Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku wydało ostrzeżenie 1 stopnia - przymrozki

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z póżn. zm.) informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży od 23 marca do 10 kwietnia 2020r. (z możliwością przedłużenia tego okresu) wszelkie wizyty dzieci i rodziców (diagnozy, terapie) będą realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia telefoniczne z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie uprzejmie informuje, że od 8 kwietnia 2020 r., będą wypłacane: