Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że rozpoczyna kwalifikację osób do udziału w  Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Podprogram 2023.

Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który jest następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego - tzw. działaniach towarzyszących.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie będzie współpracował z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży wydając skierowania dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Nowogród.                     .
Pomocą żywnościową w ramach podprogramu FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 2 056,40 zł netto miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej  1 590,00 zł netto miesięcznie dla osoby w rodzinie oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie lub telefonicznie pod numerem  (86) 217-55-61.

Informacja o terminie wydawania pomocy żywnościowej dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin z terenu gminy Nowogród podana w późniejszym terminie.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027