała z Województwa Podlaskiego dofinansowanie w kwocie 900 tys. zł z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w Nowogrodzie prowadzących do Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie”. Całkowity koszt inwestycji to 1 365 557,77 zł.

Siedem jednostek OSP z gminy Nowogród otrzyma sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie o łącznej kwocie 43 790,00 zł z czego 40 000,00 zł to dofinansowanie z dotacji Województwa Podlaskiego.

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

PGE Dystrybucja S.A. informuje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej