Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Jankowianki” jest stowarzyszeniem, które zawiązało się w dniu  02.07.2014 r.,  i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz specjalnie opracowanego statutu.

Więcej o: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowogród
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Więcej o: Konsultacje społeczne Rocznego...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Parafia pw. Narodzenia NMP została erygowana w 1409 r. z fundacji księcia mazowieckiego Janusza. Pierwotne terytorium obejmowało parafie: Dobrylas, Kuzie, Miastkowo, Zbójna i częściowo Turośl.

Więcej o: Parafia pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Nowogród do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Więcej o: Informacja o naborze uczestników do...


Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
ogłasza nabór uczestników do projektu „LEPSZE JUTRO”

Informacje ogólne:
1. Projekt „Lepsze Jutro” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX: ROZWÓJ LOKALNY Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
2. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, partnerem Gmina Nowogród, realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród.
3. Projekt realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r.
4. Celem głównym projektu „LEPSZE JUTRO” jest realizacja Programu Aktywności Lokalnej poprzez wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez 12 osób (10K i 2M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru miasta i gminy Nowogród poprzez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym.

Zakres wsparcia:
W projekcie zostanie zastosowana kompleksowa aktywna integracja – społeczna i zawodowa oraz praca socjalna:
1. Zawarcie 12 kontraktów socjalnych z wykorzystaniem indywidualnej ścieżki reintegracji.
2. Aktywna integracja o charakterze społecznym (wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe).
3. Aktywna integracja o charakterze zawodowym (poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe).
4. Kursy:
- komputerowy ECDL Profile – 48 godz.
- konserwator z uprawnieniami do 1 KV -72 godz.
- opiekunka osoby starszej i niepełnosprawnej – opiekun środowiskowy – 72 godz.
- staże zawodowe dla dwóch osób.
5. Wypłata zasiłków dla uczestników projektu.

Nabór uczestników będzie trwał do 31.03.2021r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (86) 217-55-61 oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, ul. Łomżyńska 41;

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić i złożyć dokumenty rekrutacyjne:

1) Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie-Nowogród

2) Deklaracja uczestnictwa - Lepsze jutro

3) Oświadczenie dane osobowe - Lepsze jutro

4) Formularz kandydata na uczestnika - Lepsze jutro

5) Oświadczenie uczestnika Lepsze jutro