Drukuj

Akty prawne

Kryteria przydzielania prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne są formą aktywizacji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne:

Organizacja prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Prace społecznie użyteczne może zorganizować gmina w:

Aby zorganizować na swoim terenie prace społecznie użyteczne, gmina musi zawrzeć porozumienie z powiatowym urzędem pracy. Porozumienie to określa w szczególności:

wysokość i terminy refundowania przez starostę z Funduszu Pracy wypłaconych bezrobotnym bez prawa do zasiłku świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Osoby zainteresowane podjęciem prac społecznie użytecznych zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi OPS w godzinach pracy Ośrodka.