Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy "Dobry Start". Pierwszym rokiem realizacji Programu jest rok 2018 i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019

„Dobry start” dla ucznia - kwota 300 zł

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” wprowadzono Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

 

Komu przysługuje wsparcie?

 

Kwota świadczenia wynosi 300 zł i przysługuje raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny:

 • w wieku do ukończenia 20 roku życia
 • w wieku do ukończenia 24 roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny lub osoby uczącej się.

 

Wniosek o świadczenie składa:

 • jeden z rodziców, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka
 • w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej

 

Okres składania wniosków oraz wypłata świadczenia:

 

Wnioski o wypłatę świadczenia przyjmowane będą  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 41.

 • w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od 1 lipca 2018r.
  do 30 listopada 2018r.  przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną
 • w formie tradycyjnej t.j. papierowej od 1 sierpnia 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

 

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 lipca 2018r. - wypłata świadczenia następuje nie później niż do 30 września 2018r.

W przypadku wniosków składanych od 1 września 2018r. do 30 listopada 2018r. - wypłata świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

 

 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

 • na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne
 • w przypadku gdy dziecko umieszczone jest w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie

 

Ważna informacja:

 • dzieci rozpoczynające rok szkolne muszą realizować naukę w szkole podstawowej, dotychczasowym gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, a także w szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. Świadczenie „Dobry strat” nie przysługuje zatem studentom.
 • przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej, jednakże organ przesyła informację o przyznaniu wsparcia na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. W przypadku braku umieszczenia adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca odbiera informację osobiście od organu, u którego złożył wniosek.

 

Wnioski do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/bip/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie,
ul. Łomżyńska 41 lub pod nr. telefonu (86) 217-55-61 wew. 31