Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że 31.03.2021r. zakończył nabór uczestników do projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.


Informacje o naborze do projektu były dostępne na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie oraz na stronie internetowej http://www.nowogrod.com/index.php/o-miescie/organizacja/osrodek.
Ponadto przeprowadzano indywidualne rozmowy z osobami zgłaszającymi chęć udziału
w projekcie. Warunkiem jest spełnienie wymogów formalnych określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Lepsze jutro”.

W dniu 8 kwietnia 2021r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie, odbyło się spotkanie informacyjno - organizacyjne, którego głównym celem było zapoznanie uczestników z tematyką działań projektowych, promocja Projektu i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkaniu przedstawiono sposoby realizacji aktywnej integracji oraz cel główny projektu „Lepsze jutro” którym jest realizacja Programu Aktywności Lokalnej poprzez wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez 12 osób (10K i 2M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru miasta i gminy Nowogród poprzez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Mamy nadzieję, że wszystkie zaplanowane działania w tym projekcie spełnią oczekiwania naszych uczestników, a w przyszłości ułatwią znalezienie pracy i rozwój zawodowy, życzymy im wytrwałości.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w:
- Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji i Rynku Pracy (Lider projektu), ul. Wojska Polskiego 113, 18-400 Łomża, tel. kont: (86) 216 - 51- 21
- Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie (Partner projektu), ul. Łomżyńska 41,
18-414 Nowogród, tel. kont: (86) 217-55-61