Drukuj

27 października 2017 r. o godz. 12:00 dokonano oficjalnego otwarcia dróg w Jankowie-Młodzianowie.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie mająca na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i rozbudowę dróg w Jankowie-Młodzianowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


Kolejne nowe drogi w naszej gminie – Jankowo-Młodzianowo.

Jak piszą na portalu mylomza.pl „Na drogę czekali ponad 30 lat! W końcu jest!”

W piątek 27 października 2017 r. uroczyście otwarte zostały przebudowane ulice w Jankowie-Młodzianowie. 
Dzięki dotacji PROW na lata 2014-2020, dobrej współpracy z Powiatem Łomżyńskim i świetnym współdziałaniu z mieszkańcami Jankowa-Młodzianowa zrealizowaliśmy tę ważną inwestycję drogową. To był jeden z priorytetów Ś.p. Józefa Piątka, naszego nieodżałowanego Burmistrza. 
Ulica Główna i Nadnarwiańska przechodzące przez wieś są drogami powiatowymi, a ulica Nowa (22 Lipca) stanowi własność gminy. Po raz trzeci w naszej gminie zjednoczone dwa samorządy – powiatowy i gminny umożliwiły realizację ważnej drogowej inwestycji i udało się to doskonale. 
Drogi o długości ok. 2 km dróg, kanalizacja burzowa i powstałe problemy - przebudowa kolizyjnych odcinków „burzówki” z kolektorem drenażu melioracji, kolizja z wodociągiem i likwidacja niestabilnego gruntu w pasie drogowym, (tzw. kurzawka), to wszystko i jeszcze dziesiątki drobniejszych dylematów. Tak wyglądała w wielkim skrócie realizacja inwestycji. Wykonawca BIG-PROJEKT Sp. z o.o. z Łomży, ul. Poligonowa 32 rzetelnie i partnersko współpracował z Gminą oraz z mieszkańcami Jankowa. Wszystkie problemy zostały rozwiązane - w końcu są porządne ulice w Jankowie-Młodzianowie!
Należy tu podkreślić ogromne zaangażowanie i starania radnych Tadeusza Góralczyka - byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodzie, Kazimierza Dąbkowskiego - byłego Radnego Rady Miejskiej i Stanisława Chojnowskiego - obecnego Radnego RM, sołtysa Piotra Rogińskiego oraz wielu mieszkańców Jankowa-Młodzianowa przy wsparciu sąsiadów z Jankowa-Skarbowa.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie" mająca na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i rozbudowę dróg w Jankowie-Młodzianowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 


zaproszenie

 


W dniu 7 września 2017 r. nastąpił odbiór robót budowlanych inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie” 
W odbiorze wzięli udział:
Pani Elżbieta Parzych, Pan Sławomir Danowski, Pan Krzysztof Niewiadomski, Pan Karol Szymański, Pan Rafał Bigda, Pani Marta Grądzka, Pan Tadeusz Babiel, Pan Grzegorz Palka, Pan Kazimierz Dąbkowski, Pan Stanisław Chojnowski, Pan Piotr Rogiński, Pani Dorota Kadela.

 


 

Uprzejmie informujemy, że wykonawca zakończył prace polegające na realizacji zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie". 
Odbiór robót budowlanych przewidziano na dzień 7 września 2017 r. zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby które chcą wziąć udział w odbiorze.

 


 

W związku z wykonywaniem robót koniecznych bez których wykonanie zamówienia nie byłoby możliwe i które nie były możliwe do przewidzenia zachodzi konieczność zawarcia aneksu z wykonawcą.

 


 

Podczas realizacji zadania spotkaliśmy się z kolejnym nieprzewidzianymi komplikacjami, które sprawiły, że w dniu 18.05.2017r. zebrała się komisja która jednoznacznie stwierdziła: 
Ze względu na nienośne podłoże na drodze P3 od km 0+121,33 do km 0+176,33 rozpoznane na podstawie badania modułu odkształcenia podłoża przez obciążenie płytą VSS zachodzi konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia podłoża poprzez stabilizację gruntu cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm na drodze P3 od km 0+121,33 do km 0+176,33.
Ze spotkania został sporządzony protokół konieczności.

