Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie informuje, że od marca 2021r. do grudnia 2021r. realizował w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży projekt „Lepsze jutro” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem głównym projektu „Lepsze jutro” była realizacja Programu Aktywności Lokalnej poprzez wzmocnienie samodzielności życiowej i społecznej oraz przywrócenie możliwości uzyskania zatrudnienia przez 12 osób (10K i 2M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru miasta i gminy Nowogród poprzez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym
i zawodowym.

W ramach projektu zgodnie z harmonogramem zrealizowano następujące zadania:

Zadanie 1
Praca socjalna -
w ramach pracy socjalnej zawarto 12 kontraktów socjalnych czyli pisemne umowy z pracownikami socjalnymi określające uprawnienia i zobowiązania stron umowy,
w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej uczestnika projektu. W ramach wkładu własnego uczestnicy projektu otrzymali zasiłki celowe na kwotę ogółem 8 508,00 zł.

 

Zadanie 2
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym:
 –
uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem psychologicznym indywidualnym w wymiarze 24 godz. oraz grupowym w wymiarze 14 godz. - na początku i na koniec realizacji projektu. Wsparcie było ukierunkowane na radzenie sobie ze stresem i agresją, roli kobiety i mężczyzny w rodzinie, podnoszenia umiejętności samooceny i wiary w siebie.

 

Zadanie 3
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym:
– poradnictwa zawodowego udzielono uczestnikom indywidualnie w wymiarze 24 godz.
 oraz grupowego w wymiarze 14 godz. - na początku i na koniec realizacji projektu.
Uczestnicy zostali objęci procesem doradczym, który pomógł im zaplanować ścieżkę reintegracji zawodowej. Otrzymali pomoc w zakresie kierunku zdobywania nowych kwalifikacji i kompetencji, poznali lokalny rynek pracy. Potrafią ocenić swój potencjał, badać potrzeby zawodowe i ustalić swoje predyspozycje zawodowe. Chętnie i swobodnie wypowiadają się, współdziałają w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Orientują się na rynku pracy, poszukują  zatrudnienia.

Zadanie 4
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – kursy:
- kurs komputerowy ECDL Profile - ukończyło 12 uczestników w wymiarze 48 godzin
w okresie od 8 czerwca 2021r. do 1 lipca 2021r.
W ramach kursu uczestnicy poznali podstawy pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzali teksty, arkusze kalkulacyjne. Każdy z nich otrzymał zaświadczenie o posiadaniu kompetencji cyfrowych.

- kurs konserwator z uprawnieniami elektrycznymi do 1 KV - ukończyło 12 uczestników
w wymiarze 72 godzin w okresie od 5 maja 2021r. do 17 maja 2021r. W ramach kursu uczestnicy poznali zasady budowy, działania oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci, zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych i montażowych, postępowanie w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia, bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i  środowiska, prace konserwacyjne pomieszczeń oświetlenia, wentylacji i ogrzewania. Każdy z uczestników otrzymał świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

- kurs opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej – opiekun środowiskowy ukończyło 12 uczestników w wymiarze 72 godzin w okresie od 6 września 2021r. do 16 września 2021r .
W ramach kursu uczestnicy poznali:  formy opieki i pomocy osobom chorym, starszym
i niepełnosprawnym, zawód opiekuna – charakterystyka, specyfika pracy, proces starzenia się organizmu człowieka, choroby wieku podeszłego, obserwacja chorego, pomiar parametrów, pielęgnacja chorych w podeszłym wieku, problemy opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu kursu i certyfikat z egzaminu.

Zadanie 5
Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staże
2 uczestników projektu zostało skierowanych na 3 miesięczny staż w celu zdobywania, uzupełniania doświadczenia zawodowego i umiejętności w miejscu pracy. To odpowiednia  forma wsparcia dla osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi oraz długotrwale bezrobotnymi. Odbycie stażu pozwala uzupełnić kwalifikacje zawodowe zdobyć doświadczenie i umiejętności praktyczne, które ułatwią powrót na rynek pracy. Uczestnicy
za odbywanie stażu otrzymywali stypendium w wysokości nie więcej niż 120 % zasiłku dla bezrobotnych.

Zajęcia odbywały się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie przy
ul. Łomżyńskiej 13. Uczestnicy mieli zapewniony catering, przerwę kawową oraz materiały szkoleniowe.

Całkowity koszt projektu – 134 860,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFS – 126 352,00 zł
Wkład własny – 8 508,00 zł


            Wszyscy ukończyli kursy, naszym  uczestnikom gratulujemy wytrwałości i wyrażamy nadzieję, że zdobyte umiejętności będą procentowały w przyszłości, w znacznym stopniu wpłyną  na poprawę sytuacji życiowej i zawodowej.

 

Sporządził:
Barbara Kuczyńska