LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

SITE  CHECK  LIST

Położenie 

Location

 

Nazwa lokalizacji

Site name

Miasto Nowogród „TARGOWICA”

Town Nowogród „THE MART

Miasto / Gmina

Town / Commune

Miasto Nowogród

Town Nowogród

Powiat

District / Poviat

Łomżyński

 

Województwo

Voivodship

Podlaskie

Powierzchnia nieruchomości Area of the property

Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) [ha]

Max. area available (as one piece) [ha]

In general  20,26 ha

1U – 5,60 ha

6 PU - 2,14 ha

Możliwości powiększenia terenu (krótki opis)

Possibility for expansion (short description)

Działki sąsiadują z terenami rolnymi,  które w przyszłości mogą być zmienione na budowlane.

Areas neighbor on rural fields, which (who) can be changed in future on construction..

Cena

Price

Orientacyjna cena gruntu [PLN/m2]

włączając 23% VAT

Land price [PLN/m2]

including 23% VAT

75,00 zł

 

18,75 euro

Informacje dotyczące nieruchomości

Property information

Własciciel / właściciele

Owner / owners

 

 

działki (Areas) No 626/2, 626/3, 628/16, 628/17, 628/18, 628/23, 628/25, 628/26

teren jest własnością gminy Nowogród

ground is a property the commune Nowogród

 

Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N)

Valid spatial development plan (Y/N)

Tak. Teren e dostępny od roku 2012

Yes. Field is available from year 2012  

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zoning

 

1U – 5,60 ha, teren pod plac i obiekty targowe. Field under market square and market objects.

2 U –ok. 0,18 ha; 11 U –ok. 0,97 ha;

12 U –ok. 0,58 ha; 10 UZP –ok.1,39 ha; zabudowa usługowa. Service building.

6 PU -ok. 2,14 ha; 3 W - ok. 0,33 ha

zabudowa produkcyjno – usługowa.  Productive building and service.

Charakterystyka działki

Land specification

Klasyfikacja gruntów wraz

z powierzchnią [ha]

Soil class with area [ha]

 

teren

ground

powierzchnia area(ha)

13’US*ZP*ZN

Approx. 1,10

08U

2,3982

Teren rynku miejskiego, częściowo łąk I nieużytków.

Field of city market, partially meadows and wastes.

Różnica poziomów terenu [m]

Differences in land level [m]

ok. 1,00m

about 1,00 m

 

Obecne użytkowanie

Present usage

 

 

Plac targowy, nieużytki

Market square, wastes.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych

i gruntowych (T/N)

Soil and underground water

pollution (Y/N)

Nie

 

No

Odpady znajdujące się na terenie (T/N)

Waste materials on site (Y/N)

 

Nie

No

Poziom wód podziemnych [m]

Underground water level [m]

 

 

Ok. 6 m

about 6,00 m

 

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N)

Risk of flooding or land slide (Y/N)

Nie

 

No

Przeszkody podziemne (T/N)

Underground obstacles (Y/N)

 

Nie

No

Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N)

Ground and overhead

obstacles (Y/N)

Nie

 

No

Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N)

Ecological restrictions (Y/N)

 

 

Nie

No

Budynki i zabudowania na terenie (T/N)

 

Buildings / other constructions

on site (Y/N)                               

Nie

 

No

Ograniczenia budowlane
Building restrictions

Procent dopuszczalnej zabudowy

Building coverage [%]

 

 

teren

 

 

ground

 

Procent dopuszczalnej zabudowy 

 

Building coverage [%]

 

1U,2U,11U,

6 PU

30%

12U

40%

10UZP

10%

Obszar zabudowy wyznaczają linie nieprzekraczalnej zabudowy na rysunku planu.

Building coverage is limited by “building lines” according to master plan drawing.

Ograniczenia wysokości budynków [m]

Building height limit [m]

 

1U – 8 m

2U - do oparcia dachu 6,0 m For foothold of roof.

11U - do oparcia dachu 6,0 m For foothold of roof.

12U – do oparcia dachu 6,0 m For foothold of roof.

10UZP – 5 m

6PU - 10 m

Strefa buforowa [m]

Buffer zone [m]

 

 

Nie ma ograniczeń

There are no limitations

Inne, jeśli występują

Others if any

Nie

No

Połączenia transportowe

Communication

Droga dojazdowa do terenu (rodzaj drogi

i jej szerokość)

 

 

Access road to the plot (type and

width of the access road)

Od strony północnej droga asfaltowa o szerokości 9 m, od strony wschodniej droga asfaltowa 6,5 m. Będą budowane drogi utwardzone.

From the nord side the ground is crossed by the asphalt-way about the width 9 m, from the eastern  side the asphalt-way 6,5 m. There will be built way hardened.