 


 

Niestety podczas dalszej realizacji zadania spotkaliśmy się z kolejnym nieprzewidzianymi komplikacjami, które uniemożliwiają kontynuowanie prac na ul. Nadnarwiańskiej, w dniu 19.04.2017r. zebrała się komisja która jednoznacznie stwierdziła: 
Ze względu na kolizję istniejącej nawierzchni z bruku z konstrukcją docelowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej konieczne jest wykonanie dodatkowej rozbiórki istniejącego bruku na drodze P1 od km 0+085,00 do km 0+208,33 wraz z wywozem gruzu z terenu rozbiórki oraz wykonanie dodatkowego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz podbudowy z kruszyw łamanych pod warstwą z mieszanki mineralno-asfaltowej od km 0+085,00 do km 0+208,33.
Ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne na drodze P3 od km 0+135,25 do km 0+215,25, wysoki poziom wód gruntowych, konieczne jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej poprzez wykonanie dodatkowego drenu podłużnego na drodze P3 od km 0+135,25 do km 0+215,25 z rur drenarskich o średnicy 120 mm, wraz z wykonaniem obsypki żwirowej z kruszywa 8/16 mm. Przed wykonaniem drenu wymagane jest obniżenie zwierciadła wody gruntowej poprzez odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów.
Ze spotkania został sporządzony protokół konieczności.

 


 

Podczas realizacji zadania spotkaliśmy się z nieprzewidzianymi komplikacjami, które sprawiły, że w dniu 21.03.2017r. zebrała się komisja która jednoznacznie stwierdziła: 
Po odkryciu istniejącego rurociągu z rur betonowych DN 300 mm spełniających rolę odprowadzenia wód drenażowych okazało się, że stan techniczny odkopanego rurociągu jest zły, połączenia rur są nieszczelne. Ułożony kanał nie zachowuje współosiowości (rury są pozałamywane), powoduje to zamulenie i brak swobodnego opróżniania. Zły stan techniczny występuje na odcinku od studni D4 do punktu położonego ok 37 m za studnię D5. Ogólna długość to ok. 117,0 mb. Pozostawienie kanału w stanie istniejącym może skutkować podtapianiem korony nowej drogi, a co za tym idzie skrócenie żywotności odcinka drogi przebiegającego w obrębie nieszczelnego kanału. Ze względu na bliskość ułożenia rurociągów, nieszczelny istniejący kanał betonowy wód drenażowych może powodować podmywanie i wypłukiwanie gruntu wokół nowobudowanego kanału deszczowego, co może skutkować jego uszkodzeniem. Konieczna jest naprawa kanału drenażowego. Stwierdzono również, że występuje kolizja kanału deszczowego z wodociągiem Istniejący wodociąg przecina trasę projektowanego kanału deszczowego przy studni D7 na rzędnych uniemożliwiających wykonanie kanału. Nie naruszając spadków oraz trasy nowobudowanego kanału na odcinku pomiędzy studniami D7 i D8 należy przebudować istniejący wodociąg zmieniając jego zagłębienie. Istniejąca trasa wodociągu uniemożliwia również wybudowanie wpustu deszczowego W8 na skrzyżowaniu dróg Nadnarwiańskiej i Głównej, w związku z powyższym należy przesunąć Wpust W8 w odległości 0.3 m, przy zachowaniu spadków i niwelety drogi. 
Ze spotkania został sporządzony protokół konieczności.

 


 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się pierwsze prace związane z realizacją zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie", jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców i użytkowników dróg w Jankowie-Młodzianowie o zachowanie szczególnej ostrożności, o stosowanie się do znaków drogowych i poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem, a przede wszystkim o cierpliwość i wyrozumiałość

 


 

W dniu 8 listopada 2016 r. nastąpiło przekazanie terenu i placu budowy dot. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie”, dzień wcześniej został zawiadomiony o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łomży.

Teren i plac budowy Gmina Nowogród reprezentowana przez Burmistrza Nowogrodu – Józefa Piątek oraz Z-cę Burmistrza – Grzegorza Andrzeja Palkę przekazała wykonawcy - firmie BIK-Projekt sp. z.o.o reprezentowanej przez Pana Roberta Skarżyńskiego – prezesa firmy oraz Pana Rafała Bigdę – kierownika budowy przy udziale Starosty Łomżyńskiego – Pani Elżbiety Parzych oraz Inspektora Nadzoru – Pana Karola Szymańśkiego.


