Walory turystyczne Gminy Nowogród

 

 Atrakcyjna lokalizacja i piękne tereny sprzyjają rozwojowi turystyki, szczególnie kajakowej. Rzeki Pisa i Narew, które stanowią tradycyjne szlaki ogólnopolskich spływów kajakowych łączące dorzecze Wisły z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, w szczególności są to:

- spływy Pisą i Narwią, 
- skansen z piękną architekturą kurpiowską, 
- zabytkowy kościół parafialny (XV-XVIw) z plebanią, 
- pomnik "Młodym Bohaterom" z 1920r., 
- pomnik - Czołg nad Narwią, 
- pomnik "Obrońców Nowogrodu" z 1939r., 
- szlak schronów bojowych z 1939r Nowogród- Szablak, 
- inne warte zwiedzenia obiekty związane z folklorem kurpiowszczyzny przyciągają liczne grupy zwiedzających.

 

Nasza gmina ma znakomite warunki przyrodniczo - krajobrazowe. Północna część obszaru gminy Nowogród (obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi), jest częścią obszaru, który już w latach siedemdziesiątych, w tworzonym krajowym ekologicznym systemie obszarów chronionych (ESOCH), uznany został za bardzo znaczący, z uwagi na jego wyróżniające się walory przyrodnicze oraz położenie w stosunku do innych cennych przyrodniczo obszarów kraju i wskazany do szczególnej ochrony. Obszar ten stanowi fragmenty dawnej Puszczy Kurpiowskiej (Zielonej) oraz tereny ekstensywnych łąk, torfowisk niskich i agrocenoz o tradycyjnym systemie upraw. Mimo melioracji zachowały się tu niektóre stanowiska torfowisk niskich i przejściowych. W lasach dominują zbiorowiska borów i borów mieszanych, reprezentowane przez zespoły lub odmiany subboralne, uzupełniane przez zabagnione łąki i olsy. Występują tu też borealne świerczyny na torfie na granicy zasięgu.

Podstawowym walorem tego obszaru, oprócz mozaikowego krajobrazu ekstensywnych terenów rolnych, łąk i lasów jest niski stopień synantropizacji roślinności. Stwierdzono tu również występowanie dwóch gatunków roślin zagrożonych w skali Europy jednego gatunku ginącego w Polsce, czterech gatunków roślin zagrożonych w Polsce i kilkanaście innych ważnych gatunków, wśród których na podkreślenie zasługuje niżowe stanowisko arniki górskiej i gatunki reliktowe. Jest to ważny obszar dla kraski.