Drukuj

Uchwała Nr XXXVI/132/17 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.930 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/121/17 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chojnowski

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODZIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, zwany dalej "Ośrodkiem", działa na podstawie:

1)    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.);

2)    ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

3)    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

4)    uchwały Nr 46/XI/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Nowogrodzie z dnia 29 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Nowogród realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Nowogrodu.

2.  Nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego zarówno zadań własnych gminy jak i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Podlaski.

§ 4. Siedziba Ośrodka mieści się w Nowogrodzie przy ulicy Łomżyńskiej 41.

§ 5. Terenem działania Ośrodka jest obszar Miasta i Gminy Nowogród.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA

§ 6. Celem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach godności człowieka.

§ 7. Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej, a w szczególności:

1)    przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej;

2)    praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych;

3)    prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4)    analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5)    realizacja zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych;

6)    rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

7)    realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup;

8)    tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.

§ 8. Ośrodek realizuje zadania wynikające z:

1)    ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.);

2)    ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) dotyczące ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymania tych świadczeń w przypadkach przewidzianych w ustawie;

3)    ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.162) w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

4)    ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.) poprzez ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;

5)    ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1860) 

6)    ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.) poprzez organizację oparcia społecznego oraz zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych;

7)    ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1390), w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także zapewnienie obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego;

8)    ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)

9)    ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180);

10)  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220) poprzez załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w drodze decyzji dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;

11)  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828);

12)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) przez wydawanie decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej;

13)  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046);

14)  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);

15)  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.);

16)  porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej;

17)  wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020;

18)  ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz. 785 z późn. zm).

19)  innych przepisów prawa nakładających obowiązki i uprawnienia na Ośrodek.

§ 9. 1. Ośrodek realizuje swoje zadania wspólnie z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Ośrodek współpracuje w realizacji swoich zadań z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, organami wymiaru sprawiedliwości, innymi ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, ośrodkami opiekuńczymi, ochroną zdrowia, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędem Pracy, Zespołem Interdyscyplinarnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 10. 1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Burmistrz Nowogrodu. Burmistrz wykonuje również czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do kierownika.

3. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

4. Kierownik działa na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Nowogrodu.

5. Kierownik jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Ośrodka, zarządza jednostką zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem OPS.

6. Kierownik Ośrodka nadzoruje całość prowadzonych przez Ośrodek zadań i odpowiada za ich prawidłową realizację.

7. Kierownik składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

8. Kierownik Ośrodka w celu realizacji zadań wydaje, w ramach zwykłego zarządu lub w granicach udzielonych pełnomocnictw zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe, obwieszczenia oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

§ 11. 1. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik, dokonuje podziału obowiązków i ustala zakresy czynności pracowników.

2. Prawa i obowiązki, wymagania, kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w Ośrodku określają odpowiednie przepisy prawa oraz wydane na ich podstawie przepisy wewnętrzne.

3. Organizację wewnętrzną oraz zakres działania Ośrodka określa Kierownik w regulaminie organizacyjnym.

4. Zasady wynagradzania, premiowania i nagradzania pracowników określa Kierownik w formie regulaminu.

5. Na wniosek Kierownika Ośrodka Burmistrz może upoważnić w formie pisemnej innego pracownika Ośrodka do prowadzenia postępowania należącego do zakresu działania Ośrodka, a także może upoważnić do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

6. Obowiązki kierownika podczas jego nieobecności pełni wyznaczony przez kierownika pracownik Ośrodka.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 12. 1. Ośrodek jest jednostką budżetową sektora finansów publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków na każdy rok budżetowy.

3. Działalność Ośrodka i zadania są finansowane ze środków otrzymywanych z budżetu państwa i budżetu gminy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Ośrodek może otrzymywać środki finansowe i rzeczowe na swoją działalność z innych źródeł.

5. Zasady gospodarki finansowej Ośrodka regulują przepisy szczegółowe.

6. Obsługę finansową Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie sprawuje Urząd Miejski w Nowogrodzie.

7. Za całość gospodarki finansowej Ośrodka odpowiada Kierownik
 

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13. Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane jedynie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.