Autostrada / droga krajowa [km]

 

 

 

 

 

 

Nearest motorway / national

road [km]

 

Droga krajowa 61 – 10 km. Rejon przeznaczony pod inwestycje leży przy drodze nr 645 prowadzącej z Białegostoku  do Olsztyna, w sąsiedztwie mostu na rzece Narew i drogi nr 648 stanowiącej skrót na drodze z Warszawy na Mazury.

National road 61 – 10 km to the Ost.

The region intended under investments lies at the way No. 645 leading from Bialystok  to Olsztyn, in the nearness of the bridge on the river Narew and dear {expensive} No. 648 determining the shortening in the way from Warsaw on Masuria.

Kolej [km]

Railway track [km]

Łomża – 14 km

Ostrołęka – 30 km

Bocznica kolejowa [km]

Railway siding [km]

 

 

Łomża – 14 km

Ostrołęka – 30 km

Najbliższe lotnisko międzynarodowe [km]

Nearest international airport [km]

 

 

Port lotniczy im. F. Chopina w Warszawie – ok. 140 km

Warsaw Frederic Chopin Airport - approx. 140 kilometres to the South-West

Najbliższe miasto wojewódzkie [km]

Nearest voivodship city [km]

Białystok – 92 km

approx. 92 kilometres to the Ost.

Istniejąca infrastruktura

Existing infrastructure

 

Elektryczność na terenie (T/N)

Electricity (T/N)

 

Tak

Yes

  • Odległość przyłącza od granicy terenu

      Connection point

      (distance from the border) [m]  

Istniejące przyłącze linii energetycznej na terenie.

Existing electricity connection on site.

  • Napięcie

      Voltage [kV]                 

 

NN

Low voltage

 

  • Dostępna moc

       Available capacity [MW]      

 

Na warunkach zakładu energetycznego.

Due to the Electrical Power Supply conditions.

Gaz na terenie (T/N)
Gas (Y/N)

 

Nie

No
  • Odległość przyłącza od granicy działki

      Connection point

      (distance from the border) [m]

Najbliższe przyłącze Łomża – ok. 14 km

 

The nearest connection point Łomża – approx.. 14 km

  • Wartość kaloryczna

      Calorific value [MJ/Nm3]

 

-

  • Średnica rury

      Pipe diameter [mm]     

 

-

  • Dostępna objętość

      Available capacity [Nm3/h]          

 

-

Woda  na terenie (T/N)

Water supply (Y/N)

Tak

Yes

·         Odległość przyłącza od granicy terenu

      Connection point

      (distance from the border) [m]

Do 200 m

 

For 200 m

·         Dostępna objętość

      Available capacity [m3/24h]      

 

 

Kanalizacja na terenie (T/N)

Sewage discharge (Y/N)

 

Tak

Yes

·         Odległość przyłącza od granicy terenu

      Connection point

      (distance from the border) [m]

Do 500 m

 

For 500 m

·         Dostępna objętość

      Available capacity [m3/24h]       

 

 

·         Ograniczenie zrzutu  ścieków Limitation of discharge

 

Tylko ścieki komunalne

Only communal sewage

Odprowadzenie wód  deszczowych

na terenie (T/N)

Rain water discharge (Y/N)

Nie

 

No

Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie

 

Treatment plant (Y/N)

Tak. Oczyszczalnia ścieków 300m3/24h. Wykorzystywane ok. 120m3/24h. Do wykorzystania 180m3/24h

Yes. Sewage treatment plant about production capacity 300m3/24h.
Take advantage ok. 120m3/24h. To use 180m3/24h

Telefony (T/N)

Telephone (Y/N)

 

Tak

Yes

·         Odległość przyłącza od granicy terenu

      Connection point

      (distance from the border) [m]

Do 200 m

 

For 200 m

·         Liczba dostępnych linii analogowych

       Number of analog lines to be 

      available

20, możliwe zwiększenie

20, Possible boost

 

·         Liczba dostępnych linii ISDN

       Number of ISDN lines to be

           available

20, możliwe zwiększenie

20, Possible boost

Uwagi

Comments

 

Zakres inwestycji obejmuje drobny przemysł, usługi i handel (targowica)

Range of investment includes slight industry, services and commerce (mart)

Osoba przygotowująca ofertę

Offer

prepared by

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Andrzej Cholewicki, kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, 086 217 55 20,  509 376 258, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., j. rosyjski

Andrzej Cholewicki, manager The report Of The Economic Development, Agricultures and the Infrastructure, tel. 48 86 217 55 20,  48 509 376 258, the e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>, Russian lanquage

 

Osoby do kontaktu

Contact person

 

Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych

Andrzej Cholewicki, kier. Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Infrastruktury, 086 217 55 20,  509 376 258, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., j. rosyjski

Andrzej Cholewicki, manager The report Of The Economic Development, Agricultures and the Infrastructure, 48 86 217 55 20,  48 509 376 258, the e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.>, Russian lanquage