Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Rocznego Programu Współpracy Gminy Nowogród
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

 

 OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

 Burmistrz Gminy Nowogród informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu Program Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

 

I. Przedmiot konsultacji:

Projekt Programu Współpracy Gminy Nowogród z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok 

 

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

- rozpoczęcie –     24.10.2018r.

- zakończenie –    07.11.2018r.

 

III. Uczestnicy:

  1. a)      Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Nowogród;
  2. b)      Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365 ze zm.), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Nowogród.

 

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Miejski w Nowogrodzie

Łomżyńska 41

18-414 Nowogród 

 

V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

a)      Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu Współpracy należy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu (załącznik Nr 1) w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie;

b)      Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu Programu Współpracy wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem;

- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, numer rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.

c)       Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje:

- przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,

- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.

VI. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych sporządza się Raport przedstawiający wnoszone uwagi i opinie oraz uzasadnienie ich wprowadzenie bądź odrzucenia.

 

<<FORMULARZ KONSULTACJI>>

<<Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku>>