Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie realizuje Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Program w całości jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Celem programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym
 i umiarkowanym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku  do 16 roku życia wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia. Programem objętych jest 3 niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Nowogród, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie.

Całkowity koszt zadania - 20 043,00 zł
Wartość dofinansowania -20 043,00 zł