 

W dniu 4 listopada 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie nastąpiło oficjalne podpisanie umowy dot. zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie” pomiędzy Gminą Nowogród reprezentowaną przez Burmistrza Nowogrodu Józefa Piątek oraz skarbnika Izabeli Czyżewskiej, a firmą BIK-PROJEKT SP. z.o.o reprezentowaną przez Prezesa - Pana Roberta Skarżyńskiego. Jednocześnie została zawarta umowa w zakresie nadzoru inwestorskiego pomiędzy Gminą Nowogród, a Zakładem Budownictwa Inżynieryjnego – reprezentowanym przez Pana Karola Szymańskiego.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót wynosi 2 300 959,95 zł , natomiast umowa z firmą pełniącą nadzór inwestorski nad realizacją zadania opiewa na kwotę 28 500,00 zł , 63,63 proc. wartości to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas podpisania umowy obecni byli mieszkańcy wsi Jankowo-Młodzianowo oraz Jankowo-Skarbowo (Radny Rady Miejskiej poprzedniej kadencji - Kazimierz Dąbkowski, obecny Radny Rady Miejskiej – Stanisław Chojnowski, sołtys wsi Jankowo-Młodzianowo – Piotr Rogiński, sołtys wsi Jankowo-Skarbowo – Dorota Kadela, prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich „Jankowianki” – Agnieszka Dąbkowska, prezes OSP – Janusz Dzbeński)

Niebawem nastąpi przekazania terenu i placu budowy - wstępny termin ustalono na dzień 8 listopada 2016 r. zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w tym wydarzeniu.


img


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NADZÓR INWESTORSKI INWESTYCJI „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie Młodzianowie"

http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-000--/zaproszenie-do-skladania-ofert-4298.html


Po przeanalizowaniu ofert od 4 wykonawców okazało się, że najkorzystniejszą ofertę na "Przebudowę i rozbudowę dróg w Jankowie-Młodzianowie" złożyła do przetargu firma BIK-PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32. Cena brutto oferty 2 300 959,95 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Nowogród, 07.10.2016 r.

RG.271.02.2016

W imieniu Gminy Nowogród, na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 j.t.) informuję, że dnia 07.10.2016 r. o godzinie 09:15 odbyło sięotwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym pn. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie” .

Zamawiający informuje, że kwota, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to3 853 475,95złbrutto. Wpłynęły 4 oferty niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta nr 1
UNIBEP S.A., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19 Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12. Cena brutto oferty 2 391 891,04 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Oferta nr 2
STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty 2 686 331,48 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża. Cena brutto oferty 2 000 984,82 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Oferta nr 4
BIG-PROJEKT Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Poligonowa 32. Cena brutto oferty 2 300 959,95 zł. Okres gwarancji 72 miesiące, termin wykonania zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

Informcja w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/otwarcie--ofert-zlozonych-w--przetargu-nieograniczonym-pn---przebudowa-i-rozbudowa-drog-w-jankowie--.html


 

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie - Młodzianowie" Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 j.t.) udziela odowiedzi na pytania Wykonawców"

img1

 

Informcja w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu---roboty-budowlane-4255.html

 

 


 

Uprzejmie informujemy, że Gmina Nowogród ogłosiła przetarg na "Przebudowę i rozbudowę dróg w Jankowie - Młodzianowie" pod nr 308984 - 2016 z dnia 2016-09-15 r.

Informcja w Biuletynie Informacji Publicznej

http://bip.um.nowogrod.wrotapodlasia.pl/zamowienia-publiczne/przetargi/ogloszenie-o-zamowieniu---roboty-budowlane-4255.html


 

29 lipca 2016 r. Zastępca Burmistrza Nowogrodu wraz ze Skarbnikiem Gminy Nowogród Panią Izabelą Czyżewską podpisali umowę na realizację projektu p.n. „Przebudowa i rozbudowa dróg w Jankowie-Młodzianowie”.

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych, objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło 280 wniosków, z czego pozytywnie zostało ocenionych 233. Ograniczenia finansowe spowodowały jednak, że do podpisania umów zakwalifikować można było tylko pierwsze 100 projektów.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 63,63% wartości zadania. 
Koszt ogólny projektu: 3 853 475,95 zł 
Kwota dofinansowania: 2 451 966 zł

Inwestycja drogowa będzie realizowana w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim. W ramach podpisanego porozumienia zostaną przebudowane drogi gminne i powiatowa wraz z infrastrukturą techniczną na obszarze miejscowości Jankowo-Młodzianowo.
W sierpniu b.r. Gmina Nowogród przewiduje ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez Gminę Nowogród wraz z Powiatem Łomżyńskim.

 

Informcja w Biuletynie Informacji Publicznej