Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ,,Jankowianki” jest stowarzyszeniem, które zawiązało się w dniu  02.07.2014 r.,  i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz specjalnie opracowanego statutu.

Więcej o: Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowogród
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Więcej o: Konsultacje społeczne Rocznego...

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Parafia pw. Narodzenia NMP została erygowana w 1409 r. z fundacji księcia mazowieckiego Janusza. Pierwotne terytorium obejmowało parafie: Dobrylas, Kuzie, Miastkowo, Zbójna i częściowo Turośl.

Więcej o: Parafia pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie

Gmina Nowogród po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania w 2022 r. wynosi:  72 510,00 zł
Kwota dofinansowania programu w 2022r. wynosi: 72 510,00 zł

Więcej o: Program Asystent osobisty osoby...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od marca 2021r. do grudnia 2021r. realizował w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Więcej o: Podsumowanie realizacji projektu...