Pobierz dokumenty

POMOC SPOŁECZNA

1. Podanie o pomoc - POBIERZ

2. Zaświadczenie o dochodach - POBIERZ

3. Oświadczenie - POBIERZ

4. Wniosek konto - POBIERZ

 

 

ZASIŁKI RODZINNE I DODATKI DO ZASIŁKÓW RODZINNYCH

1. Wniosek - POBIERZ

2. Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - POBIERZ

3. Zaświadczenie/Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej - POBIERZ

4. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - POBIERZ

5. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - POBIERZ

6. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - POBIERZ

7. Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego - POBIERZ

8. Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu  z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym - POBIERZ

9. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania - POBIERZ

10. Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania - POBIERZ

* wniosek z numerem konta  - POBIERZ

zaświadczenie o dochodach - POBIERZ

 

 

BECIKOWE

1. Wniosek - POBIERZ

2. Zaświadczenie lekarskie wymagane przy ustaleniu prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - POBIERZ

* Wniosek z numerem konta - POBIERZ

Ważne:
Wskazane jest również pobranie oświadczeń z części ZASIŁKI RODZINNE dla każdego pełnoletniego członka rodziny - jeśli dotyczą, celem udokumentowania dochodu rodziny.

 

 

ZASIŁEK PIELEGNACYJNY

1. Wniosek - POBIERZ

*Wniosek z numerem konta - POBIERZ

 

 

SPECJALNY ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

1. Wniosek - POBIERZ

* Wniosek z numerem konta - POBIERZ

 

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

1. Wniosek - POBIERZ

* Wniosek z numerem konta - POBIERZ

 

 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

1. Wniosek - POBIERZ

*Wniosek z numerem konta - POBIERZ

 

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

1. Wniosek - POBIERZ

2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - POBIERZ

3. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.) - POBIERZ

4. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy - POBIERZ

5. Zaświadczenie/Oświadczenie*) o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej - POBIERZ

* Wniosek z numerem konta - POBIERZ

* Zaświadczenie o dochodach - POBIERZ

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - POBIERZ

2. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego - POBIERZ

3. Zaświadczenie o dochodach - POBIERZ

 

 

WNIOSKI NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - POBIERZ

2. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dotyczy dzieci do 16 roku życia) - POBIERZ